นายณรงค์ แสงสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55

ประวัติส่วนตัว
วัน เดือน ปี เกิด   12 สิงหาคม 2507
ชื่อคู่สมรส   นางอรวรรณ  แสงสุวรรณ์
ที่อยู่ปัจจุบัน   21 / 2 ม.5 ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขา
สถานศึกษา
ปริญญาตร
ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( จิตวิทยา )
ม.ธรรมศาสตร์
ปริญญาโท
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ( บริหารการศึกษา )
ม.รามคำแหง

ประสบการณ์การบริหาร
วันเดือนปี
ตำแหน่ง
สถานศึกษา
จังหวัด
2540 - 2544
ครูใหญ่
อาจารย์ใหญ่
ร.ร.คลองโยงเวทีอุปถัมภ์
นนทบุรี
2544 - 2548
อาจารย์ใหญ่
ผู้อำนวยการ
ร.ร.บ้านราษฎร์นิยม
นนทบุรี
ต.ค. 2548
ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา
ร.ร.วัดมะสงมิตรภาพที่55
นนทบุรี

คติพจน์
"  วันนี้   ต้องดีกว่า  เมื่อวาน  "