Ciao puppazzi!!! Nel mezzo del cammin di vostra vita (inutile) vi ritrovaste in una selva oscura ma tanto scura che sentivate Vu' cumprà, Vu' cumprà... e quanto a dir qual era cosa dura (e ci fiteva di frittura), questa selva tanto amara "tantu crura", vinnuru ddu muratura e va 'ntappanu pi menz'ura.

Comunque picciotti, larga è a fogghia, stritta è a via rapitivi i jammi ca vi c'anfilu a minchia mia!!!

 

Poesia Popolare: "A mio Dio"

Supra ddu palazzu, c'è na testa i cazzu,

chissu jè u Cristazzu!

Oh! Scinni Porcu Diu,

ca tuttu paru ti tumpuliu!!!

 

Ora vi raccontiamo come sia stato concepito il "CRISTAZZO":

"Un giorno u curnutu i Giuseppi stava zappannu i brocculi no turrinu di lautru gran curnutu i so patri. No frattempu na casa do curnutu, a troia i Maria, si sbrigava quattru surbizza ca ucca (av'arrivatu giustu, giustu u panitteri), mentri na casa o quantu, u pervertitu i San Vastianu era occupato in una pugnetta senza fine aiutato dal suo giornaletto ("Il convento tra là là") e dde uci ca ittava dda gran sucaminchi i Maria. Un giorno arriva a casa i San Vastianu so cucinu San paulu (apostrofo, no apostolo) cuntannucci n'cazzatu comu nu scimmiuni ca a gran buttana i so mugghieri cià stava sucannu o panitteri. Con grande meraviglia San Vastianu arrispunniu: "Ma ssu gran vastasu ddo panitteri sa fici sucari macari i Maria!". Fu allora ca i ddu cucini (componibili) decidenu ddi fariccilla pavari. San Vastianu pinsannu a dda gran suca uova da mugghieri i so cucinu (Santa Lucia) ci iu a fari visita, ca scusa ca nun ci funziunava a lampu dde causi. Arrivato a destinazione: "Din, Don! Si può?"- "Certu Vastianuzzu caru, Chi t'ammattiu?"- "Cara Ciuzza, sugnu dispiratu, nun mi funziona a lampu de causi e nun potti pisciari!"- "Vastianuzzu, ora ci pensu iu!". Mentri ca staunu cummattennu cu dda spacchiu i chiusura lampu, arrivò u curnuteddu i San Paulu e accuminciò a'mmiscari corpa di lignu. San Vastianu si ni iu a casa cunsulannusi cu nautra pugnetta. Mentri ca stava cummattennu co funghettu, vinni giustu, giustu a gran suca cici i Maria. "Vastianuzzu caru a saputu ca ti vastuniò tò cucinu, e ssa unciazzuni ammenza all'anchi chi è?"- "Nienti cara Maria iavi tri ghiorna ca mi mancia u funghettu!"- "Mischinazzu, ppi puru casu (ca) mi trovu na pumatedda, chi dici cià fricamu?". E fu così ca sà sbrinziò! Cinque mesi dopo u babbasunazzu i San Giuseppi dici a Maria: "A mugghieri, a mangiari chiù picca, ca ti stà facennu quantu a n'porcu (Diu)!". Dopo un pò di giorni San Giuseppi si insospettisce, taliannu cu malocchiu l'asinello e il bue (minchia di taruccuni). A questo punto Maria ne parla co cucuzzuni i San Vastianu, ricevendo come risposta: "Tranquilla Mariuzza, ci pensu iu!. Intantu picchì nun ma suchi?". Due notti dopo, mentri ca San Giuseppi e Maria dummeunu, si n'tisi na gran botta di vastuni no cucuzzuni i San Giuseppi, e caduto in un alluppio profondo, sentì una voce provenire dall'alto dei cieli (San Vastianu era appustatu supra o tettu): "Voi due riceverete un figlio per opera dello Spirito Santo (e ddi stù gran paru i cugghiuna) !".

E QUESTA E' LA VERA VERSIONE DI COME SIA STATO CONCEPITO IL BAMBINELLO.

MA UNA DOMANDA SCONVOLGE DA SECOLI L'UMANITA': PERCHE' IL CRISTAZZO NACQUE NEGRO COME IL CARBON?

NOI ABBIAMO FATTO BENE O MALE LA NOSTRA PARTE, ADESSO TOCCA A VOI RISOLVERE QUESTO ENIGMA.