การต่อความต้านทาน

1.      การต่อความต้านทานแบบอนุกรม

Rt = ความต้านทานรวม

R1,R2,R3, = ความต้านทานย่อย

ตัวอย่าง จงหาความต้านทานรวมของวงจร

R1 = 5 W, R2 = 10W, R3 = 20W, R4 = 30W

Rt = 5+10+20+30

    = 65 W

ค่าความต้านทาน = 65 โอห์ม

2.      การต่อความต้านทานแบบขนาน

Rt = ความต้านทานรวม

R1,R2,R3, = ความต้านทานย่อย

ตัวอย่าง จงหาความต้านทานรวมของวงจร

R1 = 5W, R2 = 10W, R3 = 10W, R4 = 20W

จาก  

                    1/Rt = 1/5 + 1/10 + 1/10 + 1/20

                           = (4+2+2+1)/20

                   1/Rt = 9/20

                    Rt = 20/9W

3.      การต่อความต้านทานแบบผสม

ตัวอย่าง  จงหาความต้านทานรวมของวงจร

            R2 และ R3 ต่อขนานกัน

R1, R2-3, R4 ต่ออันดับกัน

Rt = R1 + R2-3 + R4

               = 3 + 2.67 + 2 = 7.67W

ค่าความต้านทานรวม (Rt) = 7.67 W

วิธีการแปลงค่าความต้านทานเทียบเท่า

จาก    เดลตา (D)    Þ   เป็น สตาร์ (Y)

         สตาร์ (Y)        Þ   เป็นเดลตา (D)   

การแปลงค่าความต้านทานจาก D เป็น Y

จากรูปจะได้

( åRD = RA + RB + RC )

åRD = ผลรวมของความต้านทานทั้งสามตัวที่ต่อแบบเดลตา(D)

R1, R2, R3 = ความต้านทานที่ต่อแบบสตาร์(Y)

การแปลงค่าความต้านทานจากวาย (Y) เป็น เดลตา (D)

 

จากรูปจะได้

åRy = ผลรวมของผลคูณของความต้านทานแต่ละคู่ที่ต่อแบบสตาร์

RA, RB, RC, = ตัวต้านทานที่ต่อแบบเดลตา (D)

ตัวอย่าง  จากรูปจงหาความต้านทาน RA, RB, RC, จากการแปลงความต้านทานเทียบเท่าจาก Y เป็น D

        

         = 50 + 150 + 75

                    = 275 W

 

ตัวอย่าง จงแปลงค่าความต้านทานจาก D เป็น Y หาค่า R1, R2, R3, ในรูปของ Y

åRD = RA + RB + RC = 2 + 4 + 5 = 11W

ตัวอย่าง  จากวงจรจงหาความต้านทานรวมที่จุด AB

จากวงจร R1, R2, R3, ต่อกันแบบเดลตา (D) แปลงเป็น วาย(Y)

จากวงจร Ry3 ต่ออันดับกับ R4, Rt1 = 0.9 + 6 = 6.9 W

              Ry2 ต่ออันดับกับ R5, Rt2 = 0.72 + 3 = 3.72 W

Rt1 และ Rt2 ต่อขนานกัน รวมกันอย่างขนาน

Ry1, Rt1-2 ต่อแบบอันดับ

1