ครูสุจิรา เนตรวิจิตร
ครู คศ.2โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55
ผู้เขียนเว็บไซต์ (webmaster)

  สำหรับเว็บไซต์ของโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่55ที่ดิฉันเขียนขึ้นมาก็จะพยายามพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆหากผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมมีข้อเสนอแนะอย่างไรช่วยกรุณาเขียนลงในสมุดเยี่ยมจะขอขอบพระคุณยิ่ง
 

ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
ครูสุจิรา  เนตรวิจิตร