ดร.ชาญ  สรณาคมน์  | Charn Soranakom, Ph.D.
อาจารย์ประจำวิชาการเงิน  วิทยาลัยการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหิดล

Office: 02-206-2000 Ext. 2105  |  Mobile: 081-725-1448  |  E-mail:  nycharn@gmail.com

 

MGMG 507   |   MGMG 522   |   MGMG 698   |   Browse my CV   |   Go to my webboard

 

Copyright © 2007.  nycharn is owned and maintained by Charn Soranakom.  All rights reserved.

1 1