ชื่อ / นามสกุล
นายวรากร
จันทร์กัณฑ์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  
สอนในระดับชั้น    
วิชา    
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย    
ความสามารถพิเศษ    
วุฒิการศึกษา .  
สาขา    
สถาบัน    
วัน / เดือน /ปี / เกิด    
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่  
สถานภาพ สมรส  
โทรศัพท์ :  
e-mail  -