ชื่อ / นามสกุล
น.ส.ปราณี
พันธุ์แตง
ตำแหน่ง ครู คศ.3  
สอนในระดับชั้น ป.4,5,6  
วิชา ภาษาไทย  
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย งานธุรการ  
ความสามารถพิเศษ    
วุฒิการศึกษา ค.บ.  
สาขา ดนตรีศึกษา  
สถาบัน วิทยาลัยครูนครราชสีมา  
วัน / เดือน /ปี / เกิด 18 / ก.พ./ 2505  
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่  195หมู่13 อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
สถานภาพ โสด  
โทรศัพท์ บ้าน:02-9208320 มือถือ:01-9666280
e-mail  -