ชื่อ / นามสกุล
นายเสนอ
เต็มแก้ว
ตำแหน่ง ครู คศ.2  
สอนในระดับชั้น    
วิชา    
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย    
ความสามารถพิเศษ    
วุฒิการศึกษา    
สาขา    
สถาบัน    
วัน / เดือน /ปี / เกิด    
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่  
สถานภาพ สมรส  
โทรศัพท์    
e-mail -