ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
เริ่มปฏิบัติหน้าที่
1
ีนายปลั่ง สุทธิศักดิ์
2
นายธงชัย เกียรตินาวิน  
3
นายสระ ศิริเดช   
4
นายพุด พรแจ่มใส   
5
นายประภาส  แสงสงฆ์  
6
นายศิริ อาภาสสุภา   
7
นายไพศาล ไวจรรยา   
8
นายจำนงค์ แป้นเจริญ   
9
นางนิภา ยอดยศศักดิ์  
10
นายมานัส แก้วด้วง  
11
นายสมหมาย มัณยานนท์  
12
นายประจวบ กลมแป้น  
13
นายสมหมาย มัณยานนท์  
14
นางสุภาวดี ลายนอก
1 ต.ค. 2544
15
นายณรงค์ แสงสุวรรณ์
1 ต.ค. 2548