JC Chua Kito - Sacraments, Dao Cong Giao, Catchism, Thieu Nhi Thanh The & Boy Scouts
 Chua Kito - Sacraments, Dao Cong Giao, Catchism, Thieu Nhi Thanh The & Boy Scouts  
 Đạo Công Giáo
 ▪ 7 Phép Bí Tích
 ▪ Giáo Lý
 ▪ Kinh Đọc Hằng Ngày
 ▪ Nghi Thức Lễ
 ▪ Bài Hát

 Catholicism
 ▪ 7 Sacraments
 ▪ Bible Study
 ▪ Daily Prayers
 ▪ Gospel Songs
 ▪ Order of Mass

 Thiếu Nhi TT
 ▪ Băng Reo
 ▪ Chuyên Môn
 ▪ Phong Trào TNTT
 ▪ Thiếu Nhi Ca
 ▪ Trò Chơi

 Boy Scouts
 ▪ Chuyên Môn
 ▪ Hướng Đạo Ca
 ▪ Boy Scout Guide

 
 Miscellaneous
 ▪ FAQs
 


Kinh Dâng Ngày

   Lạy Trái Tim Cực Thánh Ðức Chúa Giêsu. Con nhờ Trái Tim Cực Sạch Ðức Bà Maria mà dâng cho trái tim Chúa mọi lời con cầu xin, mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay. Cho được đền vì tội lỗi con và cầu nguyện theo ý Chúa. Khi dâng mình tế lễ trên bàn thờ, con lại dâng các sự ấy cho Trái Tim Chúa có ý cầu nguyện cách riêng theo ý Ðức Giáo Hoàng. Amen.
 
  1