ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΘΕΜΕΛΙΩΤΗΣ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΖΗΤΩ Η 21η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967 - ΖΗΤΩ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ - ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ

Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο,
πατέρα, παππού και αδελφό
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
Τέως Πρόεδρο Δημοκρατίας

κηδεύουμε αύριο Τετάρτη 30-6-99 & ώρα
5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου
Α΄ Κοιμητηρίου Αθηνών. Η σύζυγος: Δέ-
σποινα. Τα παιδιά: Χρίστος, Χρυσούλα,
Μάχη. Οι εγγονές: Δέσποινα, Νίκη. Τα 
αδέλφια. Οι λοιποί συγγενείς. Η οικο-
γένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητηρίους  
επισκέψεις στο σπίτι.

Με αυτήν τη λιτήν ανακοίνωσιν, όπως ήρμοζε προς τον λιτόν και έντιμον βίον του Αρχηγού της Επαναστάσεως, ανεκοινώθη εις τον ημερήσιον Τύπο ο τόπος και η ώρα του υστάτου "Χαίρε" προς τον Λαμπρόν Ηγέτην.

Είκοσι χιλιάδαι λαού εξ όλων των κοινωνικών τάξεων συνέρρευσαν διά να τιμήσουν και να αποθεώσουν εις το ύστατο ταξίδι του τον Εθνάρχην Γεώργιον Παπαδόπουλον. Έν πλήθος που ασφαλώς θα ηνήρχετο εις πολλαπλάσιον αριθμόν αν τα περισσότερα των ΜΜΕ δεν είχον αποδυθεί εις αγώναν αποκρύψεως ή και παραπληροφορήσεως του κοινού, σχετικώς με τον τόπον και τον χρόνον της εξοδίου ακολουθίας.

Οι πρώτοι πιστοί προσκυνηταί ήρξαντο προσερχόμενοι περί ώραν 15:00, ενώ ο κύριος όγκος των στελεχών της Επαναστάσεως προσήλθε περί ώραν 16:15. Ακολούθως την 16:30 αφίχθη ο Αντιπρόεδρος της Επαναστατικής Κυβερνήσεως κ. Στυλιανός Παττακός, όστις και εγένετο δεκτός μετά λατρείας υπό των συγκεντρωθέντων. Το σύνθημα της Επαναστάσεως, "ΕΛΛΑΣ - ΕΛΛΗΝΩΝ - ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ" εδόνη την ατμόσφαιραν, αναπετάζον τας ψυχάς των παρισταμένων.

Εκ των Πρωτεργατών της 21ης Απριλίου παρέστησαν επίσης οι κ.κ. Νικόλαος Μακαρέζος, Ιωάννης Λαδάς, Θεόδωρος Θεοφιλογιαννάκος, Νικόλαος Χατζηζήσης, Γεώργιος Γεωργακέλλος (πρώην υπουργός Εμπορίου), Παύλος Μανωλόπουλος (πρώην υπουργός Εργασίας), Δ. Καρακώστας (πρώην υπουργός Τύπου), Αλέξανδρος Ματθαίου (πρώην υπουργός), Βασίλειος Κούλης (πρώην υπουργός), Χρίστος Μίχαλος (πρώην υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ), Αριστείδης Δημόπουλος (πρώην υφυπουργός Συντονισμού), Λουκάς Παπαγγελής (πρώην Γεν. Γραμμ. Τύπου), Παναγιώτης Γαλανόπουλος (τέως Νομάρχης), Ιωάννης Χαρίτος (μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής), Πέτρος Κωτσέλης, κ.ά.

Προσήλθον επίσης οι πρώην Δήμαρχοι: Πετρουπόλεως κ. Γεώργιος Στρατογιαννάκος (κρατών τα παράσημα του Γεωργίου Παπαδοπούλου), Παλαιού Φαλήρου κ. Στυλιανός Βλαχόπουλος και Περιστερίου κ. Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, ο Γενικός Διευθυντής της εφημερίδος "Ελεύθερη Ώρα" και του τηλεοπτικού σταθμού "Τηλετώρα" κ. Γρηγόριος Μιχαλόπουλος, οι πολιτευταί της ΕΠΕΝ κ.κ. Δ. Παπαγεωργίου και Σωτήριος Τεννές, ο αρχηγός της Βασιλικής Εθνικής Οργανώσεως κ. Αλέξανδρος Κουντουράς, ο αρχηγός του κόμματος "Πρώτη Γραμμή" κ. Κωνσταντίνος Πλεύρης, πολλοί αρχηγοί Δεξιών Κομμάτων, το μέλος της Κ.Ε. της ΝΔ κ. Μάνος Μανωλάκος, και πλείστοι άλλοι επώνυμοι. Παρόντες επίσης ήσαν ο τ. Αρχηγός Χωροφυλακής Χρήστος Καραβίτης, ο τ. Αρχηγός Χωροφυλακής Αναστάσιος Καρυώτης, και ο Υποστράτηγος Χωροφυλακής Νικόλαος Γεωργακαράκος.

Δεκάδαι Ελληνικαί Σημαίαι, πανώ πλήρη συνθημάτων υπέρ του Πρωτεργάτου της Επαναστάσεως, και φωτογραφίαι του από την λαμπράν περίοδον καθ’ ήν διεκυβέρνησε την χώραν, απετέλουν τον διάκοσμον του χώρου του Κοιμητηρίου. Ιδιαιτέρως μεγαλοπρεπείς εφέροντο τρείς μεγάλαι σημαίαι της Επαναστάσεως κεκοσμημέναι διά του Φοίνικος και της φράσεως "Εκ της Τέφρας μου Αναγεννώμαι". Επιπλέον εκατόν πεντήκοντα περίπου στέφανοι είχον από νωρίς προσκομισθεί εις τον προαύλιον χώρον. Μεταξύ αυτών συγκατελέγοντο ο του κ. Γ. Μιχαλόπουλου ("Στον Άνδρα Γεώργιο Παπαδόπουλο"), και της θυγατρός του Αντιβασιλέως κας Βίκυς Ζωιτάκη ("Στον Αξέχαστο Αρχηγό"). Εις ένδειξιν δε μεταμέλειας (;) και αυτός του επιόρκου ταξιάρχου Δ.Ιωαννίδη ("Εις τον Αρχηγόν της Επαναστάσεως της 21ης Απριλίου 1967, εις Ένδειξιν Σεβασμού").

Την 16:45 η Γαλανόλευκος εξήλθε σκέπουσα το φέρετρον του Αρχηγού με κατεύθυνσιν προς τον Ιερόν Ναόν Αγίου Λαζάρου, όπου και κατέφθασεν τελικώς περί ώραν 17:00, εμποδιζομένη υπό του πλήθους των προετεταμένων χειρών των αποπειρωμένων όπως εγγίσουν δι’ υστάτην φοράν την κλίνην του Εθνάρχου. Την είσοδον του ναού εκόσμουν δύο Ελληνικαί Σημαίαι φέρουσαι τον Σταυρόν εις την κορυφήν του κοντού των, καθώς και δύο Βυζαντιναί με τον Δικέφαλον Αετόν. Η λαμπρά Αυτοκρατορική (πορφυρά), και η ιερά Εκκλησιαστική (κιτρίνη). Η νεκρώσιμος ακολουθία ετελέσθη υπό των Δεσποτών πρώην Κεφαλληνίας Προκοπίου, Νύσσης Νεκταρίου και Νεοχωρίου Παύλου (βοηθού Επισκόπου).

Εκ της οικογενείας του Εκλιπόντος παρίσταντο: Η σύζυγός του Δέσποινα, η πρώην σύζυγός του Νίκη, ο υιός του Χρίστος, αι θυγατέραι του Μάχη και Χρυσούλα, ο αδελφός του Χαράλαμπος και αι εγγοναί του Δέσποινα και Νίκη.

Περί ώραν 17:30 ανεγνώσθησαν οι επικήδειοι λόγοι προς τιμήν του Εκλιπόντος. Πρώτος έλαβε τον λόγον ο κ. Ι. Αναστασόπουλος, συμμαθητής τους Εκλιπόντος εις την Στρατιωτικήν Σχολήν των Ευελπίδων, και ηκολούθησε ο κ. Γρηγόριος Μιχαλόπουλος. Εν συνεχεία ανεγνώσθη μήνυμα του εγκλείστου εις τας φυλακάς Κορυδαλλού Συνταγματάρχου Νικολάου Ντερτιλή, ενώ τελευταίος έλαβε τον λόγον ο Αντιπρόεδρος της Επαναστατικής Κυβερνήσεως κ. Στυλιανός Παττακός.

Την 18:15 η σωρός του Γεωργίου Παπαδοπούλου εξήλθε του Ιερού Ναού, ενώ εψάλλετο υπο των παρευρισκομένων ο Εθνικός Ύμνος. Λόγω του παραληρούντος πλήθους η πομπή κατηυθήνθη μετά δυσκολίας προς τον της ταφής χώρον, υπό τον ήχον των συνθημάτων των δονούντων την ατμόσφαιραν. Τινά εξ’ αυτών απετέλουν τα: "Αλήτη - Προδότη - Καραμανλή", "Λαός - Στρατός - Εθνικισμός", "Αλήτες - Προδότες - Πολιτικοί", "Επανάσταση", "Ζης - Ζης - Εσύ μας Οδηγείς", "Τα τανκς αργούν, μα δεν ξεχνούν", "Το αίμα κυλάει, εκδίκηση ζητάει", "Τιμή και Δόξα στον Γεώργιο Παπαδόπουλο". Είναι δε αξιοσημείωτον ότι τα συνθήματα αυτά ηκούοντο συνεχώς, ακόμη και κατά την διάρκειαν της επικηδείου ακολουθίας και των εκφωνηθέντων αποχαιρετιστηρίων λόγων. Την 18:30 το φέρετρον αφίχθη προ του τάφου, και κατόπιν επανειλημμένων απαιτήσεων των παρευρισκομένων ηνοίχθη τρείς φοράς, προκειμένου να χαραχθή η ύστατος εικών του Μεγάλου Ηγέτου εις τας καρδίας και την μνήμην των προσκυνούντων αυτόν.

Την 18:33 ακριβώς, της 30ης Ιουνίου 1999,
η Ελλάς εδέχθη εις το Άγιον Χώμα της το Λαμπρόν Τέκνον της
Γεώργιον Παπαδόπουλον,
σκεπάζουσα αυτόν με γαίαν ελαφράν
Εις Ανάπαυσιν και Μνήμην Αιωνίαν.

ΑΣΒΕΣΤΟΝ ΚΛΕΟΣ
ΟΙΔΕ ΦΙΛΗ ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΙΔΙ ΘΕΝΤΕΣ
ΚΥΑΝΕΟΝ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΜΦΕΒΑΛΟΝΤΟ ΝΕΦΟΥΣ
ΟΥΔΕ ΤΕΘΝΑΣΙ ΘΑΝΟΝΤΕΣ
ΕΠΕΙ ΣΦ’ ΑΡΕΤΗ ΚΑΘ’ ΥΠΕΡΘΕΝ
ΚΥΔΑΙΝΟΥΣ’ ΑΝΑΓΕΙ ΔΩΜΑΤΟΣ ΕΞ ΑΙΔΕΩ


If this page wasn't viewed within a frame, please follow this link.

This page hosted by GEOCITIES - Get your own Free Home Page

1