NGHI CẦU SIÊU

 

1/ Nghi thức: Đại chúng tề tựu, duyệt chúng (mơ) đốt nhang, duy na (chuông) đánh 3 hồi, 3 tiếng, gh́ chuông, chủ lễ mật niệm:

Tịnh pháp giới chơn ngôn: An lam xóa ha

(3 lần)

Tịnh tam nghiệp chơn ngôn:

Án, ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ truật độ hám (3 lần)

Chủ lễ: Lạy 3 lạy, quỳ ngay thẳng, cầm 3 cây hương ngang trán niệm

2/ Niêm hương:

Nguyện hương:

Nguyện đem ḷng thành kính,

Gởi theo đám mây hương,

Phưởng phất khắp mười phương,

Cúng dường ngôi Tam bảo,

Thề trọn đời giữ đạo,

Theo tự tánh làm lành,

Cùng pháp giới chúng sanh,

Cầu Phật từ gia hộ,

Tâm bồ đề kiên cố,

Xa bể khổ nguồn mê,

Chóng quay về bờ giác

Kỳ nguyện:

Kim (nay)...niên...nguyệt...nhật.

Kim cứ (tại)...(nhà, nhà quàn, chùa, địa chỉ)...

Gia đường phụng Phật (kiến đàn phụng Phật hay vọng Phật),tu hương phúng kinh...(phục hồn, tiến linh, huư kỵ...)..Cầu siêu độ sự.

Kim...(tên gia chủ)...Phụng vị:...(tên hương linh)...Dứt sạch nghiệp chướng, tốc xă mê đồ, siêu sanh lạc quốc.

            Cung bạch Tam bảo Phật tiền, duy nguyện phù thùy chứng giám.

3/Tán Phật:

Đấng Pháp vương vô thượng,

Ba cơi chẳng ai bằng ,

Thầy dạy khắp trời người,

Cha lành chung bốn loài,

Quy y tṛn một niệm,

Dứt sạch nghiệp ba kỳ,

Xưng dương cùng tán thán

Ức kiếp không cùng tận

4/ Quán tưởng:

Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng,

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn,

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời,

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện,

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y

5/Đảnh lễ Tam bảo

            Nhất tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trú Tam bảo (1 lạy)

            Nhất tâm đảnh lễ: Ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ pháp chư tôn Bồ Tát, linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát

(1 lạy)

            Nhất tâm đảnh lễ: Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, đại nguyện Địa Tạng vương Bồ Tát, thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát (1 lạy)

6/ Tán hay tụng một bài cúng dường (hoặc sái tịnh)

Lư hương xạ nhiệt,

Pháp giới mông huân,

Chư Phật hải hội tất diêu văn,

Tùy xứ cát tường vân,

Thành ư phương ân,

Chư Phật hiện toàn thân

Nam mô hương vân cái Bồ Tát (3 lần).

7/ Đồng tụng:  Chú Đại Bi.

Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

 Thiên thủ thiên nhăn vô ngại đại bi tâm đà la ni

Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da. Nam mộ a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đoả bà da, ma ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bà ra phạt duệ, số đát na đá tỏa.

Nam mô tất cát lật đỏa , y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

            Nam mô na ra cận tŕ hê rị, ma ha bà đá sa mế, tát bà a tha đậu du bằng , a thệ dựng, tát bà tát đá, na ma bà già, ma phạt đặc đậu, đát điêt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng , câu lô câu lô, yết mông, đồ lô đồ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, giá ra giá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn tŕ, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na,ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn tŕ, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đá dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na  ra cẩn tŕ bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

            Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án, tất điện đô, mạn đà ra, bạt đà dạ, ta bà ha.

Tán:   

Trí huệ hoằng thâm đại biện tài,

Đoan cư ba thượng tuyệt trần ai,

Tường quang thước phá thiên sanh bệnh,

Cam lồ năng trừ vạn kiếp tai,

Tuư liễu nhất khai kim thế giới,

Hồng liên dơng xuất ngọc lâu đài,

Ngă kim khế thủ phần hương tán,

Nguyện hương nhơn gian ứng hiện lai,

Nam mô đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)

8/ Tác bạch tuyên sớ:

Khế thủ từ bi Đại giác tôn,

Cảm tương phước đức khấc từ ân,

Vô biên khổ hải vô biên chứng,

Ngũ thể đầu thành tịnh lục căn.

Thế Tôn đức tướng nan tận tán dương.

            Kim hữu đệ tử .....Phụng Phật tu hương phúng kinh...(tịch điện, trai tuần, huư kỵ)...kỳ siêu độ sự.

            Kim tắc:(1)Thượng khởi sớ chương, cung bạch Phật tiền, duy nguyện hào tướng quang trung, phủ thùy minh chứng (đọc sớ).

PHỤC DĨ

Ta Bà Giáo Chủ hoằng khai giải thoát chi môn.

Cực Lạc Đạo Sư tiếp dẫn văng sanh chi lộ

BÁI SỚ VỊ

Việt nam quốc, hiện trú tại Hoa kỳ quốc, Ca li bang ...

Phụng Phật tu hương phúng kinh (thiên cửu ...(*)..., huư kỵ ) khai kinh chi lễ báo đáp thù ân kỳ siêu độ sự.

            Kim đệ tử (tang chủ) ...

Đồng gia môn hiếu quyến, nam nữ, nội ngoại, đại tiểu đẳng.

DUY NHẬT BÁI CAN

Đại Giác Thế Tôn phủ thùy tiếp độ

THỐNG NIỆM

 Phụng vị ... (Phủ quân”nhụ nhơn” chi linh cửu) Chi linh

TRƯỢNG THỪA

            Phật pháp dĩ siêu thăng, toàn lại kinh văn nhi giải thoát. tư lâm....(*)...khai kinh chi lễ, kiền trượng thiền ḥa (đạo tràng) chi niệm. Phúng tụng Đại thừa Pháp bảo Tôn kinh. Gia tŕ Văng sanh Tịnh độ Thần chú.

ĐẢNH LỄ

            Tam thân Bửu tướng , Vạn đức Kim dung. Tập thử lương nhơn kỳ cầu siêu độ sự. Kim tắc cẩn cụ sớ văn ḥa nam bái bạch:

            Nam mô Thập phương thường trú Tam Bảo nhứt thiết chư Phật, Tôn pháp, Hiền Thánh Tăng tác đại chứng minh.

            Nam mô Tây phương Giáo chủ tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật liên ṭa chứng minh.

CUNG PHỤNG

            Quan Âm tiếp dẫn, Thế Chí đề huề. Địa Tạng Từ Tôn tiếp xuất u đồ chi khổ; Minh Dương liệt Thánh đồng thùy mẫn niệm chi tâm.

PHỤC NGUYỆN

            Từ bi vô lượng, lân mẫn hữu t́nh. Tiếp Hương Linh Tây vức tiêu diêu, pḥ Dương quyến Nam sơn thọ khảo.

NGƯỠng LẠI

Phật ân chứng minh cẩn sớ.

Tuế thứ ... ... niên ... ... nguyệt ... ... nhật.

Đệ tử chúng đẳng.

H̉A NAM THƯỢNG SỚ

 

 “nếu không sớ th́..”

            Kim tắc:(1) Cung bạch Phật tiền, duy nguyện từ bi phủ thùy tiếp độ: Phụng vị ...(tên huơnhg linh)...chi hương linh. Nguyện thừa Phật lực dĩ siêu thăng, toàn lại kinh văn nhi giải thoát. Khuông pḥ tín chủ dĩ b́nh an, Tỷ hộ toàn gia nhi khương thái, Thiệt lại Phật ân chứng minh cẩn bạch.

Thất Phật diệt tội chơn ngôn:

            Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà la ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha già đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha. (3 lần)

Đại từ đại bi thương chúng sanh ,

Đại hỷ đại xả cứu muôn loài,

Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm,

Đệ tử chí tâm quy mạng lễ.

            Nam mô Như lai ứng cúng, Chánh biến tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự, Trượng phu, Thiên nhơn sư, Phật, Thế tôn.

Nam mô Đa Bảo Như Lai,

Nam mô Bảo Thắng Như Lai.

Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai.

Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai.

Nam mô Ly Bố Uư Như Lai.

Nam mô Cam Lồ Vương Như Lai.

Nam mô A Di Đà Như Lai

Nam mô Thập phương thường trú Tam bảo

(3 lần)

*Quy y linh:(Nếu có th́ giờ)

Chủ lễ xướng:

Thỉnh linh yết Phật quy y.

Đồng niệm: (cho đến khi rước Linh ảnh hoặc Bài vị đến trước bàn Phật)

Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.

Chủ lễ xướng:

Linh tại Phật tiền, Chí tâm đảnh lễ

Đồng ḥa:

            Tam bái.

Hữu chức xướng:

            Hồ quỳ.

Đồng tụng:

Hương linh quy y Phật,

Hương linh quy y Pháp,

Hương linh quy y Tăng,

Hương linh quy y Phật, Đấng phước trí vẹn toàn.

Hương linh quy y Pháp, Đạo thoát ly tham dục.

Hương linh quy y Tăng, Bậc tu hành cao tột.

Hương linh quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy y thiên, thần, quỷ vật.

Hương linh quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy y ngọai đạo tà giáo.

Hương linh quy y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy y tổn hữu ác đảng.

Hương linh đă quy y Phật,

Hương linh đă quy y Pháp,

Hương linh đă quy y Tăng

Đồng tụng:

Hương linh vốn tạo các vọng nghiệp,

Đều do vô thỉ tham sân si,

Từ thân miệng ư phát sinh ra,

Hương linh thảy đều xin sám hối

Chủ lễ:

Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma ha Tát (3 lần)

Nguyện:Tận hư không biến pháp giới, quá ,hiện, vị lai chư Phật, chư tôn pháp,chư Hiền, Thánh, Tăng thường trú Tam bảo, Đồng thùy phóng quang tiếp độ:

Phục vị:...Chi hương linh                                                                                                                                                                  

Đồng hoà:                                                                                                                                                          

Văng sanh cực lạc quốc

Đồng tụng:

Hương linh vốn tạo các vọng nghiệp,

Đều do vô thỉ tham sân si,

Từ thân miệng ư phát sinh ra,

Hương linh thảy đều xin sám hối

Chủ lễ:

Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha tát. (3 lần)

Nguyện: Ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu ni Phật, đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát, đồng thùy phóng quang tiếp độ:

Phục vị: ...chi hương linh.

Đồng ḥa:

Văng sanh cực lạc quốc

Đồng tụng:

Hương linh vốn tạo các vọng nghiệp,

Đều do vô thỉ tham sân si,

Từ thân miệng ư phát sinh ra,

Hương linh thảy đều xin sám hối

Chủ lễ:

Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha tát. (3 lần)

Nguyện: Tây phương giáo chủ, cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát, đồng thùy phóng quang tiếp độ:

Phục vị: ...Chi hương linh.

Đồng ḥa:

Văng sanh cực lạc quốc.

Chủ sám thán:

Tội từ tâm khởi, Đem tâm sám,

Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu

Tội tiêu tâm tịnh thảy đều không.

Thế mới thật là chân sám hối.

Nguyện hương linh vô lượng, vô lượng kiếp,kiếp lai:

Đồng ḥa:

            Tội tiêu diệt

Đồng tán:

Thiện tài đồng tử,

Ngũ phận tam tham,

Siêu sanh tử độ hương hồn,

Tảo văng tây thiên,

Nhược nhơn, nhược nhơn quy y Phật, Pháp, Tăng tam bảo,

Bất đọa tam đồ.

Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. (3 lần)

Chủ lễ xướng:

Linh tại Phật tiền, đảnh lễ tạ:

Đồng ḥa:

            Tam bái

Tả chức xướng:

            B́nh thân

Hữu chứ xướng:

Thỉnh linh hoàn cựu sở.

9/ Khai kinh kệ: (nếu có th́ giờ tụng kinh)

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp,

Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ,

Ngă kim kiến văn đắc thọ tŕ,

Nguyện giải Như lai chơn thật nghĩa.

10/ Tụng kinh: A Di Đà kinh.

11/ Niệm Phật:

Quy mạng lễ A Di Đà Phật,

Ở phương tây thế giới an lành.

Con nay xin phát nguyện văng sanh,

Cúi xin đức Từ Bi tiếp độ.

Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới, Đại từ đại bi, Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (30 lần)

Nam mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)

Nam mô ĐẠI Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lần)

Nam mô Thanh tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát.

(3 lần)

Tụng Sám Thập phương:

Ba đời mười phương Phật,

A Di Đà bậc nhất,

Chín phẩm độ chúng sanh,

Oai đức không cùng cực,

Con nay vị hương linh ,

Sám hối ba nghiệp tội,

Phàm được bao phước thiện,

Chí tâm nguyện hồi hướng,

Nguyện cùng người niệm Phật,

Văng sanh nước Cực lạc,

Thấy Phật ngộ Pháp tánh,

Phát tâm đại Bồ đề,

Đoạn vô biên phiền năo,

Tu vô lượng pháp môn,

Thệ nguyện độ chúng sanh,

Đều trọn thành Phật đạo.

12/ Đồng tụng;

Ma Ha Bát Nhă Ba La Mật Đa Tâm Kinh

            Quán tự tại Bồ Tát, hành thâm Bát nhă ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

            Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởmg, hành, thức, diệt phục như thị.

            Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhăn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ư; vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhăn giới, năi chí vô ư thức giới, vô vô minh diệc, vô vô minh tận, năi chí vô lăo tử, diệc vô lăo tử tận, vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

            Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tác đỏa y Bát nhă ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật, y Bát nhă ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

            Cố tri Bát nhă ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chơn thực bất hư.

            Cố thuyết Bát nhă ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

            Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.

Văng sanh quyết định chơn ngôn

Nam mô a di đà bà dạ, Đá tha già đa dạ, Đá địa dạ tha,

A di rị đô bà tỳ,

A di rị đá, tất đam bà tỳ,

A di rị đá, tỳ ca lan đế,

A di rị đá, tỳ ca lan đá,

Già di nị, già già na,Chỉ đa ca lệ, ta bà ha.

13/ H ồi h ư ớng:

Cầu Siêu công đức thù thắng hạnh,

Vô biên thắng phước giai hồi hướng,

Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh

Tốc văng vô lượng quang Phật sát.

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền năo,

Nguyện đắc trí hụê chơn minh liễu,

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ ,

Thế thế thường hành Bồ tát đạo.

Nguyện sanh tây phương tịnh độ trung,

Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu,

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh

Bất thối Bồ tát vi bạn lữ.

Nguyện dĩ thử công đức,

Phổ cập ư nhất thiết ,

Ngă đẳng dữ chúng sanh

Giai cọng thành Phật đạo.

14/ Phục nguyện:

Đệ tử chúng đẳng, cập tín chủ:...,...,...

Cung tựu Phật tiền, phúng tụng đại thừa kinh chú, cập niệm Phật, công đức chuyên v́ kỳ siêu hương linh...pháp danh...tốc xă mê đồ, siêu sanh tịnh độ

Nhứt thành thượng đạt, vạn tội băng tiêu.

Nguyện Hương linh đắc độ cao siêu, kỳ gia quyến hàm triêm lợi lạc.

Âm siêu dương thái, pháp giới chúng sanh, t́nh dữ vô t́nh, tề thành Phật đạo.

Nam mô A Di Đà Phật

15/ Tam tự quy: 

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. (1 lạy)

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. (1 lạy)

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lư đại chúng, nhất thế vô ngại. (1 lạy)

Đồng tụng:     

Nguyện dĩ thủ công đức,

Phổ cập ư nhất thế,

Ngă đẳng dữ chúng sanh,

Giai công thành Phật đạo

 

(sớ làm Tuần)

PHỤC DĨ        

            Vạn đức Từ Tôn chững tế u minh chi lộ,. . . . . . . tuần phủ chí kiền kỳ tiến bạt chi chương. Nhứt niệm chí thành thập phương cảm cách. Bái sớ vị.

Việt nam quốc . . . . ,hiện trú tại Hoa kỳ quốc, Cali bang . . . . cung tựu vu . . .Tự.

Phụng Phật tu hương phúng kinh . . . .chi trai tuần báo đức thù ân kỳ siêu độ sự.

            Kim đệ tử: . . . . . . . . . .

DUY NHẬT BÁI CAN

Đại Giác Thế Tôn phủ thùy tiếp độ

THỐNG NIỆM

            Phụng vị . . . . . . . . . . . . .

TRƯỢNG THỪA

            Phật ân nhi trực hướng tây hành, y diệu pháp cao đăng Lạc quốc. Tư lâm . . . . . .chi trai tuần. Chánh trị khôn phủ đệ . . . . . điện . . . . . . . .

            Minh Vương án tiền tŕnh quá. Do thị túc thanh phạm vũ; tổ triễn trai nghi, kiền trượng thiền ḥa tuyên dương pháp sự. Phúng tụng Đại Thừa Pháp bảo Tôn kinh, Gia tŕ Văng sanh tịnh độ Thần chú.

ĐẢNH LỄ

            Tam thân Bửu tướng , Vạn đức Kim dung, tập thử thiện nhơn, kỳ cầu siêu độ. kim tắc cẩn cụ sớ văn ḥa nam bái bạch:

            Nam mô Tây phương Giáo chủ Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật Liên tọa chứng minh

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát chứng minh.

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát chứng minh.

DIÊN PHỤNG

            Tam thừa Thượng Thánh, Tứ phủ Vương quan, Thập điện từ vương, Minh Dương liệt Thánh đồng thùy tiếp độ, cọng chứng văng sanh

PHỤC NGUYỆN

Từ bi bất xă, tế độ vô biên. Quá giả xá, tội giả trừ. Tiếp Hương Linh suyền đăngTây vức. Phước tự tăng, lộc tự chí; bảo nhi tôn thọ hưởng Nam sơn.

NGƯỠNG LẠI

Phật ân chúng minh cẩn sớ

Tuế thứ . . . . . .niên . . . . . .nguyệt . . . . . .nhật.

Đệ tử chúng đẳng ḥa nam thượng sớ

 

Next
1