ZAZAK ARTCLES

XORT DEWA MA
TEZEK BERD TAMR
GOLIKE
ANIKA PEPUG
YARA MI
NA XALI
MEMIK MI
KO BNGOL
SEYD MUSA
MERHA BA VARTO

so pela seri
Wazena zede zazaki buwane so WareXORT DEWA MA

Dewe de zaf xorta wendne, zafr xo ki bi bi malm. Dewe amnani biyene n, zmstani biyne xrabe; pro xorti, zmstani iyene mektebe, malmi ki iyne sukan binade domani dne wendene. Azebi dewe de mendne, ebe ar ma watneke wa bbo amnani. Zer her j azebe de xort bi. Zaf azeba watne ke wa malma bcer. Maa n azeba ki vatne: " Ma nan xo danme malma."
Xorta ze braa jvinra hes kerdne. Jvinde leqi kerdne. Gege ki dest jvini guretne ser mezela de, pbona de, ware de koti rat amne uja govende kaykerdne. Usi dest xo kerd ze zurna m xo ze Xalisi qlanne ra u zurna dne pro: "d d du ri ri rayi rayi ra ra narna nay nay nay..." Brayi ki daul dne pro. Vatne: "Grrna kumbd Grrna gumbd Grrna gumbd..." bina ki govende kaykerdne.
Mlet amne dorm dina de biyne top u tenine vatne: "Ero ma malm, ma solciye; ze xxa kayken, no veyve niyo tawa niyo..." Tne mileti ki amne qayt xorta kerdne, hyene u verdne ra. Tenine ki vatne: "Rnd ke ma est ma niya jvinra hes ken; lao lao, Heq ma de bo, Heq ma verdo, khal u pir kero."
Tewr xem xorta nbi. Usi sabaji xo ki dne ar. }iyne ver govenji ya u qayt wert man dina kerdne ke, ki sabaj cd. na ki dest xo kerde cev xo, qesta per dnec. Zurneji ke per guretne veng zurna kerdne derg u ser xo kerdne berz; sanki b ratine per guret, ry xo zaf biyene a. Govenji ki zaf comert bi. mke dest xo kerdne cev xo u derg zurneji kerdne. Waxto ke ina sabaj dne, zaf ki biyne qure. sani vat belki ina bratiye sabaj do. Eke govenda xo xelesnne nafaki jvinde leqi kerdne "ast" pi jvin vatne.
Pbona ca xorta bi. Uja biyene top. Pbona de xorti iyne a sere amne na sero bin. Uja tope kay kerdne. Uja jvinde leqi kerdne. Pbona de domani nitne hera u heri vaznne. Pbona de xort dewe, ze rf cucuka cren. Kemer pbona ki zaf bi. Gege ki kemeran pbona sera ntne ro, xor mucul biyne. Pbona de cni bi. ni bi. Hezoki bi. Wert hezoka ra, ra iyne thaxa Beka. Bn ra de ini bi; cra vatne ini o khan. niyo khan wert d hezoka de bi. Wert hezoka ra ra iyne ser mezela, iyne der pili, uja ra ki iyne dala sure. Bover ra, iniye de bin bi. Cra vatne iniye Zoze. Zoze nezdiye ini bi, ayera c ra vatnen iniye Zoze. A ki zaf qariyne. Tew, xem mileti bi ke Zoze qarina.
Ali va:
-Lao br ma me iniye Zoze de awxe bm me.
Nac hya qayt Cemi kerd u va:
-Awxa Zoze ora, ma awxa a nmenime.
Cem bhers u va:
-Oxlum ma awxa maa m nmen wa mem. Bre ma me iniyan maan ma de awxe bmme.
Pro pia bi a; jvinde leqi kerde u i ser mezela. Ser mezela honk bi sur de germe amne. Bvengiye kewte wert xorta. Kuli pia bveng wert mezela ra veciya yi averde i. Uja ra dewa Tata zaf rndek asena. Ten xorta zeriya xo kerd bi nan Tata. na yeke zeriya xo kerd bi nan Tata, bvle ewtine qayt Tata kerdne; zer u pek xo wene.
Memi zantne Usi zeriya xo kerda j eneke Tata; ebe leqi u hyayi, peka xo derg Tata kerd u Usi ra va:
-Ero hela b ita, qayt ke watiya to hawa ona ap xo.
Mamud va:
-Ero m to se rotiye t se rnd vnena.
Mem hya u qayt Mamudi kerd:
-T ke m ra inam nkena Usi ra vace.
Us heb esmer bi. Dar u ber xo hurdi bi. Usi ra qe veng nveciya, Mamud ke hini va. Esmertina Usi biye sur u va:
-Ba ule ez b xo tawa nvenena. Mem xo Heq ra keno.
-Ez xo Heq ra kena hiniyo? Nka zer u pke to se veen. T nka xo xo de vana 'aax ez nkaTata de lew watiya xode biyne'
Usi bveng de berz:
- Tabi wazena.
Cem qewt wert qesa.
-ma Us feqr ra van ?
Memi ser xo hejna u va.
-Qa ez zan zer u pk to ki ze Usi zde veen. Ha ita iniyo ke wa ma ra iy vaco.
Mem ke qal Ha kerd pro pia hyayi.
Ten xorti ki i het deri ser uja, p xo arna jvini u miza xo kerde. Dayera tepiya pro piya am her j kemer sera nitiro, ancia qayt dewa Tata kerd. Bi qufe qufa Mamud xoci, dest d p qena dede bi, hem ser xo hejna hem ki qese vrna u va:
-Welat ma zaf welat de rnd o, hama bwayir o. Qayt na deta Tata ker, her i tede beno gewe. Hama mlet ma hewvan r xebetino. Ma gere ke her i broime, hama ma her i hernenime. Her i na welate no. Ma hama va inenime, kenime lode u zmstani danime dawari. No niya nbeno!
Mamud xoci dest xo pqena xo ra verdayra u dest xo na heti ser a heti ser hejna. Se ke malm derse dano telaba hini hevalan xor qes kerd. bina ra qe veng nveciya. bina ki, heqe d xoci u ser xo ina ki hejna.
Us Qlci hya wert herdia sia ra m xo bereqiya qayt Mamud kerd va:
-T rat vana. Ule ze tuyo. Make hard Tata ke rnd nbiyne hande ne rndi cra veciyne.
Mamud hya; Usi ver xo arna Engini cra pers kerd.
-Hini niyo, t Heq kena rat vace?
Engin ra qe veng nveciya. Qayt Us bini kerd u cra va:
-Bacanax t b, t b ma me, t go men nina ser.
Usi u Engin ke vetra, bini ki pro piya vetra ancia ser mezela ra am der pil ra bi derbaz, i bover lew iniye Zoze.
Xorti i ini ser, awxa serdne mte. Awxa ini kewtne derpili. Eke biyne amnan deropil de awxe biyne zaf enika. Hama eke biyne usari deropil biyne har, kemeri dar u ber antne xo ver u berdne. Piltina xo usari musneno isani. Eke biyne usari dere biyne pr awxe, biyne gmyo naliya derpili. san cra vsiyne pra, isan ntawreno ke cra derbaz bo. en prdi dewe vrati, en prdi derpili kerd xrabe. Kes n zano, en mi u en vereki na awxe berd? Amnan be amnani; awxe hini biyne enke ke, biyene ze teberk. Mlet dewe gege awxe sera gelece kerdne.
Ver ver deri de; dar qewaxi, dare viyali bi; dorm dara ebe kemera kerdo kfe ke, her kes sindor xo nasbkero. Goroke van cao ke nka dari est mer dewe biyo. Kam ke amo xor dari kerd gewe. Na dere thaxa Bekara nezdi bi ayera dar zaferi dina bi.
Bn dara de, domanan Qjkeka xor gol vrat bi awxe kerdne xora. Xorta n gol de awxe nkerdne xora. mke ermayine. Domana gol de zaf kaykerdi bi, awxe bi bi ze awxa iliye. Domana ajne nzantne. Xo kerdne berz u dn awxe ra, ten domana ki awxe etne jvini.
Xorta ten qayt domana kerd. Defna i lew iniye Zoze. ni sera en azebi nitbro; helb dina ini verde bi helb xo kerdene pr awxe. Eke xorti ame uja kuli pia ca xo ra vetra qayt deri kerd. Gule heb hrdiye biye, wert azeba de, hama nede yamane biye. Xorti ke am lew dina; a zant ke awxe wazene, hona ina qe iye nva a verba dina am u xorta ra va:
-Ez zan ke ma tan.
Hyayii Gule guret hem hna hemki va:
-Ber xo r iniye Zoze de awxe bm.
Kuline ke awxa xo mrdi mte. Heb Gule de leqi kerd u pro pia Gule ra va:
-Heq to ra razi bo.
Usi va:
-Hya, Ule rat awxa Zoze zaf wea. Gul Heq mrad to bkero, wa mrike de rnd u t helal to de veco.
Gule heb biye sur u qayt Usi kerd, n dawrake iye vaco. Hama Gule qe bn qesade manena:
-Ma ma malm her kes ma ceno, ma r ki Heq kerim o.
Kuli pia hyayi u awxa xo ke mte ten avoro i, uja dar viyali bi, sia dara de nt ro. Usi sal arde vere xo de nro, cb xora qozi veti u va:
-Br ma qoz keme.
bina ki her j xor kemer arde u dorm sale de glor nitro.
Memi va:
-Ma vist u j kaykenime.
Mamudi care nmtne, Memi ra va:
- T en cara bde m, kara ma nmiya wa.
Memi Bitlisa xo ra, ar phonc car veti dayi Mamudi. Memi zant ke; eke kare bo cara pro o cna, eke zerar bo car d on; qayt Mamudi kerd u va:
- Lao rnd kaybke .
Ali qozi dayi Memi u va:
-Xoce t banke bde.
Memi en car pakta Bitlisi ra veti ser sale sera nayro; kaxdi gureti, kerdi tra u kerdi vla u her j kaxt dc.
bina ki car bitlisi ver xode nabro.
Kef Naci cade bi, d zaf iyo nanende kef xo amne. Xo xo de hyne; dest xo kerd fek xo, phonc mina beke xo corde da lewan xo ra.
Us ca xo ra vet ra, xo na heti ser a heti ser ard berd tene ca xo kerd rnd u va:
- Lao ma ra Us Dawu van; Memo t kat bde m.
Naci qayt Usi kerd:
-Ma hela kaybkeme, ma zanme sebeno.
Xorta ke ten ke kadi kaykerdi pro piya xel bi bi van. Naci qayt hevalan xo kerd u cra pers kerd:
-Ma bime vean. kamde ma ewro werdene bume?
Mamudi vake:
- Ma me Mem de non bume ewro kara d zaf biye.
Pro piya va:
-Ya
Pro pia vetra u verba Memi bi rat. Mamud vrniye de hini bi bi tu ke hand vace. Dest d p qena d de bi, gnne kala ser u xo na heti ser a heti ser ktne. Eke der pila ra bi derbaz. Usi qayt bina kerd u bidest xo Mamud musna bina u va:
- Lao lao no kutk se quro. san zano ke no biya mudur.
Mamud hya u ver xo ar duna va:
-ma pro hona malim; ez u Kemal lac Rhan teyna bime mudur, muduriye teniya ki niya ez torn Gedik Aa ya.
Usi qesa d brna:
-Heya t torn Gedik Aa ya, Us beno zamay Hsn Aa yi. Ma ma feqra r ki Heq kerimo.
Xorti kuli piya hyayi.
Pro pia am Memed xoci. dina axpin sera hard lerzla ra dme am bi vratene. Dorm yi kerd bi pr daran qewaxi u daran yemii. Wert dara ra vay de qjke ke biye, vaye de her waxt ten awxe biye. Awxe wert dara ra vecine; ver veri ra derbaz biyene, ancia qewtne wert daran axpini u veroc axpin ra wert dara de biyne vila.
Ver veri de j rtke biye. Eke awxe amne rtke ra beyne derbaz biyne xue xua awxe. Germ ama amnaniya pno, sia dara zaf honke, baxe de xue xua awxe, dara sera ucuki ze blbla wanene. Va bn dara brno biyo imen. Dorm baxi, duwar kerdo ke iy mekiyo wert dara. Dara yemi guret bi, gl dara amn ke bres hard. T vana belki ceneto. Fatma ki wert dara de nta ro xor ay mena.
Qes Fatma ki zaf we bi, isan watene go da ser no. Xorta da ra a xorta ra zaf hes kerdne. A ke xorti di va:
-Gel xocaa ma xer am man m sera am. Lao lao ma rnd ke am, ay y hewaltine dayina weo. Ber ma xore roniime hem ay bmme hemi ki xor qes bikeme. Ule na sia dara ki zaf honika. Heq Mstefa ye m ra razi bo ke n dari nayro.
Mamudi va:
- Anna Fatma t ebe ay nxelesina ra, t gere ke peroc ma r hazr ker. Ma kuli zaf bime vean.
Anna Fatma ki va:
-De ber ronie; Heq nesip kerdo ma wenime. Ule ez hini nita ro ke xora nvnena ki rauzi. Nzo n seken, der de niy?
Fatma qr:
-Er ma der, br ita tever, xorta r iye perociye biyar.
Gulcemale am tever u va:
-Ab ma kuli pia xra am. }ma wazene, ez ma r biyari?
Mamud xoci va.
-Wa hazr esto biya.
Ali va:
-Ten non u dorax biya ma xor ebe ay bume.
Gulcemale iye zere, ten ke mende ancia am tever. Non tendure, toraxo we u rono teze ard. Malma opi vrati non xo ke werd. Nafaki dare ra sai kerdi cra sa xo ebe sol werdi.
Fatma ki j sa kerde sole, eke saa xo werde vake:
-san zano ke ma wendo. Seki tam fek xo zan.

so serTEZEK BERD TAMR

Reqasa u Segre d dewe zafi ki zvin ra nezdiy. Reqasa dewe de xormeika wa, Segre dewe de Lolica wa. Piya y Segre ke iyne suke, amne Reqasa ra nitne ereba ra u iyn suka Gmgmi.
Reqasa ki d dewe; cra van dewa cori u dewa cri. Dewe cori zaf dewe de khana. Hama dewa ceri hardlerzla dme ama vratene. Xd El Kare dewa cori de nitnero. Roc odr ke vetra ry xo ut. Non xo verd ceniya xora va:
-Her a qajocax biya, ez xo de beri Gmgm, uja belki tamir keri.
Cniya d ke, iye qajocax biyaro, xo xo de va hama vat ke wa cniya d bheno; ayera heb bi veng de berz:
-B qajocax qe nbeno.
Cniya d qe iye nva u i qajocax ard u kerd zer j uwal de sipi ver merd xo de naro. iy kar xo ugur xo.
Xdi ten mend u ra veciya verbe dewa cri i. Dewa cori de erebe in bi. Gereke or dewa cri. Mlet dewa cori ke iyene suke, dewa cri de gege amne erebe iye; gege amne ereba de ca in bi. Ayera Xd bvatene am dewa cri ke wa breso ereba.
Eke am dewa cri verde i lew ereba u mleto ke ereba da cra va:
-Ez na u ona muxtari ponc deqde na. Mst ke am, cra vac wa msera vndo.
abk abk i muxtari, uja torb xo yate de naro i oda meymana; muxtar oda de ntoro ewraqa n xo de niyadne. selam da muxtari u d de ten qes kerd. Waxto ke muxtari kaxt de imza kerdi; a sra de tevera ereba dudke depro. Xdi tewr qaxde xo ngureti becele yate ra uala xo gurete u vecia tever. Muxtar dedime am tever u qra:
-Nen bra Xdr qa n qaxtan xo ki bice.
Xd hya va:
- Nen ci de aql m bo. Qa ezi ki seba n mratar ona suke.
Xdi qaxt xo muxtari ra gureti u kerdi ceb xo ebe vatene am; b hlkahine nit ereba. Zer ereba pr mleti bi qe ca bile in bi ke ronio. Mlet sanke jvini sera nitbiro. Tenine jvini thanda u ten ca da Xdi. Xdi ke ca xo guret, hona selam da mleti u torb xo ki ver xo de naro.
Ereba ke am suke. Xd verde i lew tamirci wa qajocaxi xo vrazo. Hetan qajocax bro vratene o ki xor kar u gur xuyo bini keno.
Xd verba dukan Mem tamirci hem iyne, hemiki xo xo de qes kerdne. 'Eke zede fiyatli tamir kero, ez tamir nkena. No Mem ki zaf kutk o. tamir mebo ki beno. Dewe de tezeki zaf ma xor idare kenim. Qey yan peran xo fuzili bidi. Peran ke dana Mem tamirci xor iye de bin cena.'
Xd ke kewt zer dukani, selam da Memi. Eke fek torb xo kerd ya ke tezek.
Se kerd ya se veciya tever qe kesi fam nkerd. Xdi n zana ke sebikero. N tezeki kotira am? Cniya xora bi hers xo xo de va' ancia a na kutki, hera golige n tezeki dayi m. Ez kerda rezil. Nezo Memi di ya ndi?'
Xd zer suke de hem cerne hem ki xo xo de qes kerdne: 'Lao n tezeki se m ardi ma qajocaxi xo sekerd? Qajocaxi ki xel fiyatli ma gureti bi.'
Xdi ke kar xo da ar; ten imi mimi xor herina u verbe garaji i. Ereba Msti uja biye i p ofrde nitro. Mleto bini ki am nit ereba. Mlet zafo ten Reqasa cori ray, ten Reqasa cri ray ten ki Segre ray. Msti ereba xo ke rd kerde pr mileti; i pr kerdene bi, ereba feko qenera kerdi bi pr.
Msti mawene xora va:
-o blta arde.
Mawene Msti blti kerd top u berdi dayi Simsar u per xo gureti u kewti ra.
Xd xaftla qra u va:
-Gel ciranan Reqasa, phonc deq ko msern, ez ma ra iy
vana.
Mleti veng xo brna, Xdi ebe hyayi va:
- ma zan ewro j lolji se kerdo?
Qe kesi ra veng nveciya Xdi ancia hama ebe vengde hurdi:
-Ewro jye de lolji tezeki berd Gmgm ke wa tamir kero.
Qerebelx kewt wert mleti. Her fek ra i y veciya. Derde kita oferi de nit b ro cgare fek te bi. Hetan nme kerd bi hit. Fite fita da biye. Xd ke qesa xo xelesn. Derde xo pde arna u qayt Xdi kerd.
-Lao lao to herdia xo kerda sp t qey zri kena. Kamo tezeka beno tamir? No kam ji hero niya keno? Xo Heqi ra meke.
Rye Xdi heb bi sur nzana ke vaco . Heb tede mend. Bvengede enk qayt piyan Segre kerd u pka xo derg dina kerd. Bvengde tersonk va:
-Ma t qey m ra bena hers, qa m tezeki nberd tamir, qa j loliji berd.
Msti veng Xdi brna bhyayi:
-Nne hela kewra ra pers ke tezek xo tamir kerd ya nkerd?
Al suri:
Qayte piyan Segre kerd u va:
-Nen bra ma qey niya xo no qernayine? Qa ma ki iy vac.
Piyan Segre qayt jvini kerd pro pia eb j veng:
-Bra Haq bo Ali bo, ma b xo bkime, bra Ulahi kesma niyo tamir, neki m ma gno tamrji ra.
Derde ancia qewte werte u va:
- Ohi ma mlet Reqasa dest... Heq hevz u iman isani mara bkero. Her waxt kar u gur ma niya ro. bi xo hertine ken, defna ki ken Loljan feqra ser.
Al Segre:
-Waa Derde m ke to buwerdne. T teyna ke cuanka Qesa de ma bxo Reqasji ya nikime, belki t hf ma bcr.
Derde daina biye xure u ver xo arna Al suri :
-Hela qayt mno an alhini dar. ki hera xo vere ver xo de xeneqte kerd Lola ser.
- Derd derd xo Heq ra meke ma m qey xeneqte Weys Segre am dewe ke arda bero. Hera xo dara ver ver ma ra grd u hera feqire xeneqte.
-Hbe lao Alo xo Heq ra meke, ezi ki Segre ra niya t m qankena. man xo ar ya ke, u qayt m ke; ez Derda.
Derde het Segrjiya guret hama ancia ki fayde nkerd.
Xd sond weno vano:
- Qa ez zan jy Segir ewro tezeki berdi ke wa tamir kero.
Eke Xd niya vano mlet Reqasa hn; Segre ki sond wen hama kam inam keno.
Ereba ke am dewa cri de vnete, mlet ereba ra bi piya. Her kes verbe xo i.
Xd verba muxtari i. Muxtari deste qajocaxi bi o ki verba Xdi am.

so serGOLIKE

Teze odri pra guwr kerdne, Mem gran gran cla xora vetra cniya d hona hewn de biye. Qemi nbike cniya xo rauzno. O b xo vetra knc xo day xo ra; tene imi mimi kerd top u i tever. Tevera qayt kerd ke mlet kuli hao heran xo bar keno. Bi ble bla Memi ancia am kewt zere i cila cniya xo ser nitro, bdest xuyo ep cniya xo hejn.
-Lilika m, qday to indi rauze, ma her kewtme. ar kuli i ware ma teyna mendime.
Gulizare ki vetra ca xo de nitro u ebe kncan xo cer eke knc xo di, qayt merdo xo kerd u va:
-Hela a kncan m bde m.
Memi knc cniya xo dayici, a ke knc xo day xo ra Memi ki t yardm kerd.
Hurdima pia am ver veri. Gal xo, cl xo u gab qacaxi ardi tever. en heri bar kerd u heri kerdi lac xo Cem ver. Hrdima pia i tawlah. Mem u Gulizare qe jvinra nvisyne. Nka lilka Memi ona ware Memo feqr teyna dewe de sekeno. Mem rew rew ono ware hama cniy ware Memi qarnne. Ayera Mem seran veri, ebi ewe iyene ware. Mem heb tari ra tersne. Memo feqir seba lilka xo, ters nzantne u her i kerd man xo ver u iyene ware. Yaki Gulizare iye kerd mane Mem xo ardne ware. Mem hela emser mane keno ke oro ware.
Gulizare Memi ra va:
- Ma se bkeme na golka ma sawiya ma se beme ware?
Mem:
-ual de grs biya ma ckeme, ez erzen pta xo ma gran gran oncinme we onime ware.
Gulizare iye zere ra ulal de sp ard. Memi golika xo kerd zer ual u fek ual tada u ete bita xo ser, Gulizare ki kerga xo gurete hurdima pia qewti raa wari ser. Xl ke i. Mem zaf qefeliya nezdiye ka sur de nitro bina xo gurete
Memi qayt kerd ke golike qe nlekena. Fek uale kerd ya ke ya kero golike par n perar merda.
Merdena golike zaf zor dinara i . Gulizare one ware ke t u mast, ron u torax biyaro. Nawa golike ki merde, manga ki bena zya. Mal u davar xuyo zafi ki in bi. Gulizara feqre sebkere. Yacero, bero dewe qe nbena, en pes xo est eki germa ver ben zya.
Mem hem kewt golike ver, hemi ki zantne ke mlet Reqasa pbhesiyo indi helak ken. Klama erzen ser, awake n biya an Memi ser. Mem se bikero ke kes mezano ke, kolke kerda zer j uale u xeneqta.
Doman Segre ke cra verdi ra, ki ine waran xo. Mem hya u lilka xora va:
-Ma indi na golike kenime Weyse Segre ser .
Gulizare qayt merd xo kerd va:
-Ma golika xo bkime u Weyse Segre serkeme Ule iy rnd. Niya qe beno?
-Gulizara m, m qday to, ma ke mekeme Lola ser, t zana mleti Reqasa ma weno.
Gulizare zant durum Reqasjiya, ayera qe veng xo nkerd.
ndi Mem i koti na mesela qes kerd, Golike, xeneknaine ete Weys feqr ser. Reqasa ra na mesala biye vla. Amnani wert wari de, wert palade na qesa am vatene.
Eke Weys phesino, ono Mmi zaf kuno u vano:
-Lao ma ma, mlet Reqasa dest me qoti, ma pro hertina xo erzen ma ser.

so ser


ANIKA PEPUG

Beno nbeno j neke beno j ki braye da beno. Hona ke n zaf doman ben maa dina mrena. Pi dina xor zewecino. Xor j cnike ano. Na cnike zaf hoqebaze bena.
Lew pi domana de, na vana:
- M qda u bela ma guretne. Ez ma ra zaf hes kena. Ez hrinda maa ma dera. Ez ferqe nkena wert ma u domanan mn bina.
Pi dina xo xo de vano ' cnike de t helal; m de veciye, qayt mno domanan m kena'.
Waxto ke pi domana de nbeno.
Na domanara vana:
-Doman her u kutka, m i de feg pi ma kerdne. ma biye bela sere m. Ez seb keri? Ez ma deste kamta ori?
Domani, na hoqabaza zrekere ra zaf tersen ayera qe iye pi xo ra nvane. Na hoqabaze domana zaf xebetnena. Domani one tever xebetine, ne zere xebetine. Gege zaf qefelin. Doman cirana bona sera kaykene. N ki wazene ke ore lew domana de kayker hama dmariya xora ntahrene.
Roca ra roca de usari bena. Vare vilenaro, koi ben belekiye, gul u sosini vecine. Mal u dawar zno. Beno ive, iva ucuk. Der bene pre awxe, beno xue xua u gure gura awxe. Dewe bena en, Mal u davar ono tever. Domani one selx ver. Waxto ke selx verdane mali. Beno qare qare vereka bzeka.
Milet ono hluge, ono so, ono sunga, ono rbsa u kengera. Pro werdena xo olara an. Tar u ture usari zaf o. Tar u tur usari qe qedino.
Dmariya domana veng domana dana u cra vana:
-Doman cirana on tar u tur usari an, ma ita zere de biye poyini. Urzra, urzra ore ol.
Layik vano:
-Da mebe hrs t wazena, mara vace ma me biyame.
Dmarya dina ina ra vana:
-An turki bcere ore ma re kengera biya r. Ez na ande germya doi pocena.
Wa j turk, j ki zengene cna, layiki j xlke ceno u one kengera.
Wa u brayi one ol. Ra ra xor mcl ben. Layik zaf kef xo no. Waa xo de leqi keno. Wa ki vana:
- M qda u bla to guretne zaf xo mekefelne. Hona raa ma driya.
Layik vano:
Ma zaf kengera biyame. mke ez zaf germiya doi ra hes kena.
Wa vana:
-Ero germya doi r zaf kengeri lazm niye.
Bra vano:
- N, n wa bo, ma zaf kengera biyame.
N one j tmi sera kengera dan ar. Wa j kenger wena j ki dana bra xo.
Vana:
- Qayt ne j kergeri teyniya wenme. bina danme ar.
Bra vano:
-Ya.
Wa zengene xo cena turk dana bra xo. Bra da ki turk erzeno vl xo u ebe xlka xo kengera veceno. N xel kengera dan ar.
Wa vana:
- ndi beso, ma me dewe. Make her bukime dmarya ma mara mradina.
Bra vano:
-Hya wa tzana.
N kun ra ser ne. Wa vrniyede, bra da dme eno. Layik zaf kefelino. Waa xo ra vano:
-Wa ez zaf kefeliya ma tay bina xo bceme.
Wa vana:
-Hya braye m, ma tay bina xo bceme.
N waxto ke nien ro wa qayt kena ke turk dpo talo. Qe j kenger tede ino.
Wa bena hrs vana:
-To qey kengeri werd? Nka ke maime dmariya ma mara bena hrs. Ma kuna. Ma cra vanme ?
Bra sond weno.
Vano:
-Heq bo, Ali bo, Xzr bo ke m kergeri nwerd. M ke j kenger werdo ez meresi .
Wa zaf dmarya xora tersena. Bra xo inam nkena. Qerena u zibena. N zana ke se bkero? Bra beno bteseli waa xora vana:
- Waa mna rndeke; t zana ke ez to ra zaf heskena, t zana ke ez zri nkena. T ke m inam nkena be zerm de qayt ke.
Wa bra xo merednena ra u ebe kardi vr bra xo qlanena ra tede qayt kena.
Qe kengeri zer bra da de ino, jkek teyna zere dero o ki a b xo dabi bra xo.
Na vana:
- Bra urzera ma me indi her kewtime. Urzera, urzera!
Bra xo nata hejnena bota hejnena. Qe h u p cra nvecino. Bra xo kena vrana xo. Qayt kena ke bn turki dryo.
Vana:
- M qda u bela to bukretne. ndi urze xo ser.
Na zaf tersena sekena bra nvezenora. Aql no sere ke, a bira xo kito. Tw teze bra, bra par n prar merdo.
Na idi zana ke a b xo bra xo kito. Na berbena dana xora. Bra xo kena qevsing xo. Na qrena u zibena; dana xora rye xo pncr kena. Qeri u zibayina daye hard u azmeni keno qule. ndi teseliya nay bena.

Na ana bra xo na, peena tra, kena mezele.
Mezele sera zaf berbena. Dina xo bena tariye, nzana ke se b kero. Mezele sera dest u pau kena xo ver. Neikina ke oro dewe. Xo xo de vana 'ez se ona dewe, ez milet ra se vana, ina ke bra m mra pers kerd; ez cevabe xo dana.'
Na Heq u Eli re dua kena vana:
-Heqo t mi tyre ke, ez ko be ko bfeteli. Seba derd bra xo r bnali u bwani. Heta dina esta ez bnali u bkali.
Heq dua a ano ca a bena tyra koyi; nam xo beno Pepug. Usar ke no pepug niena gle dar u beru ra ko be ko fetelina.
Vana:
-Pepu, pepu,pepu!
-Kko, kko!
-Kam kit? M kit!
-Kam t? M t!
-Pepu, pepu,pepu!
-Kko, kko!
-Kam kit? M kit!
-Kam pt? M pt!
-Pepu, pepu,pepu!
-Kko, kko!.....

so ser

YARA MI!

Ez to ra zaf hes kena. Het seri, ez to ra dr biya. A waxt hand zamet nbi. Nka ay to zaf aseno. T zaf kuna m vri. M nzantne ke niya beno; mke bzantne niya zameto, m t nrunne. Hona ke t ita biya ez piman biya, j ki t zaf manena. Nzan qey ma niya kerd. ma wo teze de pia bvnetne a rnd bi. Belki t ebe m huna, t vana ke: "Ma se beno ez ancia na". Ez zan ancia t na, hama ez nka lew to de bibiyene a rnd bi. T zaf rndeka, t hca dnya wa. T ke lew mde ra ez xo zaf rnd vnena. T ke lew mde niya; ez van belki, dnya m biya xrabe. To hona ez fam nkerda, belki m nmusna to. Hama se beno, wa bbo ez to ra zaf hes kena. Ez lew to de niya ayera nvan. Qe nayede zur ino; ez to ra zaf hes kena. T z melegana, t melega mna. Ebe kelma nno vatene ke ez bnvisni. Ma ez teze xort niya ke to xapnena. B to, dnya m bena cenem u xrab. B to ez nm isana.
T zana ita senno. san ke teyna bo, n kes to ra pers keno, ne ki hal to diyar beno. Ten hevali est, ki ze ar ma nben. T ke iya, to ra dme, m en zaf kelma "HEJ " hena. Mlet itay zaf qes nkene. T nina m ra zaf rnd zana, ez qey to r nvisnena.
Rnde ka m, na xali, melega m. Eqo ke mde esta, o eq hona to ndiyo, ya ki m nmusna to. To gegane mra vatne ke " t ze robotana". Robot hes kerdene nzane ke. Hama ez robote niya ke. To ke na vatne, m ki xo xode vatne "belki ez zaf teyna menda coka t m ra niya vana." N yara m n, ez ze robot niya. mi ki can m esto, hemi ki, ez isana ra zaf hes kena. M ke isana ra hes nkerdene, ma qey hal m niya biyne.
T zana m vzeri knci ti. mke waxte knca to kerd bi kf. Knce Pia m bi. Waxto ke m knci ti; t u Pa m kewti m veri. Ayera dme maa m ame m veri. Pniye de nta ro u berba. Gula m t zana ke ez to ra hes kena hama emr to rnd ni hetan nka. A ke to diye oncia to diye.
Maa m ebe axa m iye. Waxto ke merde ez lew da de nbiya. Xezuka; ez uja lew maa xo de biyne, m ki xo re deste maa xo buguretne u qevsng xo kerdne. Heya ma kuli mrenime; isan waxt merdene de lew jvinede nbo a zaf zor o. Ma sebiyne, ez uja lew maa xo de biyne.
Waxto ke ez welat te, hona ke xort biya, m ser xo nne qoran maa xo ser, ze domanan qjke ka, m maa xo de kaykerdne. Xezuka; maa m biyamne ita, wa en roci lew m de meyman biyne, m xizmeta dayika xo bkerdene.
Maa m hero m r duwa kerdne. en roci veri merdena maa m. M maa xo de telefonde qes kerd. A va: "Ero bawo t kul derde m nzana. T zaf kewta m veri. M t bdiyen, wa qey ke, Heq ruhm bukret." M ki va: "T di da no to veri, to m ra vatne ke 'Lao lao Heq kamjiye xera, a bkero.' Belki na xera ke na biya. Da t qe mereq meke, hal m zaf rindo. Seba m dnce de to in bone." Defna a va ke: "Ero t d; m t kerda weyi, kerda pil, nka ki, t ar ra vana da. " M ki va ke da t di vane: " Welat ari nbeno welat isana, maa ari nbena maya isana."
***
Ma ar xo ra kewtime dri. Ma rndekey u demokrasi pro dugelan binade crayme. Pro rndekey ki, demokrasi u zereweaye ki made biye. Ma go nne pilan xo ser. ime ktaba de Stalin wend. Stalin j diktator bi. Waxt d de demokrasi sovyete in bi. Gerege pro piya ze d fkr bker. na eke ze d mekerdne, dne kitene. Stalin zaf hevale xo day kitene.
Hona ki ez fam nkena, qey zaf mordemi zereweiya ma nvnene. on cawan bina ra niyadane. iyo ke mara driyo one ma r an. Verde gereke isani xo nasbkere. Pilan ma vato ke: " Xo nasbke ke, ari ki to nas bkero!" Kalk M. Emin vat ne: " Sen seni bilki sen sen olasn" oncia watene "yiler iyidir." wazena made esto. Qesa pilan ma, dina de kewti mezela dina.
Made zereweiye esta. Na zereweiye demokrasi o. Ma kesi go nna pro. Ma demokrasi dugelan bina de crayme. Ma xo ra kewti me dri. Ma tarx xo nzanime hama tarx bina zaf rnd zanme. iyo ke ma nbi kefma te am. Ma bime Trk, ma bime Kurmanc, hama xo nas nkerd. Ma ko ra verde va "da" pdo va "iya". Ma ware ra va "yayla" ya ki va "zozan". Waxto ke ma nam nne domanane xo ra iyene name Trka yaki Kurmanca nne pro. Ma qe fam nkerd ke, qa ma ki zono. Made ki nam est. mke isan senno, gereke hini xo bumusno ari. Ma xo nas nkerd ime aro bin naskerd. Ma pi u kalk xo nas nkerd, pi u kalke ari nas kerdi. san verde gereke koka xo nas bikero. aro bin verde koka xo nas keno, pdo wazena ar bini naskero.
T zana isan itayi se nno. Ze ma niye, ma ten isana kenme ze Heq. ar ita verde xo nas kene. mke vane ke:"her i isana de esto." Pero insani ze zviniye. N isana ra hesken. Qe kes, kes ra ne rnd, ne ki xrabo. N ki ze pilane ma van: Pero dnya Heqi isana r vrata.
T Bo Grani zana se n piya o. Bo Gran'i zaf rnd o. Uja t pero iya n rnda ikina bvene; zereweiya, demokarasi, Heqa merdiyo cniye. meriki, pro i, xo de diye. Caan bina de qe ncero. Pro rndekey xo de, cnka xo de u xo de di. Ayera tpiya welat xo r, mlet xo r yardm kerd. Qe kes ra iye nwat.

***
Yara m, wro Murad Stockholm de ro. Ez teyna de ra, ezi ki nawa to r na mektuve nvisnena. ma zaf rnde ko. Dar ke ver ver der zaf biye rndeki. Baxe zaf biyo rndek. Dara goze u erige zaf meyve guret. Gul to y ke, zer yi de ki zaf biye rndeki. Seba dina mereq meke. Ez rnd kayt kena. Her i zaf rindeko. Hama teyna bine, qe rnde niya. Ez se tevr de teyna ronii? B to qe nbeno. T naye indi gerege bzan. Hela welate xeribiyede isan teyna qe nbeno.
Piya m zaf kewta m vri. Ez zana ke a ez xo vra kerda. Hama a qe m vra nona. Waxto ke a nrdgana ra onciyne u iyene qat seri. Her waxt man m vera qe n ona. Her dem t u Piya mane m verde r. Teynabine a zora. Hona ke m vrdero ez vaci: Piya des u e ama amnaniya phnede ona Eldonet . A teze bena des u ponc ami. To di pilan ma vatene ke. "Roc na ke ma ewlad xo erzena. " T vace na a roca. Se ma Piya xo odr benme uja averdanime u ande cenme anme . A feqir se idare kena. Ma se keme ez xebetina t ona mekteve. Qe kes ma, ita ino ke qayte Piya ma kero.
No xebato ke ez nka tede xebetina ben stersund . Teze j xebet de bin an ita. T zana verde ez telefon ser xebetiyne. No xebato teze radio ser o. J ki ez wazen ke j xebat binde bxebeti. Hevali wazene ke, ez d heft ori Linkping . Hemi ki waxto t na ita. Ayera m nwat. mke qe nbeno. T ke ama, ez ita nbi, kilet yi bile tode niyo. Qayte a zoro. T ke ayta biyne, ma xo r mucul biyne. Gore daye ma ki iye kerdne.
***
Rndeka m indi t se kena? Welat de esto, ino? T zana ke, m na des u ar seriyo ke welat averdo. Welat zaf kewto m veri. Xezuka ezi ki nka lew to de biyne. Ez zan, t Estenbol dera. Hama uja ki enk xatr ma ine. Eno to veri, sera 1977 de, ez spir de malm biya. Ez phesiyake t iya Estenbol, ezi ki ama Estanbol. A waxt t watiya m biya.
Roc ez u to , Xalis zamay m u Gula waa m, ma xo r ime zer Estanbol de crayme. Make amme kalik to ma ra mradiya va ke: "Ero lao lao aybo, ermo, ma qe ermo haya nken, ma de qe erm ino, heb bermayne utam bker. ma hona nzeveciye... " Pirka to veng d brna u cra mradiye. Va ke : " Qayte m no, n ke r, nn to r lazm, to herda xo kerda sph xo r cay xo de ronie u qar domana mebe. Ano sebiyo domani xo r iye cerh."
Roce ki ez u to j ki xalka m (Amka to) ma ime resm xo ont. To ke, o resm di xo de biya. resm de ez zaf rndek veciya bi. Qa t zana ez xortina xo de zaf xosera biya.
Estenbol rndeko hama welat ma, ma r tayina irn o. Xezka ez ki to de biyne, ma piya biyne dewa ma. Nka amnano dewe iya ware. Ze weri ten iye war Korta tay ki iye war elkeri. Ma iyene war Korta, Uja ra ki iyene war elkeri. T a ke suke de biya pil ki, t ki dewa ma ra wa. Ma u pi to dewa ma ra y. N ne qa ti xeribe niya, qa t ki na xal mna. Eno to veri ez u to ma piya ime war Korta.
Ma iyene war Korta, uja ra ki iyene war elkeri. elker dayina rndeko. Nn ma Korta xrabe niya ke. T zana war dewa ma hurdima ki zaf rndek. Ma awxa serdne mtne. t, serti, mast u do zaf bi; ha bure ha bure. Cniye dewa ma, eke mal u dawar xo dtne iyne ser tma, biyne top. Ciran ke dorm holka made bi, amne lew tm holka ma. Ez zana ke nka ancia tm holka ma sera ben top. Ma ki iyene lew dina xo r mucul biyene. Wert cniyan dewa made zaf cank hewli bi. na hem rtk xo rtne hemi ki qes kerdne. Dewe ra, mal u dawari ra qese biyna ya. Eke j camerd dewe ra biyamne ware cni iyne o diyne. Xoxo de vatne: " Xezuka piyaye maki biyamne. " Yaki xebere runne vatne wa o bro. Hama iye mane kerdne; ya miye lenga, ya nwea... ndi iye ra n iy mane kerdne.
Waxto ke ma doman bime. ke iye elker , ke iye Korta ma zaf zvini qarnne. Ma do ardne dewe. odir efak de vetne ra maa n ma do kerdne ruka u kerdne par hera. Ma amne dewe. Peroc ra tepiya dewe ra onciyne we iyene ware. Waxto ke ma iyene ware piyan ma ciranan ma; ware ra imi watene, ma kerdne teme. Xezube a waxti. Dewa ma zaf rndek biye.
Hama goro ke vane nka ze veri niyo. Mleti zaferi dewe cavrda iye sukane grsa. ke dewe de mend, qe hal xo rnd niyo. Hama ma oncia iyene dewe. Oncia ki hal ar ma rnd nbiki, axri ma zvine diyne.
Muradi zaf imi, m ra prs kerdne. M ki cr qes kerdne. Gege ki ez biyne hrs. Mordem Murad u Piya zaf hama qe kesi ki nasnkene. Murad ancia j dolme iyo dewe. Piya qe niya.
T zana, am m veri? Ez vanke eke ma me dewe, ma araba Piya nberdne. Dewe de kemeri u kai zaf. Araba qe tede nxebetina. Hama uja kam Piya ceno? T zana ke ez lew pila de neke ncena vrana xo. Ancia t cna. Hama qey t cena ke, qa ez doman niya. Ez na usari biya ewres sere. Ez Piya cena. T zana ke ez temel ki niya. Ma no o ke teze herina to di ez se xebetiyene. Uja qes bike ma sebiyo. na ra vace ke merde m zaf jiyatiyo. Ma se beno, t ki heb m bgoyne. van belki ke no memo vern o, hini xaxut bi.
N ga uja ze ita niyo ke. Pero isan may. Ma meymanime, hemiki meymane xo me. No meyman ke cigera dina ra bo, meymani nan ser u mane xo ser.
Mlet amne seba ma, ma ra pers kerdne. Ma ra vatene nam na qjge ke ko? Ma ki vatne: name da Piya wa. na ki vatene " Ero bawo bawo no sen namo." mke ki neheq niye: Hetan nka ma nam ereba na domanan xo ra, ayera tepia ma nam trka na domanan xo ra, nayera des vist ser ra veri ki, ma nam kurmanca na domanan xo ra.
Qey niya bi? Ma qey xo inkar kenime? M cra vatene n n qa no zon ma o. T di ma vanime piya me, piya bme, piya am, Aspariye n, piyatiye am. M ina de qse kerdne, zer xo kerdne tal. ar dewa ma verde ra m ra hes ken. na ze m kerdrne. Nayera tepia nam domanan xo: Bover, Naver, Korta , elker, Berz, Bulusk, Astare.... nne pro. Se ke Hamdi nvatene belki ke j veciyene name na xo Mar/Mor nne pro. Beno ma qey nbeno. Mar iye de rndo. T ke mar r xrabiye mekere, o ki to r xrabiye nkeno. Mar welat ma, qe emsal xo ino. Qe to heno ke welat made mari do j ra.
Waxto ke ez dewe de biya, ez zaf mara ra tersne. M ke mar a bdiyene ez het ser rmen het ser rmen. M qal mari kerd mesel am m vri.
Roc ez u pi m, ma merga ma wa Qanikovete derime. Pi m ineno ezi ki nana pro. Merga ma zaf hite biye ayera ma drm nkerdne, hini ma nne pro. A waxt merga ma u ap mi Barko piya biye. na verde merga Beja intne ayera tepia amne merga Qanigovete. Wert pala de en qjgek kam o, o ono awxe ano, Waxto ke ap m amne, ma zaf xebetiyene. Eke m no pi m thna biyene, m hande zor ndene xo. M ke piye xo ra vatene apo a germo, ki m ra vatene: "Ero bawo zaf germo xo r o ." Hona , qsa xo nxelasno m vatene "ya". Ez iye ne .
Ma bme mesela xo. Pi m, m ra va o ma r awxe biya. M ki qab awxe guret ez iya ini. Ez hin gran ona ke hande vac. Germ perociyo, ez zaf qefeliya, twr nwazen bxebeti. Xo xo de vana: "Ahx xezka ez nka de biyne, ya ki sia daran made xo re ramerdiyene." Ez iya ini, m awxe arde pi m awxe mte, Ap Qewaz ki merga xo intene. Merga d ki lew merga made ra, wert mergan made j der esto. Pi m ke awxe mte, m awxe berde ap Qewaz r. Hona ke m nberda pi m, m ra va " ten rew o awxe meke germ". M ke awxe, pi xo r ardne, Ap Qewazi ki zantne ke ez d r ki awxe bena. Ayera o xo re j mla va sera merediya bi ra. Se ke ez kwta nezdiya ap Qewazi bvenni mar de grs kta ap Qewazi de o ki va sera biyo derg. Ez hini qrage m va "apoo mar"! Ap xo r, ez xo r, mar ki xo r hetser rma. Se ke m m gno mar ra, ez hini rmake, awxe ke m deste de pro riyade.
***
Ez ar ma rnd nas kena. ar ma zaf zerewea o. Mlet ma xo rnd nas keno. ar ma hetan nka, zon xo, adet u tore xo ard. Hama ma, na seran phna, kultur xo ra kewt me dri, ma zon xo caverda. Qayt doman ma zon ma nzan. Eleman de, Estanbol de ten ciran ma est. Eb xo nzan Trki qes bker; hama doman dine qet zone ma nzane, pro Trki qes ken. Qes esto van: "Zon ma non u sola ma wa". Qayt m end seri Trki wendo. Hama hrinda, zon ma ncno. Hal zon ma o glor bako.
1970 ra tepiya domanan Vartoy zafine wend. Hama ma edtan xo ra kot me dri. Qesta ma bime "modern". Dnya de ke biye "modern" qe kesi kultur xo canverdo. T ke rati m ra perskena ma nbime "modern" ma bime Trk. mke ma kultur xo caverda Trka guret. Ma pilane xo ra vatene "gericiye". Zaf gun u xet ma est. Tarxa Vartoy de no nvsnaine " zelzel 66 ra ravri u zelzel 66 ra tepiya."
Gula m; t ver hardlerz hazar u new se u eti u ei rnd nzana. mke a tawh t hona ar seri biya. T nka welat dera, uja pilan mara prske. Eke qal veri beno, khal u pir ma van: " T xezube waxta, mlet feqir bi hama insaneti biye". Ma wend bi, hama ina mara zaf rnd zantne. Qes de pi u kalkan ma esta. Vane ke: "Her wa koka xo ser beno gewe." Ma koka xo ser bime gewe; hama seke dara ai ken, ma hini ai kerdime, dayera ma rnd koke ngurete yaki koka masera dar de bine (yabani) biye gewe. ar ma no edet u kultur xo hetan nka ard, hama zafi ki zulum u ezyet di. Gege am kitene, gege koa de mendi, gege kewti zindana, hama oncia ki hetan nka edet u kultur xo ard u resna ma, nayera tepiya ki dora ma wa.
Yara m, eke ez kultur ma bnvisni zaf vaten m est. Hama gereke no kultur ma memro.
Ez koti ra ma koti, m nay ra qes kerdne. Hya, qa rat m xo r dereq dewa made nvisnne. Ancia dewa xo biyari xo vri u eyala bkeri. H ya ancia qal dewa xo bkeri. Ma qal mlet dewe ma kerdne.
Eke ma piya biyene dewa ma, se kerdene se nkerdene. T zana taye leqi ma est. T di eke m gege leqi kerdne. T u Hamdi waten n laqi Vartoy. Ma leqi ma ki kerdne. Leqi reqasa, Varto de her kes zano. T vace leqi, m xo vra kerd? N n ez se xo vra kena.
Dewa made Ha esto. Qa t nas kena. O ki xal to no. Xnam ma Ham. Ez Ha ra zaf hes kena. Waxto ke ez dewe de biya, ha rew rew amne ma. Hai zaf cniya ra hes kerdne. d kuli feg bi. Kamci cnike bena wa bi bo vatene: " Lawo lawo a hini dana ke hini vac." Gore Hai dewa made cnka ndana ina. Mleti dewe xya Hai zantne, xort dewe kewtne re Hai. ndi qal cniya kerdne.
To qayt kerde ke Ha made ro, Dot ra Sewguliye u ie am. Hai ser xo hejnene u hyene vatene: " Nina enk nda, lao lawo nina welat kerd xrab". ie u Sebe ki zantne ke Ha vano . ie Ha ra vaten " Ero t guna ma cna. Ma wena, se kena, indi be dolme ez dolme ki wa Sebe bi do to." Ha biyene sur u feg biyene pre kefi u sere hejnne venge xo kerdne ala ke, wa mehen ke dorme d de dna ra vatene: "Qen da, zr kere , ez zana ke, na dana kuline, hama ma r iye ino." Ha ser xo hejnen, heto bin ser qayt kerdene vatene: "Hela qayt ker, na orubiya qen da, na ita . C ra vac, wa oro lew brakane xo. Ena lew ma, ma wa feqrara vana ."
Goroge ez phesiya; dewa ma nka ze veri niya. Mlet zaf biyo feqr. Ha Ha vern niyo, Hamo feqr biyo nwe. ie van zaf biya perian. Feqre se bkero. Lac da Musa, askeran Trka de ke dopera, amo ktene. are ma nka zaf bn zulum dero. Qe rye ar ma nhya. ar ma zaf onut, hona ki anceno.
Se ke pil ma nvane "xezube waxt veri". Verde ke a ke mlet feqr bi ki. Ebe qeyd edeta n xo, dest jvini guretne yardm dene jvini. Jvinde leq kerdne.
Dewa ma de j "qlc" bi. Nam xo Xalt Qlc bi. Merk de kal bi. en dina bi cra vaten qlca. Xalt Qlci xel ki pil bi. Ser xo ebe paa ptne, ogana d ki her waxt d dest biye. Her roc iyene p Tabi. Uja merg u hega dina bi. O iyene uja ke, domani selxi meker merg u hega dina. Qarveni d ra zaf tersen. Waxto ke ap Xalt amne, domana p kemera de, p dara de xo dne we. Domani qrene vatne: "Lao heso". Eke na vatene ap Xalt zaf qariyne. Nata kayt kerdne, bota kayt kerdne qe kes ndiyene. No biyne hers u vatene: "Ero m kr Hes de ma u cnka ma kerdne. " Qe xem domana nbi. Domani hyene qrene defna vatne: "Lao heso". Ap Xalt ebe domana crene, hama domani ndiyne, xo b veng dina guretene u iyene. m ap ke kewtre domana, ogana xo etene re dina u dme remne, Ap Xalt nretne dina. Cra xeberden. ke xeberdne domana dayina zde vatne: "Lao heso". Ap Xalt ke amne dewe nafa ki ma u pi dina ra xeber dne.
Nam torn Ap Xalt Hes bi. Nafa n ke venga torn xo den vato "lao heso" . Dolme kewto mlet ver,indi qe vnden. J ki Mlet dewa ma eke jvinde leqi kerdne jvinra vatene " Hero m kre Qlc de to kerdne." Kre Qlc'i ze "teberk" bi. Gegeke ez u xal to Xalis make jvinde telefon de qes kenme, ma jvin ra vanime.
J torn ap Xalt esto nam d Use Mami o. Nam piye de ki Uso. No torn ap Xalt msayibe xal t o. Hemi ki Heval m no domantine o. Ma zaf jvinra hes kerdne. Use m no avre. Nzo xo r sekeno? Ma se jvinde leqi kerdne. Ma p bona de, ser mezela ra, dalasure de enk leqi nkerde. O waxt a rnd bi. Uso avre, n me xu ye sia, eke herde verdne biyne ze he koi. Hevale m ne domantne zaf. Ez ki nzana kami perskeri, kami persmekeri. Her iye ke to di, kulin ra zaf zaf selam m vace.
T Hes Xalti nas kena. To di se hyene. Eke o hyene iman dera se hesiri amne. Ma r mesel qes kerdne. Ma se hyene. M lace d ra u en heban bina ra, va ke wa ap Hesen qes bikero . Qesan d m re, bcere teyibe u burune, hama kesi nruna. ap Heseni zaf mesel xu ye we est.
Roce ma dina de bibe. Xebere am ma r ke esker nawo no dewe. Ma remayme, der pil ra ime p Tapi, ten hevali ki veroce tapra oncinw. Esker ina vneno. Eke esker erzeno ap Hesen' i ser. Qe iye nvnene. Baavu Hesi Xalt ra vano:" Bak ben biliyorum ki sizin ocuklar bu dan arkasndadrlar. stesem gidip hemen yakalyablrm." Ap Hesen bneqesa Baavu de qe maneno. O ki vano: " Komutanm bu dan arkasnda baka bir da daha var."
Hal are ma bako. Her j ye dina, hca dnya bi. Ma dina ra kewt me dri. Ma rndiya dina ndiye. Pilan ma vatene verni zaf leqi biye. Ten dina m ki di. Trka j Nasredin Xoc xo esto. Ema zaf Nasredin Xoc ma est. Hama j b j ye dina i heqiye. Qe kes wayir dina nvecia.
Mamud ap si, dewa ma de, vist u bonc seri muxtariye kerde. Mamud ap si zaf zereweaye bi, Zafi ki leqi bi. Dewe de nverde ne ke kes prado. Eke ddine dnepra,o kewtne wert ard ver. Ap Mamudi qe kesde ndene pra. Pradia de, o bteref mendene. O iyene cirana pero. Ebe leqa xo memur Trka kerde memnun. Ap Mamud m ki di. M ra vatene: " Qey Hamlkana one ame qey ma nonime." Makil Feqi Hero game xo raynne. Feqr kal bi nkiye n ke oro. Waxto ke gamei berde ke brayno, nitener gamei . Ap Mamudi ki ayera leqi kerdne. M ra vatene: "Xnami ez u to j ki Mkail ma nienime game ra onime ame. To wendo; t wert qoane gamete ronie, ma r kayt xarta ke mke to wendo t zana. Xebato bin m no Mkail sera. Ma gamei benime Kemer Qertal ser uja benzin nanm pro, game indi ono. "
Ap Mamud ancia muxtar beno, beki ki Hesen Xalt beno. Lew Qai de zaf qerebel beno. Muxtar u beki one lew Gai ke Use gaci cena Mem Evdal Sela remna. Ceniya Mem Evdali Gai ra xeber dana. Ap Mamud beki y xo ra vano: "Lao lao na na kutigi hem b xo na xo layikte kena rat, hemi ki merka ra xebr dana." Mlet pro veciyo bona n xo ser, qat ken. Maa neke nvindena, xebr dana,aftla balmbena muxtar u beki one lew. Muxtar caqte xo ra derzini veceno. Hesen Halti vano: "Ne n xxo t se kena." Muxtar vano: "Lao Heso t qe veng xo meke, to r lazm." Ap Mamud derzini beno keno qor maa neke ra, Se ke derzini keno qor cnike ra , cnike ca xo ra ql bena, vezna ra u ona xo.
Dewa made j Esxan bi. O ki ze tarixi bi. Tarix ra zaf qes kerdne, her i ze nkay amne d vri. Qes xo qes kamla bi. Qes xo zaf ca xo guretne. Ap Esxan xaf hazr cewab bi. Roce dewa made veyvo ma govende kaykenime, Xao qol klama vana. Ap Esxan ame lew veyvi. Se ke hena ke Xa klama vano. Ap Esxan va: "Lao lao Mee u dengbez tine." Ancia roc; lace Mem Gulsune,Us Ap Esxani qarneno. Us ki zaf esber bi. Ap Esxan Us ra vano:"Hero lao t ebe sed panote nbena qlay." A tah ki sed panote xel pere bi.
Mlet Ewropa ze ar ma niyo. ar ma zaf leqci o. Leqia ke ma kenime. ar Ewropa nkeno. Lew made dewe Kurmanca est, Leqia ke ma kenime nkene , eke leqia ke ma kenime bkere, ulahi jvini ken.
Na leqia ma, na rndia ma, na zereweia ma qe a ina. Ma gereke; na leqia ma, na rndia ma, na zereweia ma bnvisni me. Wa doman ma xo re buwan. Made qes pi u kalkan ma zaf, Kultur ma zaf zengin o. Ma gerege n kultur xo bnvisni me.
Qe tarixe de zon ma niyamo nvnaine. Ayera ma ke pilan xo ra heno awa. Nka ze veri ki niyo verde mlet hand niyene dri. Nka her ca dnya ra biy vla. Eke ma kultur xo menvisnime pro beno vindi. Ayera ez wazen ke t uja, kal u piran made qes bkere. M r qes pila, ankan u klamane ma, edet u qeyd ma; to ke pilan mara hena xo de biya. Qawte pirka to zaf iya zana. A de qes bke. A nka xazina kultur mawa. A zaf iya zana. Ma kal u piran xo de qes nkerd. Zafer dina iy heqye ke mend ki nka zaf biye kali. Hini bkemeke dina ra xo r iye bumusime. ke ma kerd vindi, ma kerdi vindi, bar ke wee ma ina mekeme vindi.
Ez ke ona xebat, ez ke ona suke, qawt mlet itay kena, kawt ar ma ken. Wert made zaf ferqe esta. iyo ke nina de esto, made ino, iyo ke made esto, nina de ino. Mlet itay zaf xebetino. Hini xebetino ke biyo kol makina. Her kes xo r xebetino, ne pi dano laci ne ki lac dano pi. Nina de qe isaneti ina. N hand ze ma leqi ki nzane. Hama ekonom nina zaf rindo. Ez vana ke isan wert ma o, ina bvno a biyne rnd. Belki t vana ke ekonomi ma ki niya rnd biyne, ma ki biyne ze dina. Eke ekonomi ye dina u isanetia ma t lew de biyene, a biyne rnd. Her i ki beno. iyo ke nbeno ino. Eke isan buwazo her i ki keno.
Gula m, t zana isan itay, seba hewa u awxe seba temizya dorme ma zaf gurine. Ma Reqasa m, hewa xo ki rndo, awxa xo ki wea. ar ma ne awxe, ne ki hewa kene pis. dina ki j awxa xo, j ki hewa xo esto. Dina ra baqe iye xo ino.
Ya, rona me m, ar ma, dewa ma, zaf kewta m vri. M r ar ma ra qes bke. Dina ra muculbe. Hal dina senno, ina m r vac. Ez ar xo ra driya. M r arpa iler iye mevace, qal heci u xoca meke. aro xerip m r lazim. T m r ar ma ra qes bke. Cra vace, wa ma xo vra mekerne.
Ez welato dri dera. ta rye m hyayi niya. Ez ita nhna. Belki ke t heqli ya ke, t m ra vana ke : "T biya robote". Ez ke mebi kam beno ze robata. Ez ita ebe xo cere na, m xo kerdo vindi. Ez Reqasa ra Memi wazena. Ez xo wazena. Ez ita mendis tine nwazena. Ez rehetey itayi nwazena. Rehetey nina wa nina r bo. Ez newazen bb "gula adr". Ez Reqasa xo wazena. Ez hevala ne domantia xo wazena. Ez hard u kemeran Reqasa wazena. Ez knkor u sungan Warkorta wazena.
Ahxx.. ez nka koykorta sera biyne, hetan ke m ra amne ez xo r bqerne. Uja ra biyamne Warkorta. Uja de ser xo iniye Xyme kerdne, xo re awxe serdne bmtine wa zer u pke xo rehet kerdne.
Reqasa m, t a rina. Ez wazen ke weiyede beri to bvni. Ez belki to nvena hama hard xo m ra meevekne. Merdene bo ki ez resna to. A taw m rnd vrana xo ke.
***
Tu di no to veri mno to ma piya qayt "32. gn" kerd. J cnka yobaze, hrame dab xora. Dereq "erihat" de qes kerdne. A dsmen ceniya biye. Ez tewr nwazen ke a biyari ceniyane dewa ma ver. Qao a unverst wenda. Mobeta dewa ma qe niya mektebe. Mobete a ra zaf zaf baqla. Mobete zer xo de, her i a desde bi. Hama na yobaze koleti watene. Make dewe de qes kerdene Mobete mara vatene: " hero bawo bawo ma heqliye hama....." Mobete saf biye, hama na yobaze ra zaf rnde biye. Leq xo ki biye. Ame bi Estenbol piye to. Waxto ke ona tualet na vana: "her ene ene ma se qem ben ita ciye xo kene." Zaf hadise mobete est.
Roce miya Mobeta leng, one lew miya n Esxani. Mobete ona ke miya xo bdoe. Se ke na, miye nverdane ke a bdoo. Na bena hers miy ra vana ke: " Ne miya ma iye lew miya n Esxan'i, miya ma xya miya n dina gureta." Hal cniyan ma bako. Cniya mawa saf, cniyan "erihatc " yara dayina baql.
N yobaz u dindari demokrasi r zaf zerar xo esto. ar ma qela demokrasiya. Ma gere ke hear vndime. Ne yobaz ke erihat biyar. Nverdana ma we bmanime. mke are ma erihat nwazeno. Ma zerhirayi me, ma ikinme her kes te piya vndime hama ma nwazene. Eke beno remezan, zane ke ma roce ncnime ancia nverdane ke ma lew dina de non bume. Eke Yobazi (fundemantalisti) hukmat bcr ma sera hukum ken. Ma gere ke ze dina bime, eke mebime ze dina ma ken.
imke ma islam qebul nkene. Ratine m ra pers kena iye de ma ki zedina niyo ke. Ma tewr ze Kurani nkenime ke. Make musluman biyene ma ki gere ke ze kuran'i bkeme u erihati qebul keme. Ma ceneto ke Kuran de nivisno nwazenme. Kuran de vano ke: "Prode hetan ke kuliye dnya biye islam." Ayera ki mordemek ze dina niy, ken. Tu di yobaz van ke "kam ke hawt eleviya ya ki hawt ermniya bke ono cenet".
***
wle ma n m, ewro ar ama amnanu ver no. A7 de "lopp marknad" bi. Ez iya uja. Hal m qe cade nbi. Hin biya ke ze xxa biya. Uja, m tay hevali di. na m ra pers kerd; qey ez niya kefsza. M ki va "cniya m ita niya, doman m ita niye, belki ke dayera o". Qe m nkiya ke, ez jkek te qes bkeri. Xel cra ayera tepiya, j lampa dde ki resm herina u ama .
M resmi oda ronitenede darde kerdi. Lampa ki oda made darde kerde. Resmi rndek hama lampa de, hand kf m t niyame. T ke ita biyne ma dayina zde imi hernne.
Ez zaf biya weane, xore ten non werd, ayera dme, ez iya wert baxe ma. Hewa ki ewro zde germo. Ancia ciran ma,maa u neke biye vran. T zana eke ita heb beno germ pro ben rut. Ezi ki biya rut pantore qoli kerd payi. Wert baxe de vneta. Baxe ma zaf rnde ko ezi ki tede zaf biya tu. Dar ke dorm baxi der, zaf biye rndek. Hama wa wert dina de biyo gewe. Ez iya, m gelberi ard. Wao ke wert dara de biyo gewe, m gelberi kerd. Ez xel xebetiya, xel ki qefeliya. Ez ama .
Waxto ke ez ama , ez zaf qfeliaye biya. Can m zaf ay waten. Hama de kes in bi ke m r axwa ay bgrno. Eke t de biye ne, ay m hazr nbiyene, m to de dne pra. T zana ke camerd ma hrsn. T vana ke: "Cniye u camerd ze juviniye. Ferq wert cniya u camerda ina." Hya, a henna hama camrd ke zaf qfeliya bi, xebetiyo u araq de bi sia; cnike gereke xzmeta merd xo bkero. Xzmete xzmeta kurya. Eke piya xebetiye a baqa. Hama ez to zana; waxto ke t de biyen, to ay ki noni ki kerdne hazr.
Ma nka ez hem cniya yi ya, hemi ki camerd yi ya. Werdena, non potena pro m sera wa. Ez qem Muradi nbena ke cra iye vacine. Qe yardm m nkeno. Vzri de nbi, ibi Stockholm. To oda d bdyne. Rnd ke to ndiya. De xo r we bo, se keno wa bkero.
Na dem de, ez hem to r nvisnena, hem ki go nana klaman Zulfi ser. Dyan Pir Sultani vano. "... Ra uze, roca to ama Pir Sultan abdala qes m raste..." Nka ki deya de bine vano. "...Ezo ke amo Dnya dewa m dewa Ulu divan bo..."
Ancia ar ma am m vri. Eke xo zan ancia ma y. Wert ar made rewna demokrasi esto. Ze demokrasiye nkay nbi , hama ancia ki zaf rnd bi. ar ma vano ke "her i isana de esto". na isan r secde kerd. Goran aql u mantqi rae ra one. are ma gege Heq r isyan kerdo. iyo ke nkewte ser dina, ina o qebul nkerdene. Waxto ke elewi qal ceneti kene mesele de dina esta. Ez wazen ke a mesela to r bnvisni:
Roce Usb Meli ono Ezurm, uja tene heci u xoce kune dorme d, n dereq dinde qes kene. Mesela na cenet ser.
Wert dina ra j xoce vano: "Ma ke ime cenet Heq ewres horiye dano ma." Usb Meli vano: " Ez nwazen ke ceniya m bero cenet." Xoce vano: "Qey" Usb ki vano: " Xoce efendi; Heq ke cenet de ewres horiye bdo ma, eke ceniy ma ore cenet ewres boe ki dane dina. No cenet niyo no beno kerxan."
Zaf mesel este. Mesele prde erhat esta. Kaygusuz Abdal vano: " Heqo, to j pird de, henn vrato ke, tle ra bariyo, mer ra tjo, t vanake wa kul to sera ore. Be t hini jiyatia t ver m o, ez ki to dme na."
Ez ita nvana ke her iy are ma bina ra rndo. Se ke pil ma nevane "iyiler iyidir". Kalk M. Emini Heq rama xo pro kero, vatne:"Heqile heq, ez rate vana, Heq rate ra hes keno."
Xezika pi u kalkan ma xo ra mevaten islam. Ma ke islama ra dr biyene nka hal ma dayina rnd bi. Belki ma nka ze ewropa bime. ar ma, ilm r yakerdiyo. ar ma ilm ra hes keno. Qayt ina se Turan Dursun kit. Turan Dursun piya de ilmkar bi. san se piya ye ze Turan Dursun keno. Na dmeniya ilm niya ka? M en ktave d wendi. san gereke ktavan d buwano. M xezuka Turan Dursun bdyne.
N ten isani a xrab. ma se qem isanan niya rnda ben. Gorane felsefa islama, Heq b xo can dano isani, ancia O ikino can isani bcero. O waxt qatil lazmo? Roca to ke am, Heq b xo Ezraili nruneno? Ten isani se ba male dnya her i ken. Se ke pile ma nvane: "Heq hevs ma wa, domanane ma isan xrabara bkero."
***
Hya rona m m, belki t vana n resm ke to vet. M resmi seba to nvete. Pro resmi, m Piya xo r vet. mke Piya m nzana buwana xo re qayt c kena. M zaf ki nvisna, ebe ten resma dayina beno rndek. T belki m ra pers kena, qey m niya zde nvisno. Ezi ki nzana qey m niya zde nvisna. Ver computor de nita ra u nvisna. M j roce de nnvisna. Qayt ewro hawte ama amnanio verno. Sate bena des u dde nmeewe. Ez indi xo r ori rak ke mete ez rew vezenra u ona xebat.
Waxto ke t ita biya ez ke xebat ra amne, none m amne ver m. Hama nka regeke hero werdene poci. iyo ke esto ez pocena Murad weno. Na zaf rnda. mke ez werdene pocena heft ravri nvsnena. Murad ke bro welat, ita ez bena tyna. A waxt ez to r mektuve nnvsnena. Eke ez bnvisni, t zede berbena. Ayki ez nwazena.
Wert m no Muradi zaf rndo. Ma qe ndanme pra. Waxto ke t iya welat, ma ki to de amme hetan Stockholm, a waxt ma heft uja mendime. Roc ez u Murad j ki Aydin ma im Lune park. M 170 kron da, pare ze bazni kerd deste Muradi. Sate hawt ra hetan des u j ye we, wat nit d. Zaf kef Muradi am bi. Wert imi de zaf remne. Murad ke am uja dayina zaf to r qes keno.
***
Ewro het ama amnaniya verno, roca ra areme o. Ez ke ewro odr weta ra, ez ze hero nbiya, ewro zaf rnda. Ez iya xebat ze hero sate ar de ama . Ez ewro, qe de kar nkena, Muradi m ra va ke ewro pero kar o keno. Ayera ez iya P18. Uja 2km. rema ten ki cra, dayera dme ama . Na ser ra zdo ez nrema. Ayera ez enk rema.
Ez ke ma Muradi "grt" e pot bi. Ma hurdina piya ntimero, non xo werd. Eke ma vetmera, ma qayt jvini kerd hyame. M zana ke o ki weano. Ma her j ki "hamburgare" xo werd,.Muradi qab u mabi ki ti. Ez iya baxe de nita ro o ki i lew hevalane xo.
Ule ke mektuva m biye derg. Nka t vana ke " ma jvin ra dri me dayare t niya derg nvsnena. Ma ke lew zvinde biyne belki ma nka dne pra." Ma ze tu yo. san ke zvinra dri bo dayina caye isani aseno. Kar dnya niyanno. Her i de rndiye ki esta, xrabiye ki esta. Xrabe ke ine bo, kes qimet rndiye nzano. Waxt vri de ki pero dina de hem Heq rndiye bi hem ki Heq xrabiye bi.
Hes kerdene wert d isana de zaf iye de rnda. Cniye u camerdi eke bi j can gereke jvinra hes bkere. Na dnya da emr isani zaf klm o. Na dnya kesre nmende. Ma ki roce mrenme. Gereke ma zaf zvinra hes bkeme. Qayt na nezdie e serio ma lew zvinderime. san tehr nzano ser se on. san vano belki isani hewn diyo. san gereke kelb zvini mekno.
Ez zan ma zaf zvinra hes kenime hama... Ah na "hama" ine biyne a rnd bi. Gorane m dorm ma, ma rehet nverdano. Ma ke n welat de biya mene dnya. Go ma asayebi. ta niyo her kes we bo xo r. Na maa, no pio, n braye qe em dina niyo. Ma nime fkrema kuli mordeman ma sera wa.
Qayt be ke mevace, Xeri per xo berdi dai zamay xyo zrekeri. Eb xo ki hini wert de mend. Nka m de ki per ineke ezi ki dolmna cr buruni. De be meqariye t se n qarina. Ma ke welat de biyene xo re iyne jkek de qes kerdene yaki qerne.
ta niyo, t nkina iye bker. ta ne kes to de dano pra ne ki to r yardm keno. Ulahi bilahi t ita bmre kes wayire to nvecino. ndi belki belediya meyit to wedaro. Na welat de gege ma azata de wanenime ten piya merd ebe ama meyit dina zer dina de mendo, ke xebera kesi inbiya.
Ma ni me, xo ra zde are bini re ,danme xo ra u berbenime. M t zaf diya ke, t berbna. T qe seba xo nberba, t her waxt seba bina berba. To di, To ke hewn diyene ayera tepiya berbne. Hewn ma ki xrab. Ma hewnan rnda ki nvenenime. To di vane, "Eke hewni bbe rat, a rndo". Ma r , hewn bene rat. Ma hewnan rndeka nvenenime ke. Par piye to am ita, seba ke welate bi berbne. Uja ki seba ma berbeno. Uja ki m xo hesirin, ita ki em xo hesirin.
san vano belki no qeder ma wa. Kul u brin ar ma zafe. Ma welat de henn de amme dnya ki, heri tede yasax o. Na hazar u bonse sere ra zde esto, hale ma niyanno. ar ma her waxt bndeste biyo. Hem ki en qor ma bndesterime. Ma nkime ke, ma vacime ma kam me? Ahx def ma bndesiyera veciyen, ma r zaf biyene rnd.
imke na zereweiya ke made, no kulturu ke made, no adet ke made qe kes te in. Nverdane, eke bverd, demokrasi sen no ma musnenime dewleta Trka.
Rona me m, zaf vatene m est, hama ebe nvsnayine nbeno. T ke ama ita ancia ma qes kenime. T zana ke ez seba isantey xebetina. san ke ma ra memnun bo, a iye de rndo. T ke seba isana xebetina gor dina rae ra o. Eke t ze dina meker peyniya to bena ze Urzi.
M zaf isana da hevaltine kerde. Pro isani azadey u serbestey wazene. Hama tene zorb nverdane ke mlet azad u serbest bo. N zord xo ra ki vane;"demokrat, sosyalist".
T zana kamji isani emr xo ra memnun o? san no ke fkr xo serbest vano u fkr xo serbest nvsneno o isan beno a. Piya o ke demokrat o, gereke fkr xo serbest vaco u fkre bina gereke go serno. Piya o ke vano fkr m/ma rat o, fkr ma ra baka fkr bini ewte. O piya ne beno demokrat ne ki beno sosyalist. Piya ye henni d rye u zordarey kene. Piya ke fkr xo ebe zordarey dane qebul kerdene. O piya tewr isan niyo. Tewr mordeme ke piya kene. Ez dina ra vaci ? Ma gereke isana ra hes bkeme. Zereweayey u demokratey awa ke, mordem ke fkr made niye ma gereke ina ki qebul keme. Qawte pniya Soyvet u dugelane bina se biye?
Ma gereke her i ebe serbestey zvinde qes bkeme. san ke fkr to de niye, t se kena. Na heqe kam da to? Pniya zordarey ina. Hetan waxt mleti xo ra tersnena? T nka zordarey kena isana kena isan ebe ktena nbene ze to. Belki zaman mlet beno bveng, hama waxt ke am ancia urzeno ra. Dnya de zaf zordarey bi, pniya dina se biye? T ke zordarey bkere, piya ke no zordarey to ser keno. sani gereke zvinde qes bker. A waxt kine rate bvene. Ma ke hini nbo ferqa isana u dawari ka?
Ez qe famn nken, qey isani zvini ken? Cewabe na pers kerdene cahiltina. Ma cahiley nbo qey mordema kene. Qayt ita Awropa de zaf qmet dane heywani. Jkek ke heywan de xo bkuyo, zaf ayb de pila. Hama Turkiye de piya ke isan bko, beno Qereman. Waxto ke dane pra, xo zaf goynen, eke mordem d lew de b, caan binade qes ke van: "Lawo hini dapro ke hini vace, se ke jye dpro, o cay xo ra nvetra. " Mordemo ke medo pra cra van "tersonk".
T vana ke domantine de t se nn biya. M pradira hand hes nkerdene. Hama waxto ke ez biya "devrimci" a taw piya ktene zaf normal biye. Ma vetene, ma seba dawa xo kenime. Qayte dewa made pradi bi hama qe kes kes nkt. Dewa made en verde "devrimciya " silah ete piya kerd birindar. Qayt ma vaten ma rae rnde musnenime mlete xo. Sen rae?
Zana gula m, ma pilan xo ra vatne "gerici" ma xo ra ki vatne "ilerici". ar ma zerewe bi, are ma demokrat bi, are ma isana ra hes kerdne. Ma ma se kerd? Ma are ma ra qewt me dri. Ma are ma nas nkerd. Make verde teleb mlet xo biyne u mlet xo nas bkerdne dayina rnd bi.
san isan ra gereke zaf hes bkero. Hes kerdene zaf iye de rnda. Na hes kerdene gereke verde isan de bo. Ma gereke ar xo ra hes bkeme. M no to ma ke zvinra hes nkerd, ma ke ar xo ra hes nkerd, ma se isanan bina ra hes kenime. ar ma se ke nvano: "Kelb vratne zaf zora, hama kelb knayine zaf reheta."

T u Pia slam ken, ma ken qevsing xo.
Der u irana, m vra zaf zaf slam ke.
Roca ma xer bo.
940615
Mem Kokorta
so ser
NA XALI

Dewa ma birr u kare
Der u ciran sono ware
Ez mal dina sekeri
Esqe to mar beso,na xali
na xali, na xali, na xali
Bisiki poze sime mali, na xali
Dewa ma birr u seji
Be izlemto veji
Na usarri veyv ma bo
Pil u qiz tde sa bo
na xali, na xali, na xali
Bisiki poze sime mali, na xali
Dewa ma birr u kare
Der u ciran siyo ware
Ez mal dina sekeri
To ra piya kume tvirare
na xali, na xali, na xali
Bisiki poze sime mali, na xali

so ser
Memk M!

Bao durum to seno, hal to seno. J teyibe Aydin ma r arda tawar nbena. Na teyibe pi to ard, ma nzo senna, nzo veng cena, ncena. Ma indi veng xo kenmec.
Lao, t lew m de niya ke, ez to de qes bkerine. M t vrana xo kerdne, boya to bantne mezg u beyna xo. M qda u belaya to bukretne. M t kerda bne prane Xzr khali, Eli ah merda, ifteehide Evdleli. M dest to do dest sa ruhallahi. sa Heqi nefs u sifet xo ra vrato. Nayera ko u uf ma cra ino.
Xeri ye m ki na amed ono esker , va kada d ama. ndi ma bime jki Xeri bi. O ki hawa ono esker. Ma se keme ahe ehida wa ma cera nkero. Ma xo r koti ben wa bb.
Kada to u per to ma r am. T sanki ama lew ma, m t kerda vrana xo, qevsing xo, t pai kerda. M qdaye can to guretne; berxa m, Memk m, pi u bra m; Xzr u khal u gelek gemiyano, Qazi cihano des u d imamano, gerek eru ewliya, embiya, m dest to kerdo dest dina, wa hear ma bo, ma cera nkero.
kr ke dost a bi, dmen kor bi, t nkewta dest zalma, nbiya feqir, nbiya hesir. To ax nva, to wax nva, kr ram u kerem der. Naza waa to, na bazar ona xali, d heft manena. M cra va deboye peynir xo de bere, ma a nberd. m ma tede bi, ma va belki Aynure na ita, zaman lew made manena. A ki hawa niyame. pi xo terk nkena. Seba Aynure qe mereq meke. T zana namus u hesiyet Alican senno. ar b sere Aynure sond weno. Aynure marifeta, xanma u wezira. Kayt lac xo kena; ule, pie xo sera, xo kena. pi xo terk nkena ke zamane bero ita. Eke biyamne ita ari taye bna ma byene ya. Qe kes r mereq meke, m qdaye to; ne pi r, ne maa r, ne r, ne a r.
Ule, ez ki tah nwe kewta. Ule, m xeli nweiye onute. ta in doxtor amne tayine vatene, qelbo, tayine vatene, nzo ko. M balina kerdene ok xo ser, znde xo nne ser hetan odr hewn m niyamne. san se can ke te bo , ez henn biya.
Ez iya Mu, ule, waa m Hediya xel m verde zamet onut. ndi ez berda arda filme m onut, ez da ayna. Doxtori vake qe ca to de hile u xurde ino. Her ca to salem o. Kelb to znt ra biyo huk amo pser. N axwe n ki goni tede menda. Des des u en derzini ten ki ilai dayi m. Ez dolmenake iya lew doxtori vake t tam biya rnde, hama mereq meke. M ki vake ma ez mereq mekeri kam mereq bkero. ari veyv xo lew der, torni lew der, laci lew der. Ma sekeri ancia ox kr rama d r.
Her iye ke kewt esker dest, berde ane ikence hini kuyege xn kerd, biye ze lemone, biye feqir u bie hesiri; reng u ruuk tede ino.
ar wazene ke oro Awroba. T xo re iya xelesiya ra.Taye ters ma ina ra esto, qe me terse, dest to dest Eli Memed dero. M ita hewn xo diyo. ehid Ewdileli m ra vake: " T qe Memik ra medrse. M d eskeri kerd tayin ser Memi ki to. Memiki salam kenime." allah lew to de r. na xo ra mede mradi kerdene.
Gulcemala waa to am ita. A iye ware. Heq Mem sene ra razi bo. Emser neke run ita, xel yardim da ma. Ez nkina nzo ma mali broime, meroime, ma ki nzanime sebikerime. (Eke qal Gulcemal'e ken lace daye qes keno. Selam xo mre esto. O ki Trki qes keno. mk)
Per ke to mare runa ma gureti. per qda u qalxane ser to be. Wa oro rama De de qebul bo.
To ma ra puci, lapki u telka tftgeni wat bi. Ma zaf cerayme, hama ma tawa ndi. Maa Lutfi am ita. A ki zaf cr, a ki tawa ndi. Wa pi to oro Gogar; uja kayt kere, belki uja to r veneno. Ma ke bvenime to r runenime, eke ma ndi ma ma sebkeme. Verde cniya lepki, puiki, telki vraten. Bao bao nka qe kes nvrazeno. Cniye nkay rehetiye der.
Ez roce iya waran Mem Sene. Ez cor de ama mleti linga dundle musn m. Ez iya ser linga dundle; m firqan u amanie kerde. Xo werd u xo qedna. Ule heft kewt ver, lac Berti bi vindi. Bert am mezela pir ser. O pir ra vanoke "To se ke intqame Memi guret hini ki intqam lace mi bce." Mleto ke dorme de, cira vano: "T nheqa, Memi qe iye nkerd, xo re 'solci' bi ma utra mordem xo kerd Memi ser." Ma, Sey Nesemi xurto. Sey Nesemi nee caa Mem xelesno ra.
Berxa m, M qdaye to guretne, meo denza, seba cnke, seba layik mereq meke; kuli zaf rnd, ma sebeno, Heq can weiye bdo. Roc ma resenep. T xo r qayte xo bke, hear xo vnde. Sevgiye ari qezenc bike. ari vera tik meo. T ina ra vsiya, cra qes meke.
Watena ari qan mebe. Berxa m, ita ke to xebera ma bkerdne, na jye to ndiyene. Ewro ki tawa nbeno, xo re jyati vnde. T iya Awropa, qe tawa nbeno. Qe merzere kesi, ne ina ra qese bke ne ki berzere c.
-Uff a kefeliya. ( veng teyib briya. mk)

Ez nka rinda pie to rndo. Dewe de qe iye ino. ena Kotani lac Ewni r wata. ( Piye m mk) vano: "Ma erbet werd, qelnd xo e bleziki j ki metr zincire." Van ena Ewni lace Use Heyd ke r wazen.
(Ap m Barko Hem berbeno hemi ki qes keno. mk)
Memed, m qdaye to guretne. Heq esto ke ma defna jvini venenime. Kef to seno, t hal dera, durum to seno m qdaye to bukretne. T haldera. Xezube a roce ke m ma gneno jvinra. Wayir rama zafe to xero selamet biyaro ma jvini bvenime. Nkina ke qes bkeri. Ez zan ke ez b xo to nvenena, belki t u domana jvini bvne.
(Pie m qes keno.mk)
Merhaba bao!
Durum ma rndo seba ma qe mereq meke. Qe iye ra uram mebe. Xo teyna dumu be. Xo bxelesn ra. ndi qes bkeri. Wa Hezret, Xzr syo star ser to bo. Omudiya xo ah vilayet ra mebrne. Comerdiya D zafa. Xo r rnd vnde,alaqa xo her ira bbrne. Durum ma rndo; indi ze veri nerzene ma ser (qale esker Trka keno. mk) ndi to hand pers nken. zan durum senno.
(Maa m qesa pi m brnena mk)
- Waxto ke eskeri etne ma ser, ina t prskerden, maa to ze blbl dina verde qes kerden.
(Piye m vano mk)
-Hini wendne ke vantne: "Qomutanim kelbim pat pat ediyor."
-Qa t vana o c r ay serne. M ki dinara va: " ma hero hero en ita; erzen ma ser, kayt kelb m pat pat dano pro. Ez nkina ori axwe byar."
- Meyman r isan lazimo xizmeta dina bkero.
- na ma enk tersnayime.
- Memed Ez ap t ya ma Ercan zewecna, Tata ra torna Kaml zemi. Ma hona qelnd ndo ma veyve serna kenime.

(Maa m mk)
- A bine ki ma anime Xeri r, na ap daya bine.
Bao Memik, her iye ke dosti qayte to ken, wa Xzr dina de bo; her iye ke dmeni qayt to kene, Eli ah Merda wa xainiye qayde dina bkero.
Bne linga ra to lew kena hetan ser to.

(Maa m kurmanci klami vana, ez arn na zon ma:
Na klame eta bra m Xri se. mk)

Merga pi Xre m grsa,
Pala gureto sere bne merge,
Ser kar pala cigera mna,
Ser kar pala Xre mno.

(Bina xo nna klame nme de caverdana.
Na klame ki eta m ser. Na ki kurmanci vana, ezi ki arne na zon ma. mk)

Ko dewa ma se aseno,
Berxa m ze belek varo,
Cigera m ze belek varo,

Berxa m welat xeribiye de,
Her iye ke en ser merdemi,
pero yazi u qedere isana o.

(Ancia nkina klama xo bxelesno. Bina xo nna.
bant kena ya klamede bine vana. mk)

Berxa m Korta wa bwo alede
Berxa m elker wa bwo alede
Xezl be welati berxa m te dera,
xa berxa m welati de ewle dana.

Berxa m a m ra dr kewta,
Cigera m a m ra dr kewta.
Xezl be welati berxa m te dera,
xa berxa m welati de ewle dana.

Cigera m mlet am ez hewn dera,
....

(Ma m j klam ki Trki vana, ez ancia na klame ki zon ma nivisnena. mk)

N koi wa ine biyene,
Wa guli bebiyene xrab,
Merdena isani ebe emr Heq ya,
Wa na qurbetiye in biyene.

Dorm Vartoy ar koi,
Heq Varto salami kero,
J berxa m wert de ra.
J berxa m wert de ra.

Qayte kemera ne Vartoy ke ,
Qayte hesirane mane m ke,
Da m na welat ca nverdene,
Qedere maa m niya nbiyene.

Qayte qeder ser mke,
Belki Qeder berxa mno,
No welate de zalimo,
Kam ke ez diya ez da berbi,
Kam ke verd ra ez da berbi.

(Kaset de bin Seze r kerdo br. Waxto ke Xeri y bra m eskerde beno maa mr j iir nvsneno u runeno cr. Z klama hem blina hemki vana mk)

Lao m dest ma kerdo dest Xzr khali. Xzro khal birgo bhevalo. Dest ma bcro ma cra n kero. Derd ma ndo mna feqira gunekare. Ero berxo t nvana daika to feqira, daika to derdliya. T qey iiran niya dertli nvsnena, cigera maa xo kena lete, bao m qda. Ero berxo to qey iir dertli mr wendi to cigerm pare kerdi. T nzana ez dertliya maa derd u ilana u belana. De xezuka Reb aleme ez niyard dinya.
L da l da l da to qey ez arda na kamaxa dinya. To ez kerda tabiy derdo kulan na dinya. Eza feqire nitaro berxa m, m r wanena. Vana Xeri torna iire nvsna Seza m wanena ezi ki ze teyraka usari varnena.
Ero bao to nva na ma m feqira, maa xeribana, na maa m maa devrimciyana, maa belana.T qey na iire nvisnena, t qey na iire mr runena? Seza m ki mr hurdi hurdi wanena. De eza feqire ciger m biy lete; tekat u qudum m ino ke ezo feqir rae ra ori.
De Xzr, Xzr Xzr gelek gemiyano, Xzr ser koano, Xzr makinan, kuline pia heval u ogri; dost u dmeni kuline ki raxelesno, m na sye ki cara cigera siyay medo m. Kar u berxan m ki cra nkero. ndi tenge ndo Aydin m. Tenga Aydin m berz kero ze prn maa Aydin m ser kero.
Seza m pi dae wate va wa bro Elman maki rune. A ki na ancia Elman ra ma ita lew pirka xo. Nka a ki lew m dera. Seza m kuna m ser vana mar klama vace, de eza feqire nzan ke vaci.
Mektuba Xeriy m am. Ma wande ki j ki iire nvisna, ' ya ez na, yaki ez nna, ya mrena, da meberbe, da nzo sebke, da nzo semeke. Ezi tah dertlemi biya, Seze ki guret teyibe, her iy ke gonan ser kusur de qayt meker.
Eza feqira hesire zan klama vaci. Kegl ez tor selam kena, mevace niya biyo niya iyo. Ez to ra ki ze Aydini heskena. Lew nana man tora, selam m cnka tor, domanan tor esto, lew nana mara.
Xezuka wa Memke m ki nka kita to de bbiyne. M bvatene Memk m; ez lew nan man tora, m qday to buguretne. Xzr to saxlam kero bao. Xzr tenge ndo ma. Xezula Memk m lew made biyne, veng maa xo bhenne. Bao Memk m seba maa xo mutesir mebe, maa xor mereq meke. Maa to merde ki cr meberbe, Emr isani roc ki xelesino isan mreno, yeter ki ma web. Xzr emro derg bdo ma.
Xeriy mki qjke ko ma indi xatr Xeriy m bzan. ndi xatrbe ma. Nka ez seba iira Xeri xa ke mutesirbiya ki, nka ez wert sevgi dera. mke Aynur'a m ama, Husniye ama, Aydn m amo domani am. dorm m biyo en. Torn m am. Seze nawa lew m dera, m kerdo en a tewr baka. Anka ki iy Xns, Aynur'am iya Mu ez teyna menda. ndi Xzr yardmciy ma bo. ndi on koti ki dest ma dest Xzrde bo.
Eke m Memk xo ra vatne dest Xzri dest to de bo, Memi ki vatne; heya da, m ra nbo Xzr raa xo nveceno. Ez ke dest d mecri o terseno. M ki vatne ero Xzr zano ez se vana.
Mase keri Xzr, Eli ah Merda can made ndejno. Ewro kr na rocer. kr ke m kar u berx xo di.
Ero bai seba ma qe mereq meke. Her iyo ke no ser isani ser yaz u qeder Heqi y.
Ser ko ma feqra mj u duman guret o.
N zan iliya nzan vara.
mdad ma feqra de bro Xzr gel k gemiya, Eli ah merda.
Eza sa jare, ez se keri?
xa bn bonde teyna menda.
Verde hand kal u berx m bi zere pr bi.
Mlet zaf amne zaf iyne, meymani zaf bi.
Lng isani meymana ra rat nbiyne.
Ewro ah ehida pir pira,
Pir ulu divani cara kesir xrabiye niyaro,
berxe
Ewro kes nno ma, kuli mara remn.
Ez vana wa Eli ah Merada wa yar bo.
Qey ke wa isan neyar bo.
Qes ap de m biye vatne:
"Ver hokmati dara ama.
De qul gauro, Ali b ramo."
Ali yar bo, Xzr dost bo wa dest berxa n m bcro.
wa dosti ah kero, wa dmeni kor kero.
Wa qey ke mr ma
Wa Heq yar bo mar beso.
De xora vac, yol u tarq erkan xora vac
zre kerbi, zr xor diyar nbi.
Her kes qefeliya cade mend.

Ero berxo dest to cna, to bena ulu divan; to dan mehkem kibriya.
De da de da; dosti biy dmen, dmen Fata feqre ra biy dost.

De ewro end roci o Mstefa u feqr ma ra xatr wato
Bhimet pir m SeyNesemi ser oxura rae iyo.
De mr ne mektuba ne ki kad
De Fata feqre teyna bn bonde menda.

(na klame erzena Doan ser mk)

Can u beden Do m va
De b m no na hekmete
Doe m n baqli
Na hekmeta ke ser xo veta
Doe m n baqli
Na jyake ser xo vete.
T beke Doe m bxapno j opa kbrite
Reben ez, feqr ez, way wayi way
Na bejna bala titale kle gurete
T beke na bejna titale wert dost u dmen de
Reqemra qewte.
Hey wax u hey way feqriya mar

De sekeri derd ma j niyo d de niy.

Ule ez nzan vaci. Eke band ken ya u an lew m ez kuli xo vra kena. Ez nzanke vaci i? Ez nwea ki, indi ah merda sata wee bdo to, emro derg bdo to. De ma indi bime khal, bmrime ki tawa nbeno.

Sure na sura koi
anena deta kamaxa Wartoy.
Ewro ancia gere kerdo.
Qol ordiy Mu u Elezizi
Berxa m dme creno.
Hey wax, hey wax mala mn.

Sure na sura nerme
De xo r ono Berxa ona.
Ancia kami gere kerdo?
Berxa m t merex meke.
mdad berxa m de ah merda bro.
Wa Xzr imdad berxa m de oro.
Hey wax, hey wax mala mn.

ah merda berxa m bwayir meverdo
De b m no na j hekmete ker
Ancia ger berxa m kerdo
Nam berxa m kerd do xezeta
Nam berxa kerda ktave na dewleta zre kere

De nzo no zewt kami o?
Memed m r am
Na feqriya mar
Wax feqriya m r

Ero bao ma serbrn
Zmstani qurban Xzri
Ez vecia tever serdo puko
M qayt kerd ancia,
Eskeri dorm ma ar no.
Eskeri knc spy bi
Ver verde bi bi tiki.
De m va:
Hey wax hey wax
Ma feqrar, ma hesirar.

Eskeri dest m no pi Mem m guret.
Kerdime makina ma berdime khamax Mu'i
Bondrx bini, tari bi
Ma va:
Hey wax, hey wax feqriya ma r
Na hesiriya mar
De m va:
Wah wah wah
De indi be mar wayirbe.
Ewro roca tenga
Ewro roce tenga Pir m SeyNesemi
Mar wayiriye bke.

Eskeri mara soru sual perskerd.
Ma va:
Ma nzanime.
De b ah ehida Pir pira
Ewro roce tenga Pir m SeyNesemi
Mar wayiriye bke.

M Mstefai ra va:
De meterse
De rnd ke Memke ma n guret
Ma tawa n kenime.
Qul zalm o, Ali b ramo.
ndi b wayiriye bke.
Xzr kelek gamiya
Pir m SeyNesemi berxa m eman tuyo.
Berxa m saxlemi ke
Berxa m feqra safa...

so ser


Kobingoli

Ancia ser ko Bingoli dumax o
Mji eto ser,
Hini niyo?
Qey awxa gokari dertli wanena
Qey amika Fate dana xora.
Mrad xo ma der o
Qey kewta xeyala iya?
Aseno ma verde lac xeribiye
Vneto veng awxa gokari?
Zer amka Fate bi ya heb
Ko Bingoli ra vaci .

Frat elker
arnanox: Mem Kokorta

so sere

Seyid Musa (Na klam xal m Alicani vatne)

Hini va hin berba
ewa ewa ma ikiya
Damako buko S Musa
niy Lola rnd t se vana
M ra wazen emlak d hir sera
ft cendrm am m d me
Ez berda a roce etn usari
De sewda sewda Pir m sewda sewda ced ma
Amo e des u d koa
de iy d laci j zama
S Musa i ser i ra
Tanbur xo dapro.
e u roc nvetra
Qayt kerd wayir qri cord am.
Va S Musa ko biyo zibiya to
Se ke mr dapro bi d pare.
Hurdima laci gureti berdi.
na va bao to ardi d laci
Kan zama? De m sewda
Sewda Pir m sewda sewda ced ma
Amo e des u d koa
de iy d laci j zama
na va bao to ardi d laci, kan zama?
Vak hela bde m tanbur m.
i ancia zama xo guret ard.

so ser


Hozan Faik Baysal na lawike 1966 de hardlerz vartoy sera nvsna:

MERHA BA VARTO
Nka rae awxe nwazen, doktor wazen,
Non u katx nwazen,
Tlewe der in u laceki.
Ze toxum erzin hard
Ma qe kes nda qes kerdene
m maa bbo ya ki doktor,
Aql xo de nmendo...
Doman dewa dara indi nberben

ndi tumana ki, fistani ki newazen,
Lamba ki qazaxi ki nwazen...
Tari biyayine qe xem kesi de nbi,
Mektebe, malm, duwa u namaz nwatne.
Xo can ra meke doktor,
man domanan dewa dara
ndi qe kes nkeno ya...

adre ki, doeki ki nwazen,
Qe kesir iy xuyo vatene ino...
Ez biya nbiya niya dest dina serdn,
Lng xo warway...

Vnde doxtor, rehetsiz meke,
musay harde merediyayine.
Nayede iyde abiyaine ina,
Waxto ke we bi ki nm j harde bi.
Ma nm ewe de Vartoy de bime
Qe kesi pers n kerd ke ma kamime
Ahmet ma va Xns de
Kadr va, Aye va
Tewr ser xo n kerd berz qayt ma nkerd.

Qe ne sole, neki biber,
Qe koqe de orba germne,
Neki toxm genimi watne...
Awxe dec nmte,
Ma berbayime, nberbayi
m en heba hona yakerde bi,
Ma selam da c o ki nguret.

Faik Baysal
arnanox: Mem Kokorta

so ser
so pela seri