โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดมะสง หมู่ที่ 6 ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 - ป.4 ในวันที่ 25 พ.ค.2482 โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดมะสงเป็นที่เรียน จนถึงปี 2511 มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน ได้จัดคณะกระโดดร่มดิ่งพสุธา เพื่อหารายได้ มาสมทบกับทางจังหวัดนนทบุรี เป็นเงิน 170,000 บาท แล้วนำมาสร้างอาคารเรียน แบบ 015 เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2512
        ต่อมาในปี พ.ศ.2517 ทางโรงเรียนได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนอีกหลังหนึ่งเป็นอาคารแบบ 017 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน เป็นเงิน 250,000 บาท
        ปี พ.ศ.2533 ทางโรงเรียนได้งบประมาณในการรื้อย้ายอาคารเรียน ทั้ง 2 หลัง มาสร้าง ในพื้นที่ใหม่ของวัดมะสง มีเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่เศษ
        ปีพ.ศ.2535 ทางโรงเรียนได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 จำนวน 1 หลัง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน งบประมาณที่ใช้ 1,600,000 บาท โดยใช้ชื่ออาคารเรียน ว่า อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ
     ปีพ.ศ.2538 โรงเรียนได้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.105/25 จำนวน 1 หลัง ใช้งบประมาณ 1,200,000 บาท เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมของโรงเรียน