Irashaii. Saitou Hajime to moushimasu. Kono peji wa gatotsu no peji da. Aku Soku Zan!