New Page 1

News & Features

Your Active Bicolnews Online!!! SERVE THE PEOPLE!

We need sponsors and donations for our Bicolano Heroes Project.  Please contact pcalara@edsamail.com.ph

 

Home

About Us

Previous Issues

Suggestions

Guestbook

 

 

We want to know what you think of this article

 

Ateneo HS nilpat sa Pacol, Naga City
ni Bernadette G. Bongat-Alejo,

KNF--Saro siguro sa pinakaimportanteng kahapotan na nabibilog sa
kaisipan asin tataramon kan gabos iyo ini: "Mas makatabang daw an
bagong Ateneo de Naga High School campus asin an pag-ako kaini sa mga
estudyanteng babae sa lalo pang pagtatao nin mas magayon asin de-
kalidad na edukasyon sa gabos?"

An mga paratokdo asin haralangkaw na opisyales kan Ateneo,
bilang aktibong pagsimbag asin pagsunod sa mga programang pang-
edukasyon kan satuyang gobyerno, pinagisipang marhay na magbukas nin
sarong bago asin mahiwas na Ateneo high school campus sa ciudad nin
Naga. An bagong campus na ini yaon sa barangay Pacol, saro sa
pinakamalinig asin tunonong na barangay sa Naga. Saro sa mga bagong
aatubangon kan mga datihan asin mga bagong estudyante, apuwera kan
bagong "school and learning environment," iyo an pag-ako asin
pagbukas kaini sa mga estudyanteng babae.

An paaging ini kan Ateneo de Naga University may obhetong lalong
mapakarhay an kamugtakan kan mga estudyanteng nagtatao nin dakulang
suporta asin pagtubod sa kalidad kan "Jesuit Education," edukasyon na
dapat lang na maging bukas para sa gabos--lalaki man o babae. Iyo
man ini an edukasyon na mabilog sa patkatao kan mga estudyante para
maabot an sindang ambisyon sa buhay asin tunay na maging "men and
women for others."

Sa bagong Ateneo de Naga high school campus, asin an pag-ako
kaini nin mga estudyanteng babae, masasabi niato na sarong bagong
hamon bako lang sa gabos na estudyante na magiging parte kaini kundi
sa administrasyon kun pano pag-aadalan an epektibong pagkasarao kan
mga estudyanteng babae asin lalaki sa pag-abot kan panahaon. An
kahaditan na harayo ini sa sentro kan ciuidad asin an dagdag na
pasanon sa pamasahe sadit lang na parte kan satuyang isasakripisyo
kung ikukumpara sa dakulang tabang na maitatao kaini sa mga
estyudyante.

An pagkakaigwa nin mga estudyanteng babae sarong magayon na
kaisipan nin huli ta malangkaw an "level of competition" asin an
mga "graduates" igdi puwede niatong sabihon na "cream of the crop."
Ini sarong orgulyo asin marhay na ipaabot sa gabos na huli ta an
dekalidad na edukasyon saro sa mga itinatanom sa rehiyong Bicol.

Dakol an siguradong magugustong maglaog na mga estudyanteng
babae sa maabot na Hunyo asin sa maabot pang panahon sa Ateneo.

Bilang sarong magurang asin dating Atenista nagtutubod ako sa
magayon na plano kan Ateneo. Sana magkasararo kita asin mag-ogma sa
pagbukas kan bagong Ateneo high school campus. Tarabangn niato na
hagadon sa kagurangnan an padagos na pagtao nin biyaya sa pag-asenso
kan Ateneo asin an pag-ako sa pagbabago para mapakarhay an edukasyong
maipapamana sa mga maarabot na henerasyon.

Manongod sa bilidad asin talento na nababagay sa mga estudyante
asin sa mga nag-aabot na pagbabago, dakula an sakuyang pagtubod na
magiging mas posog asin matibay na katuwang kita sa pagmantinir kan
katoninongan asin kauswagan kan satong komunidad. Iyo baga ini an
paninindugan kan sarong Atenista: makapagserbe sa pamilya, sa
komunidad lalo na sa Diyos.

We want to know what you think of this article

 

_____________________________________________________

 

If you have articles, press releases and bicol news that you would want to contribute to KAIBA, we appreciate if you'd put the text in a diskette and send it to our P.O. Box. Or you may send it to our email add below.  Articles must be pasted or typed directly into the email. Please no attachments.
 

Sigwa

From Activists viewpoint

No to War!

Jay-ar (Dayangdang)

KAKI-LAW

The right libraryonline for law students

KAIBA News & Features, P.O. Box 6126, Naga City 4400.  email: alcalara@edsamail.com.ph  Tel No. 0917 8122107 Copyright 1999  KAIBA News & Features. All rights reserved.  Revised: June 02, 2003