<BGSOUND src="//www.oocities.org/kimonikenai/smile">
Welcome to my site!
www.oocities.org/
kimonikenai