ประเภท ลักษณะ ที่มา โทษ ภูมิคุ้มกัน แหล่งรักษา กฎหมาย หน้าแรก
โทษโดยทั่วไป- ต้องเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเรื่อย ๆ 
- มีอาการอยากยาเมื่อขาดยา
- มีความต้องการเสพทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง
- สุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง
โทษของยาเสพติด จำแนกโทษตามการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท 
 1.  ประเภทกดประสาท  ได้แก่  ฝิ่น  มอร์ฟีน   เฮโรอีน  ยานอนหลับ  ยาระงับประสาท  ยากล่อมประสาท  เครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิด (เหล้าเบียร์)  บุหรี่  รวมทั้งสารระเหยประเภทต่าง ๆ  เช่น  ทินเนอร์  แล็กเกอร์  น้ำมันเบนซิน  กาว  เป็นต้น  มักพบว่า  ผู้เสพติดมีร่างกายซุบซีด   ผอมเหลือง  อ่อนเพลีย  ฟุ้งซ่าน   อารมณ์
เปลี่ยนแปลงง่าย  บางครั้งมีอาการคลุ้มคลั่ง  หรือทำในสิ่งที่คนปกติไม่กล้าทำ  เช่น  ทำร้ายตนเองหรือฆ่าผู้อื่น  เป็นต้น

 2.   ประเภทกระตุ้นประสาท   ได้แก่  แอมเฟตามีน  (ที่เรียกกันว่า "ยาม้า"  "ยาขยัน"  ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า "ยาบ้า")  กระท่อม  โคคาอีน  โคเคน  เอ็กซ์ตาซี  มักพบว่าผู้เสพติดจะมีอาการหงุดหงิด  กระวนกระวาย  จิตสับสน  คลุ้มคลั่ง  หวาดระแวง  หรือมีอาการทางประสาท

 3.   ประเภทหลอนประสาท   ได้แก่  แอลเอสดี  ดีเอ็มที   และเห็ดขี้ควาย  เป็นต้น   ผู้เสพติดจะมีอาการประสาทหลอนทางตา  หู  จมูก  และลิ้น  เช่น  ฝันเฟื่อง  เห็นแสงสีวิจิตรพิสดาร  หูแว่วได้ยินเสียงประหลาด  หรือเห็นภาพหลอนที่น่าเกลียดน่ากลัว  ควบคุมตนเองไม่ได้  ในที่สุดมักป่วยเป็นโรคจิต

 4.   ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน   อาจกด  กระตุ้น  หรือหลอนประสาทร่วมกัน  ได้แก่  กัญชา   ผู้เสพติดมักจะเกิดอาการประสาทหลอน  เห็นภาพลวงตา  หูแว่ว  หรือมีอาการหวาดระแวง  ความคิดสับสน  ควบคุมตนเองไม่ได้  และป่วยเป็นโรคจิตในที่สุด

หมายเหตุ         สิ่งเสพติด  ประเภทเครื่องดื่มมึนเมา บุหรี่  สารระเหย  ยานอนหลับ  ยากล่อมประสาทที่แพทย์ควบคุมการใช้ เป็นสิ่งเสพติดที่ให้โทษต่อร่างกาย แต่ไม่ผิดกฎหมาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

จัดทำโดย...นายไชยา  เฉลียวพงษ์  อาจารย์ 1 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อำเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย

 

1