ชื่อ / นามสกุล
นางนันธิญา
บุตรไทย
ตำแหน่ง ครู คศ.2  
สอนในระดับชั้น ม.1-2-3  
วิชา วิทยาศาสตร์  
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย งานแนะแนว  
ความสามารถพิเศษ    
วุฒิการศึกษา ศษ.ม.  
สาขา หลักสูตรและการสอน  
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
วัน / เดือน /ปี / เกิด  7 / พ.ย./ 2506  
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่  47/252 ร่มเงาไม้ หมู่ 8 อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
สถานภาพ สมรส  
โทรศัพท์ บ้าน: มือถือ:09-0037102
e-mail  -