ชื่อ / นามสกุล
นางสุชีรา
ไพสาระ
ตำแหน่ง ครู คศ.3  
สอนในระดับชั้น ป.2  
วิชา ประจำชั้น  
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย    
ความสามารถพิเศษ    
วุฒิการศึกษา    
สาขา    
สถาบัน    
วัน / เดือน /ปี / เกิด    
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่  
สถานภาพ สมรส  
โทรศัพท์    
e-mail  -