CÚNG VONG LINH

 

Xướng:

Tín chủ tựu vị_Lễ nhị bái _Nguyện hương

Thượng hương _B́nh thân quỳ

Thán:                    

 Hữu sanh hữu tử hữu luân hồi,

Vô sanh vô tử vô khứ lai,

Sanh tử khứ lai đô thị mông ,

Tốc phao trần thế thượng liên đài.

Ngưỡng vọng Di đà Phật ân phóng quang tiếp độ:

Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật ( 3 lần ) .

Tán :                           

Dị tử chơn ngôn thân triệu thỉnh,

Hương linh bất muội diệu văn tri ,

Trượng thừa Tam Bảo lực gia tŕ,

Thử nhật kim thời lai phú hội .

Hương linh văn triệu , văn triệu nguyện lai lâm ..( 2 lần ) .

Đồng ḥa :

Hương vân thỉnh , hương vân thỉnh .

Chủ lễ thỉnh :

Ư kim . . . niên . . . nguyệt . . . nhật  . . .thời, kim cứ Việt Nam quốc  . . . hiện trú tại . . . (tang) gia hiếu quyến thiết diên phụng Phật tu hương hiến cúng phúng kinh:

. . . (Thiên cửu quy sơn an phần tịnh độ thỉnh linh an vị ,Trai tuần, Húy kỵ). . . ,kỳ siêu báo đáp thâm ân sanh thành dưỡng dục độ sự.

            Kim (tang) chủ: . . . hiệp đồng (tang) gia hiếu quyến nam nữ, tử tôn hôn tế nội ngoại đại tiểu chúng đẳng.

            Cẩn dĩ hương hoa đăng trà trai bàn thứ phẩm phĩ lễ chi nghi ngưỡng vọng Phật ân phóng quang tiếp độ:

            Nam mô nhất tâm phụng thỉnh Tây phương giáo chủ, y chánh trang nghiêm, tứ thập bát nguyện độ chúng sanh , cửu phẩm hàm linh mong thác hoá, đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, tại tây phương, thủ tŕ liên hoa phóng quang, nguyện thùy hào quang nhi tiếp độ:       

            Phụng vị chánh tiến: Việt Nam Phật tử thọ tam quy ngũ giới (tên hương linh ) . . pháp danh . . .thần hồn (chánh hồn ) chi hương linh.

            Văn kim sơ thân triệu thỉnh , thỉnh đáo đàn tiền thính diệu pháp âm, y vị nhi toạ

Tả chức tiếp:

Duy nguyện: hương linh thừa tư thiện lợi, liễu sanh tử nhi xuất tam đồ, trượng thử kinh công chứng niết bàn nhi đăng cửu phẩm.

Đồng ḥa:

 Hương vân thỉnh, hương vân thỉnh

Chủ lễ thỉnh:           

Quán Âm Bồ Tát diệu nan thù,

Thanh tịnh trang nghiêm lụy kiếp tu,

Thiên xứ hữu cầu thiên xứ ứng,

Khổ hải thường tác độ nhơn châu.

Tái nhiệt danh hương, tái thân triệu thỉnh.

            Nam mô nhất tâm phụng thỉnh: Đại tứ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát, tại Phổ Đà sơn, Thủ tŕ dương liểu phóng quang , nguyện thuỳ hào quang nhi tiếp độ: Phụng vị chánh tiến Hiển khảo ( Hiển tỷ ) . . .  thần hồn (chánh hồn ) chi hương linh.

            Văn kim tái thân triệu thỉnh, thỉnh đáo linh sàng thính diệu pháp âm, thọ tài hưởng thực.

Tả chức tiếp:

 Duy nguyện: Hương linh bất muội, giác tánh thường minh, văn ngọc kệ dĩ ưu du, thính kinh văn nhi giải thoát

Đồng ḥa:

Hương vân thỉnh, hương vân thỉnh.

Chủ lễ thỉnh:  

Khổ haỉ thao thao nghiệp tự chiêu,

Mê nhơn bất tỉnh bán phân hào,

Sanh tiền bất bả Di Đà niệm,

Uổng tăi nhơn gian tẩu nhất tao

Tam nhiệt danh hương tam thân triệu thỉnh

            Nam mô nhất tâm phụng thỉnh: Chúng sanh độ tận, phương chứng bồ đề, địa ngục vị không thệ bất thành Phật; U minh giáo chủ cứu khổ bổn tôn, cứu bạt minh đồ, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, tại Thiết Vi sơn thủ tŕ tích trượng phóng quang , nguyện thùy hào quang nhi tiếp độ: Phụng vị chánh tiến Hiển khảo (Hiển tỷ) . . . thần hồn (chánh hồn) chi hương linh.

            Văn kim tam thân triệu thỉnh, thỉnh đáo đàn tiền, thính pháp văn kinh, tự thử thừa ân giải thóat.

Đồng ḥa:                  

Tam thỉnh hương linh dĩ lai lâm,

Thọ thực hương hoa phổ cúng dường ,

Y nhiên thỉnh tọa thính kinh văn,

Diễn kinh văn Bồ Tát Ma Ha Tát.

Xướng:    

Tiến trà_ Lễ nhị bái_B́nh thân quỳ.

Đồng ḥa:

Diễn kinh văn Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần )

Chủ lễ Xướng:                   

 Âm dương vô nhị lư,

Sanh tử hữu thù đồ,

Hữu điệp tiến hương linh,

Kim án tiền tuyên đọc. (đọc điệp . . . )

Tư Minh Siêu Độ , Vị Điệp Tiến Sự ;

Tư cứ Việt Nam quốc . . .  tỉnh . . . huyện . . .    . . .  thôn.

Gia cư hiện trú tại . . . . . . . . .

            Phụng Phật tu hương hiến cúng phúng kinh; ..(phục hồn)..chi lễ kỳ siêu báo đáp thâm ân, sanh thành dưỡng dục độ sự.

            Kim                         , hiệp đồng gia nam nữ, tử tôn, hôn tế, nội ngoại đại tiểu chúng đẳng .

            Cẩn dĩ hương hoa, đăng trà trai bàn thứ phẩm phỉ lễ chi nghi; ngưỡng vọng Phật ân phủ thùy phóng quang tiếp độ .

            Phụng vị : . . . . . . .  thần hồn (chánh hồn) chi hương linh .

            Nguyên sanh mạng . . . niên . . . nguyệt . . .  nhật . . . thời .

            Hưởng thọ(dương trần thế) . . .  tuế .

            Măn kiếp Ta bà (tốt vu) . . . niên . . .  nguyệt . . . nhật . . .  thời .

            Thiết niệm: Sanh kư tử quy, lăo thiểu nan đào ư hệ mạng. Thiên cao địa hậu, thăng trầm vị miễn vu hà phương. Dục cầu trực văng tây phương, tu  trượng từ hàng chi tế độ

Tư lâm: . . . (Phục hồn). . . chi lễ, kiền trượng thuyền ḥa tuyên dương pháp sự .

            Phúng tụng đại thừa pháp bảo tôn kinh, gia tŕ văng sanh tịnh độ đà la ni chư phẩm thần chú; tập thử lương nhơn kỳ sanh an dưỡng .

            Kim tắc thừa tư thiện lợi, liễu sanh tử nhi xuất tam đồ, trượng thử kinh công chứng niết bàn nhi đăng cửu phẩm .

Tu chí điệp giả, hữu điệp tiến: phụng vị hương linh án tiền doăn nạp .

Cung vọng: Nam mô lạc bang giáo chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh .

Tuế thứ: . .  niên . . .  nguyệt . . .  nhật . . .  thời tiến điệp .

Bỉnh giáo phụng hành: Sa môn: Thích  . . . . . .  Hoà thượng chứng minh . 

 

Xướng:                       

Tiến trà_Lễ nhị bái_B́nh thân quỳ.

Tụng:            

 Hương cúng dường Phúc úc diệu nan lường,

Duy nguyên hương linh giai bảo măn.

Kỳ cầu trai chủ bảo b́nh an,

Thượng nguyện tại án tiền.

Xướng:                                  

Tiến lễ 

Đây bát cơm đầy nặng ước mong ,

Mẹ ơi! Đây ngọc với đáy ḷng.

Đây t́nh c̣n đọng trong tha thiết,

Ân nghĩa sanh thành Chúng con chưa trả xong

Lễ nhị bái_ B́nh thân quỳ

Tán:   

Cẩn y tam thừa giáo, Xưng tụng thất Như Lai

Hương linh thừa Phật lực, Thác hóa Bảo Liên Đài

Cúng dường:          

Nam mô Đa Bảo Như Lai,

Nam mô Bảo Thắng Như Lai,

Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai,

Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai.

Nam mô Ly Bố Uư Như Lai,

Nam mô Cam Lồ Vương Như Lai

Nam mô A Di Đà Như Lai (3 lần )

Nam mô tác phạ đát tha, nga đa phạ lô dĩ đế.

Án tam bạt ra tam bạt ra Hồng. (7 biến )

Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha.

Án, tô rô tô rô, bát ra tô rô,bát ra tô rô, sa bà ha. (3 biến )

Án, nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng.(3 biến )

Tán:                           

 Ngă kim phụng hiến cam lồ vị,

Lượng đẳng tu di vô quá thượng.

Sắc hương mỹ vị biến linh diên,

Duy nguyện hương linh giai bảo măn.

Nam mô Mỹ Hương Trai Bồ Tát (3 lần )

Xướng:                      

Tiến trà_ Lễ nhị bái_ Thiểu khước.

Đồng ḥa:      

Gia Tŕ Lực Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần ).

Kệ văn:          

 Phưởng phất hồn như tại,

Y hy mộng khả tầm,

Kim triêu thừa pháp lực,

 Bảo địa gỉa đăng lâm.

Đồng ḥa:      

 Linh Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần )

Sám:                                        

 SÁM NHẤT TÂM

Một ḷng quy kính,

 Phật A Di Đà,

Thế giới Cực lạc.

Nguyện lấy hào quang,

Trong sạch soi cho,

Lấy thệ từ bi,

Mà nhiếp thọ cho,

Con nay chánh niệm,

 Niệm hiệu Như Lai,

V́ đạo Bồ đề,

Cầu sanh chánh tịnh độ,

Phật xưa có thệ:

“Nếu có chúng sanh,

Muốn sanh nước ta,

Hết ḷng tín nguyện,

 Cho đến mười niệm

Nếu chẳng đặng sanh,

Chẳng thành Chánh Giác.”

Do v́ nhơn duyên,

Niệm hiệu Phật nầy,

Được vào trong bể,

Đại thệ Như Lai,

Nhờ sức từ bi,

Các tội tiêu diệt,

Căn lành tăng trưởng.

Khi mạng gần chung,

Biết trước giờ chết,

Thân không bệnh khổ,

Tâm không tham luyến,

Ư không điên đảo,

như vào thiền định.

Phật cùng Thánh Chúng,

Tay nâng kim đài,

Cùng đến tiếp dẫn,

Trong khoảng một niệm,

Sanh về Cực lạc.

Sen nở thấy Phật,

Liền nghe Phật thừa,

Chóng mở Phật Huệ,

Khắp độ chúng sanh,

Trọn Bồ đề nguyện

SÁM VU LAN

Đệ tử chúng con,

Vâng lời Phật dạy,

Ngày rằm tháng bảy,

Gặp hội Vu Lan,

Phạm Vũ huy hoàng,

Đốt hương đảnh lễ.

Mười phương Tam thế,

Phật, Pháp, Thánh, Hiền,

Noi gương đức Mục Kiền Liên,

Nguyện làm con thảo,

Ḷng c̣n áo năo,

 Nhớ nghĩa công sanh,

Con đến trưởng thành,

Mẹ dày gian khổ,

Ba năm nhủ bộ,

Chín tháng cưu mang.

Không ngớt lo toan,

Quên ăn bỏ ngủ,

Ấm no đầy đủ,

Cậy có công cha,

Chẳng quản yếu già,

Sanh nhai lam lủ,

Quyết cùng hoàng vũ.

Phấn đấu nuôi con,

Giáo dục vuông tṛn,

Đem đường học đạo,

Đẽ tử ơn sâu chưa báo,

Hổ phận kém hèn,

Giờ nầy quỳ trước đài sen,

 Chí thành cung kỉnh;

Đạo tràng thanh tịnh,

Tăng bảo trang nghiêm,

Hoặc thừa tự tứ,

 Hoặc hiện tham thiền,

Đầy đủ thiện duyên,

 Dủ ḷng lân mẫn,

Hộ niệm cho:

Bảy kiếp cha mẹ chúng con,

 Đượm nhuần mưa pháp.

C̣n tại thế:

Thân tâm an ổn,

 Phát nguyện tu tŕ,

Đă qua đời:

Ác đạo xa ĺa,

Chóng thành Phật quả,

Ngữa trông các đức Như Lai,

Khắp cơi hư không,

Từ bi gia hộ.

Nam mô Đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. (3 lần)

 Niệm Phật:             

Ái hà thiên xích lăng,

Khổ hải vạn trùng ba,

Dục thoát luân hồi khổ,

Tảo cấp niệm Di Đà                     

 Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật. (30 lần)

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)

Nam mô Đại thế Chí BồTát (3 lần)                       

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lần)

Nam mô Thanh Tịnh đại hải chúng Bồ tát.

(3 lần)

Nguyện Sanh Tây phương tịnh độ trung,

Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu,

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,

Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ

Chủ lễ xướng:

Thượng lai, văn điệp độc dĩ phu tuyên tại án tiền, trượng bằng hỏa hóa

Đồng tụng:

Văng sanh quyết định chơn ngôn

Nam mô a di đà bà dạ, Đá tha ǵa đa dạ, Đá địa da tha.

A di rị đô bà tỳ,

A di rị đá, tất đam bà tỳ.

A di rị đá, tỳ ca lan đế.

A di rị đá, tỳ ca lan đá,

Ǵa di nị, ǵa ǵa na, Chỉ đa ca lệ, sa bà ha.

(3 lần )

Tán trạo:        

 Hiếu tử hiền tôn, Nghĩa dơng trung lương sĩ,

 Liệt nữ trinh thê,Thị cứ như quy khứ,

Bái tiết vong xung, Thiên cổ lưu anh khí,

Ảnh ảnh linh hồn, lai thọ cam lồ vị.

A Di Đà Phật, Túc hữu vô biên thệ,

Quảng kiến mê đồ, Khổ hải thường phiêu nịch,

Thùy thủ ân cần, Đặc gía từ hàng tế,

Phổ tăi chúng sanh, đồng phú liên tŕ hội.

Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát. (3 lần )

Xướng:           

Phục vị_ Lễ tạ hương linh: Tứ bái

Đồng ḥa:   

Tiêu diêu chơn thế giới, Khoái lạc bảo liên trung,

Hiệp chưởng Thế Tôn tiền, Như Lai chơn thọ kư.

Chủ lễ xướng:

 Đại chúng đồng niệm Phật,

Tiếp dẫn hương linh siêu sanh lạc quốc.

Đồng ḥa:      

Nam mô A Di Đà Phật (Hồi chuông mơ ) .

 

 

 

(Điệp tiến cúng Tuần)

TƯ MINH SIÊU ĐỘ

 

 

            Vị điệp tiến sự. Tư cứ Việt nam quốc. Hiện trú Hoa kỳ quốc, Ca li bang . . . Gia cư phụng Phật tu hương phúng kinh . . . .thất chi trai tuần báo đức thù ân kỳ siêu độ sự.

            Kim . . . . . ., đồng tang môn ai quyến nam nữ tử tôn hôn tế nội ngoại đại tiều chúng đẳng. Cẩn dĩ hương hoa đăng trà trai bàn thứ phẩm chi nghi.

 

CUNG TIẾN VU

Phụng vị: . . .

 

NGUYỆN THỪA

Phật lực dĩ hoằng thâm, toàn lại kinh văn nhi giải thoát.

            Tư lâm: . . .thất chi trai tuần, chánh trị khôn phủ đệ . . . . . . . . . điện

Đại Đức Minh Vương án tiền tŕnh quá. Do thị kiền trượng Thuyền Hoà tuyên dương pháp sự.

            Phúng tụng Đại Thừa Pháp Bảo tôn kinh, gia tŕ Văng Sanh tịnh độ thần chú. tập thử lương nhơn kỳ sanh lạc quốc.

            Kim tắc: nghi diên hoàn măn, pháp sự vân chung, xuất tiến điệp văn linh tiền chấp chiếu. Dĩ vi Bát Nhă chi tân luơng, vĩnh tác văng sanh chi công cứ.

 

TU CHÍ ĐIỆP GIẢ,

HỮU ĐIỆP TIẾN

Hương linh minh trung thâu chấp,

Thân trính Địa Tạng từ tôn.

Chuyển tấu Minh Vương điện thượng,

Đại xá mê đồ, quảng khai giác lộ,

cố điệp.

 

 

Tuế thứ . . . . . . niên . . . . . .nguyệt . . . . .nhật.

 

TIẾN ĐIỆP

Next
1