ชื่อ / นามสกุล
นางอุษา
ตันตระกูล
ตำแหน่ง ตรู คศ.2  
สอนในระดับชั้น ป.4  
วิชา ประจำชั้น  
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย งานการเงิน  
ความสามารถพิเศษ    
วุฒิการศึกษา ศษ.บ.  
สาขา ประถมศึกษา  
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
วัน / เดือน /ปี / เกิด  4 / มี.ค./ 2502  
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่  211/4บ้านริมนำ้นนท์นที หมู่ 1 อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
สถานภาพ สมรส  
โทรศัพท์ บ้าน:02-9208320 มือถือ:01-8698975
e-mail  -