IMPERIALISM AND CHINESE POLITICS

HU SHENG

Foreign Languages Press, Peking 1955. 308 stran.

7

            chpt 1: ESTABLISHMENT OF NEW RELATIONS (1840 – 1864)

            1. Drive Eastward of the Aggressive Forces of Capitalism

Čín. vztahy s R přes 200 let před Opiovými válkami. Obchod.vztahy s velmocemi navázány za císařů Kang Hsi a Yung Cheng: smlouvy v Nerchinsku 1689, v Kiakhta 1727.

16. a 17. st. evrop.obchodníci na pobřeží Kuang-tungu (KT) a Fu-ťienu (FT) do pirátských aktivit.

Od 1557 Portug v Macau, po nich 1575 Špan, 1601 Hol a 1637 GB. Dynastie Ming 1268 – 1644. F vyslali svou 1.ochod.loď do Číny 1660. Čching 1644 – 1911.

Portug. v 16.st. vládci moří, monopol na obchod s V;

8

V 17.st. je vytlačili Hol. V 18.st. díky Východoind. společnosti GB na 1.místě obchod s Čínou. Industrializace = v GB jako 1.zemi kapitalismus.

Evrop.kolonialisté podváděli domorodce, kradli, kde mohli. Barbaři, znevažovali staletou čín.tradici.

V pol. 18.st. se GB začali chovat jinak. Nashromáždili dost majetku na zahájení zámořské expanze. V Číně hledali trh, kde by mohli prodat přebytek komodit=úsilí otevřít Čínu.

Ale tehdy Mandžu zesílili izolační politiku. Od 1757 zahr.obchod jen v Kantonu, a jeden čas i v Amoji (FT) a v Ningpo a Tinghai v prov.Chekiang. V Kantonu oficiální pravidla čching.vlády = omezený pobyt a obchod jen s určenými čín.obchodníky (ne přímo s úřady).

1793 GB mise Lorda Macartneyho – zlepšení obchod.vztahů, jednat s císařem x neuspěl

9

Čching izolace=chtěli si zachovat svůj režim. Vněj.problémy měly obvykle dopad na vnitř.problémy. Sami Mandžu přišli do Číny zvenku, proto citliví na zásah cizinců zvlášť v době vnitř.nepokojů.

Cizinci se nesměli učit čínsky x 1759 vicekrál KT a KS v návrhu na předpisy pro cizince stížnost, že někteří zahr.obchodníci umí místní i peking.dialekt nebo i psát=mezi Číňany zrádci. Proto navrhuje spíš zabránit cizincům v kontaktu s Číňany, než je trestat.

10

Tj. pro Mandžu cizinci=něco, čeho je třeba se bát. x Číňané neradi piráty, ale nic proti cizincům a novým věcem. Proticizinecká politika Mandžu=na udržení své vlády.

19.st.GB vedoucí pozice v obchodu s Čínou.

1784 USA získaly nezávislost, ihned vyslali obchodníky do Kantonu. Hned předstihly F aj. země, ale ne GB

11

GB v 19. st. vedoucí kapitalist.velmoc –vedoucí i v obchodě. R dosud obchodovalo s Čínou jen na S 1805 žádalo Mandžu o rovná práva s ostatními velmocemi v Kantonu, ale odmítnuto.

Poč. 20.st. mandžu vnitropolit.krize. Rolnická povstání po celé zemi, tajné společnosti. Korupce ve státní správě ochromovala vlád.systém. Mandžu=politika izolace.

1816 GB vyslala Lorda Amhersta do Pekingu x neúspěch navíc Mandžu už žádné posly do Pekingu!

Monopol na obchod s Č - Východoind.společnost (Vind.s) 1834 zrušen. GB vláda jmenovala Lorda Napiera „Superintendant of Trade in Chinag.

12

Napier do Kantonu navázat přímé vztahy s vícekrálem KT a KS, ale nedostal audienci. GB =třeba důrazné opatření.

1839 císař zakázal opium – další záminka v boji. Navíc ostatní velmoci podpoří GB v otevření Číny. Ale konfiskace opia nevhodná jako vysvětlení GB stížností a nároků, místo toho GB stížnost na „nerovné zacházeníg čín.vlády s GB obchodníky=GB zahájila válku za expanzi (aby „zotročila čín.lidg, agrese)

13                                OPIOVÉ VÁLKY

Masakr GB sil v Číně=první odpor čín.lidu proti „cizím ďáblůmg. Ale jednota Mandžu a čín.lidu netrvala dlouho. Mandžu ihned boj proti cizincům, ale jak GB obsadili pobřeží Chekiangu, pak postup na Taku a Tiencin na S =ihned úsilí o mír. Mandžu neměli ani šajn o skutečné síle GB. Po zač.jednání opět do boje=rozpolcení mandž.dvora.

1842 GB ze Šanghaje obsadili Nanking=Mandžu přinuceni k míru. Nankingská smlouva =ztráta prestiže před lidem.

1841 a 1842 v Kantonu protiGB hnutí x potlačeno Mandžuy.= Složitý postoj Mandžu k čín.lidu a k cizincům.

14

„patriotismus čín.lidu začal s 1. smlouvou, kterou Mandžuové prodali Čínu cizincůmg

 

            2. The Officials, the People and the Foreigners

Nankingská smlouva – Hongkong dostala GB, otevření přístavů Kanton, Fu-čou, Amoj, Ning-po a Šanghaj+pevné celní tarify.

1842 GB-č. podpis obecných ustanovení pro obchod v přístavech

15

Dotatek: Smlouva z Bogue – exteritorialita a doložka nejvyšších výhod.

Poté USA mise Caleba Cushinga=1844 uzavřena Smlouva v Wanghia: podobně jako Nanking.smlouva otevření přístavů, exteritor., obchod.práva a doložka n.v.

1844 F Smlouva z Whampoa: F obchod menší, ale důraz na šíření křesťanství.

Mandžu uznali katol. i protest.= obchodníci i misionáři do Číny.

16

Netušili vůbec, co způsobí doložka nejvyšších výhod.

17

Velmoci nespokojeny s dosaž.privililegii, chtěly do vnitrozemí a na sever.pobřeží. Obchod v otevřených přístavech nešel nijak zvlášť dobře. x Pro Mandžu další koncese= ztráta tváře.

Cíl velmocí upevnit a rozšířit polit. a ekon.privilegia – GB a F další válka 1857 – 1860 Druhá opiová válka. Jako řešení problémů v Kantonu

18

Velmoci ještě nemohly vyslat zástupce do Pekingu, jednaly jen s úředníky v přístavech. Mandžu pověřili zahr.vztahy vicekrale KT a KS= Kanton=centrum čín.zahr. vztahů. Ve smlouvě ale nic o vstupu GB do města Kantonu – vzpoury obyvatelstva proti cizincům. Spory o tom trvaly 10 let.

19

Problémy námořníků s míst.lidem.

21

Zpráva 1846: nevraživost Číňanů vůči Mandž.úředníkům stejně jako k cizincům.

Leden 1846 vicekral KT povolil vstup cizincum do města Kanton x protesty místních. Nakonec si GB vynutili vstup do Kantonu vojen.loďmi po Perlové řece 1847.

22

Mandžu zpoč. nevěděli, co od cizinců čekat, chtěli vyhovět lidu. Ale jak viděli rostoucí hrozbu, šlo jim především o záchranu své moci a svého systému.

1849 Nový vicekral KT a KS odmítl pustit Brity do Kantonu, protože to nechtěl lid a lid =pilíř státu. „Císař nebude nutit lid jen, aby vyhověl cizincůmg.

23

Úředníci=prostředníci mezi lidem a cizinci x jejich polit.manévry se nevyhly rozporům mezi lidem a vládcem. Důsledek: cizinci podezírali Mandžu, že schválně vyvolávají proticizin.cítění.

 

            3. Blackmail in the Guise of Neutrality

24

Sotva 10 let po Nanking.smlouvy povstání Taiping.

Taiping vedlo Hung Hsiu-chuan a Yang Hsiu-ching – vznik 1851. Rolnická armáda, křesťané – vzbudili zájem velmocí. Do 3 let vliv v 6 provinciích počínaje KS.

Březen 1853 Taiping Nebeské království s hl.n. Nanking.

Zpoč. misionáři a zahr.obchodníci v Číně sympatie k Taiping, nespokojeni s mandžu. úředníky: naděje ve zlepšení obchodu a šíření křest. a na sjednocení Číny. = ukazuje to, že cizinci nepochopili, že Taiping=revoluční rolnická válka. Taiping oproti Mandžu reformy.

25-6

Tehdy velmoci USA, F a GB neutralita k „občanské válceg v Číně. Mohli jen čekat, Taiping přirozeně nedali žádné záruky. Taipingové ani nevěděli, jak vést revoluční zahr. politiku x byli proti cizincům.

27

1853 GB nabídla  USA společnou akci v Číně: příležitost pro otevření čín.obchodu.

GB, USA a F vyhlásily neutralitu x současně požadavky na revizi smluv.

1854 USA předložil vicekrali Liangkiang (Kiangsu, Kiangsi, Anhwei) žádost o revizi smluv.

28

- výměnou za to pomoc při potlačení povstání.

1854 zástupci GB, USA a F –žádost o revizi smluv. GB: 1. otevření čín.vnitrozemí, navigace na Jang-c, 2. legalizace obchodu s opiem, 3. zrušení celních poplatků na vnitř. dopravu, 4. korespondence s čín.vládou a kontakt s prov.vicekráli.

1855 USA žádaly: 1. am.diplom. rezidence v Pekingu, 2. zrušit omezení am.obchodu, 3.

29

zrušit všechna omezení am.aktivit.

Mandžu snaha nevyhovět cizincům a bojovat

30

První ústupky vůči cizincům v Šanghaji. Úředníci hledali útočiště před postupem Taiping na zahr.koncesích. Šanghaj.úředník nemohl vybíral už clo, toho GB a USA využily= pověřena komise: 1 GB, 1 USA a jeden F=velmoci získali celní správu pod svou kontrolu

Pro potlačení Taipingů Mandžu svolní ke kompromisu s velmocemi. Sami Čching finanč. problémy – neměli peníze na boj s Taipingy.

31

Mandžu nechtěli vyhovět úplně všemu.

1854-56 Krimská válka=GB a F zaneprázdněny, nemohly vyslat vojsko na DV.

34

Až pak zvýšený tlak na Čínu. R také vyslalo posla do Hongkongu na poradu s GB, F a USA o postupu vůči Číně.=2. opiová válka společný komplot

           

4. Fighting – Prologue to Co-operation

2.opiová válka vypukla, když Mandžu v plném boji s Taiping.

35

Velmoci ne boj na pomoc Taiping, ale své zájmy. Mandžu zcela nepřipraveni, ani nekladli moc odpor.

Prosince 1857 F-GB obsadily Kanton (na 3 roky)... 1858 Mandžu podpis smlouvy s R, USA, GB a F=           TIENCIN.

36

Dokumenty úředníků názor: „velmoci z vděčnosti císaři za udělená privilegia se uklidní a jsou uspokojenyg.= ukazuje to na snahu vyhovět cizincům, ne lidu.

Ale rezidence diplomatů v Pekingu=větší ztráta tváře než cokoliv jiného.

37

-Projev císařovi povolnosti. Proto se pak Čching znažili ze smlouvy vyvléct x Velmoci se nedali. 1859 do Pekingu GB a F ministři na výměnu ratifikací připluli do Taku, ne jako obvykle po zemi. Velitel pevností Taku přikázal palbu=GB a F lodě nucený ústup. Mezitím am.ministr do Taku předepsanou cestou po zemi x GB a F vyhlásily válku

1860 GB a F opět útok na S a okupace Tiencinu, dobyly Peking=Čching donuceni k míru

Pekingská konvence potvrdila Tiencenské smlouvy + další závazky Číny.

38

Čching uznali zahr.požadavky celkem rychle=vznik nových vztahů se zahraničím. Dosud odmítali.

39

Liang Čchi-čchao 1860=změna postoje k GB, F a USA. Velmoci ochota pomoct proti Rebelům.

40

1861 GB úředník navštívil Taipingy, už si o situaci nedělal žádné iluze – nelze je využít. Slušní Číňani nepálí, nevraždí, neničí. Degenerace hnutí Taiping.

41

Mnoho cizinců vědělo, že Taiping pokrokovější než Mandžu. Čching.vojska také plenila.

„Poté, co velmoci přinutily Mandžu padnout na kolena, uznaly jejich legitimní vládug.

Výměnou za koncese velmoci pomohli Mandžu tažení na Taiping a sjednotit zemi.

42

Velmoci neutralita x ve skutečnosti v čín.občan.válce vojensky spolupracovali s Mandžu.

44

Postoj velmocí k Taiping: GB a USA pomohly Mandžu pod záminkou ochrany svých Šanghajských koncesí.

Po uzavření Pekingské konvence velmoci sundaly masku neutrality. GB, USA, F i R nabídly svou pomoc proti rebelům.

45        5. Military Co-operation

Dosud se Mandžu báli, že záp.expanze způsobí nástup nové dynastie x po 1860 režim Čching zůstal. Poučili se Mandžu?

46

Princ Kong: Cizinci užiteční pro Čching – spojenectví díky společnému cíli

47

1861 princ žádost o nákup záp.lodí a děl.

49

Únor 1862 GB a F spoj.síly útok na Taipinh v Kaochiao = vysvětlení:blízko Šanghaje. Květen 1862 GB-F flotila pomohla Mandžu  obsadit Ningpo

USA občanská válka 1861 – 1865 = stažení USA flotily z Číny.

Velitel zahr.vojska Američan Ward. Březen 1862 Mandž.vláda udělila titul „Ever Victorious Armyg

50

V září 1862 Ward zemřel na zranění v boji. Do velení Brit Gordon, pomáhal mu Li Chung-čang.

V Ningpo F kontingent podle Wardova vzory „French Riflemeng, pomohli mandžus. vojsku pod velením Tso Tsung-tanga v Čeťiangu na S. V 1863 se fr. i  Tsova vojska spojila do společného útoku.

51

Hunanská armáda Tseng Kuo-fana (Mandžu) obléhala Nanking květen 1862 - červenec 1864. Nanking padl po úspěších Čching s cizí pomocí jinde.

Porážka Taiping nelze připsat jen zahr.pomoci x slabost samotných Taiping.

1901 Liang Čchi-čchao napsal o Li Hung-changovi, že uspěl díky pomoci Warda a Gordona (podobně jako Tso díky F pomoci) x Li také díky skvělé morálce Anhweiské armády.

HU SHENG PÍŠE O ZAHR.POMOCI, NEVYZVDIHUJE ROLI KONF. V ČÍN.ARMÁDĚ!!! MÁ CITÁTY ÚŘEDNÍKŮ, CIZINCŮ, LIANGA...

Cizinci prodali zbraně a zásoby Číňam x prakticky embargo na Taipingy.

Společný vojenský postup ukázal na možnost spolupráce Čching s cizinci.

1864 názor GB poručíka: Kdyby Gordon chtěl, mohl svrhnout císaře. x Nastolení Gordonovy dynastie velké problémy – viz Taiping=lepší zachovat Čching.

55

chpt 2: THE MYTH OF „REGENERATIONg; TOADYING TO THE FOREIGNERS (1864-1894)

            1. Regeneration

Nanking padl, ale zbytky Taiping dělaly problémy. Část se připojila k povstání Nien.

56

Květen 1865 Nien porazili mandž.armádu  v Šantungu.

Povstání Miao v Kweichow poč. 1855. Hunan.armáda je potlačila, pobyla sto tisíc Miao.

Povstání Hui v Yunnanu  - vrchol 1868. Povstání Hui v dalších prov. 1861 – 1862.

57

Tso vyslán do Sinkiangu potlačit povstání menšin.