ประเภท ลักษณะ ที่มา โทษ ภูมิคุ้มกัน แหล่งรักษา กฎหมาย หน้าแรก
แบ่งตามภาค ได้ดังนี้
พยาบาลให้คำปรึกษาแนะนำผู้ติดยาเสพติด  ผู้ป่วยติดยาฝึกอาชีพทางหัตถกรรม
ภาพการรักษาผู้ติดยาเสพติด ผู้ป่วยติดยาฝึกอาชีพเกษตรกรรม
กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

จัดทำโดย...นายไชยา  เฉลียวพงษ์  อาจารย์ 1 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อำเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย

 

1