به‌شێك له‌ گۆرانییه‌ تۆماركراوه‌كانی كاروان عوسمان

بهشێك لهگۆرانییهتۆماركراوهكانی كاروان عوسمان

 

 مۆمێكی‌تری ته‌مه‌نم داگیرسا هه‌ر دیار نه‌بووی

 باپیرانمان خه‌میان ئه‌خوارد به‌ڵام ئێمه‌ خه‌م ده‌مانخوات

داخم ناچێكهنهمتوانیبۆ دوایینجار بهڕێت بكهم

شهوی ڕهشی ههڵهبجه

سهربازی ون

لهنێوان گهڵاوهرینا باران لاشهم ئهشواتهوه

كاتێچنگی دڕندانهی یاساوڵی دژی ئاسۆ

ئهی دڵی من تاكهی بهبۆنی خاك مهست دهبی

ئهی فریشتهكهم دوا نیگای دوێنێت

ئهم مرۆڤه

دهسا چیتر نهمامی حهز لهخاكی دڵما مهڕوێنه

وهرهلام ههوێنی شیعرم

ئهی ڕهنگزهردان

بێنهپێشچاو ههمووان یهکسهر لهئاشتیدا بژین