โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 จะบริหารจัดการให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาให้นักเรียนโรงเรียนวัดมะสง
มิตรภาพที่ 55 ทุกคน มีคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากล โดยเน้นผลลัพท์ที่เกิดกับ
นักเรียน ด้านทักษะชีวิตและเป็นทรัพยากรบุคคลที่ดีมีคุณภาพ