Poemi da Heidi Neussner

Nomado

Volunte me esus nomado
sempre sur voyi iranta,
sempre nov-deskovranta.
Me prizas la vasta vagado.

Aceptas me pluvo e suno
kom parti di plena vivo.
Vintre me marchas tra nivo
e tra foliar' dum autuno.

Sempre nova decido
ye omna krucumo dil voyo,
por kuriozeso e joyo
dop omna montet' nova vido.

Ma kande venas vespero,
fineskas la granda vagado,
erektas tendon nomado
irgaloke sur tero.

Aranjas itere sorgeme
instalur' konocata
e familiar' cikondata
su sentas sekure e heme.


Dormesko

Ka me sonjas? Ka me pensas?
Ka la voci es reala,
quin me audas en tenebro
en kalmeso nun noktala?

Ka me sonjas? Ka me pensas?
Nun me volas reflektar.
ma la pensi qual' uceli
sempre volas forflugar.

Pitoreska peizajo....
Ka me sonjas? Ka me pensas?
Omno perturbeskas lente -
sonjo - flugo nun komencas....


En olda parko

Serena jorno e vetero bela,
vagadas me tra ul' sovaja parko.
Abundas flori e beleg' arbori
e me promenas sub florala arko.

Yen eskalero inter stranja roki.
Gradope nun adsupre guidas voyo.
Regardas me de supre aden valo,
la peizajon spektas me kun joyo.

Ecitas nun atencon old' kastelo, duime ol ja esas ruinita.
E me admirante enpenetras halo,
qua per imaji stranja es ornita.

Figuri per okuli ardoranta
regardas fixe me ek la pikturi.
E kun pavoro turnas me e serchas
la retro-voyo ek la olda muri.

Ma la figuri! Oli men persequas!
Adproximeskas a me minacante.
Ube refujo es? Ube me povas
nun rekursar timante e tremante?

Me kuras, saltas, flugas, mea kordio
bategas e tremegas en pavoro---
abrupt' la sonjo finas - es matino -
e lente desaparas la memoro...

da Heidi Neussner


Poemi ek la revuo Progreso
Nomado: Mayo-agosto 1997 #310 pagino dek (10)
Dormesko: Januario-aprilo 1998 # 312 pagino dekequar (14)
En olda parko: Poemo ek la revuo Ido-Saluto! # 4 pagino ses (6)
Uniono por la Linguo Internaciona Ido,
27, Ville du Bois, 6690 Vielsalm, Belgia.


Interreta adreso di la oficala TTTeyo: http://members.aol.com/idolinguo/index.html

Ica pagino es donata da

Havez vua propra senpaga ttteyo

1