ชื่อ / นามสกุล
นางสาวกาญจนา
ลือบุญ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  
สอนในระดับชั้น    
วิชา    
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย    
ความสามารถพิเศษ    
วุฒิการศึกษา    
สาขา    
สถาบัน    
วัน / เดือน /ปี / เกิด    
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่  
สถานภาพ โสด  
โทรศัพท์    
e-mail  -