รถเกี่ยวมัดอัตโนมัติ

 
 


คนเดียวก็เกี่ยวได้

สะดวก  รวดเร็ว

ประหยัดน้ำมัน 

ประหยัดแรงงาน

สะบาย.....

เกษตรกรยุคใหม่ !

 
1