1.
นายประวัติ ภู่หนู ประธานกรรมการสถานศึกษา
2.
นายจำลอง ขำสา รองประธานกรรมการสถานศึกษา
3.
พระครูวิสุทธินนทคุณ   กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
4.
นายวิโรจน์ ธรรมธิรา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5.
นายสำรวม พรมเอี่ยม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6.
นายจำเริญ คงขำ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7.
นายมนตรี
ศรีสม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8.
นายประสาร ช้างกระทัด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9.
นายอมรเทพ โกศลเวช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10.
นายวิชา บุญมา กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
11.
นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
12.
นายสมเกียรติ เอกมอญ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
13.
น.ส.วานิดา มิงสะเมาะ กรรมการผู้แทนครู
14.
ด.ต.ประพันธ์ แช่มประชา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
15.
นายณรงค์ แสงสุวรรณ์ กรรมการและเลขานุการ