ชื่อ / นามสกุล
นายณัฐดนัย
กลั่นกราย
ตำแหน่ง ครู คศ.2  
สอนในระดับชั้น ป.5  
วิชา    
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย    
ความสามารถพิเศษ    
วุฒิการศึกษา    
สาขา    
สถาบัน    
วัน / เดือน /ปี / เกิด    
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่  
สถานภาพ    
โทรศัพท์    
e-mail  -