ปริมาณงานที่รับผิดชอบ

     ในปีการศึกษา 2547 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพท ี่55  มีนักเรียนและบุคลากร ดังนี้

          1. มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 425 คน แยกเป็น

                  ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 65  คน

                  ระดับประถมศึกษา จำนวน 258  คน

                  ระดับมัธยมศึกษา 102 จำนวน

         2. บุคลากรทำหน้าที่จัดการศึกษา รวมทั้งสิ้น 16 คน

                  ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน

                  ครูสายผู้สอน จำนวน 15 คน

เป้าหมายการจัดการศึกษา

        1. เด็กวัยก่อนเกณฑ์ภาคบังคับในพื้นที่ได้รับการเตรียมความพร้อมทุกด้าน

        2. เกณฑ์เด็กเข้าเรียนได้ร้อยละ 100

        3. นักเรียนมีลักษณะที่พึงประสงค์มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน

        4. นักเรียนร้อยละ 100 มีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมได้อย่างมีความสุข

        5. บุคลากรได้รับการพัฒนาเพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม

        6. บุคลากรได้รับสวัสดิการ และปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

        7. มีห้องปฏิบัติการและศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

        8. สภาพแวดล้อมสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ไร้มลพิษ

        9. โรงเรียนได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือจากชุมชนและหน่วยงานอื่นเป็นอย่างดี