JC Chua Kito - Sacraments, Dao Cong Giao, Catchism, Thieu Nhi Thanh The & Boy Scouts
 Chua Kito - Sacraments, Dao Cong Giao, Catchism, Thieu Nhi Thanh The & Boy Scouts  
 Đạo Công Giáo
 ▪ 7 Phép Bí Tích
 ▪ Giáo Lý
 ▪ Kinh Đọc Hằng Ngày
 ▪ Nghi Thức Lễ
 ▪ Bài Hát

 Catholicism
 ▪ 7 Sacraments
 ▪ Bible Study
 ▪ Daily Prayers
 ▪ Gospel Songs
 ▪ Order of Mass

 Thiếu Nhi TT
 ▪ Băng Reo
 ▪ Chuyên Môn
 ▪ Phong Trào TNTT
 ▪ Thiếu Nhi Ca
 ▪ Trò Chơi

 Boy Scouts
 ▪ Chuyên Môn
 ▪ Hướng Đạo Ca
 ▪ Boy Scout Guide

 
 Miscellaneous
 ▪ FAQs
 


Kinh Trước Khi Rước Lễ

   Lạy Chúa Giêsu, Con tin Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con trông cậy Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa và yêu thương mọi người. Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ tội lỗi cho con. Lạy Mẹ Maria, Mẹ của con. Xin giúp con rước Chúa cho nên.
 
  1