VALETTE

Valette, Jacques. Indochine 1940 – 1945. Français contra Japonais. SEDES, Paris 1993. 507 stran.

 

5. kpt

 

203: od léta 1940 Gaullisté nechápou Japonsko jako bojující stát. V září 1940 po připojení N. Kaledonie ke Gaullistům jej nevnímají jako potenc. nepřítele – ani nezakázali odplutí jap. lodím odtud do Japonska. Připojení několika Franc. na DV – odtud přání intervence v Ič proti Vichy.

Největší reakce na de Gaullovu výzvu Franc. v Barmě.

1. centrum pro-Gaulle v Singapore v čele Quoniam de Schompré, znal se s důstojníky rozvědky

204

konec října 1940 GB znepokojena thaj. nepokoji na hranici s Ič, nepočítala s jap. postupem dál na Jih

únor 1941 Schompré povolán do Londýna, tam kritizován, že nesplnil očekávání a bez disciplíny – víc anglický než Gaullisté.

205 Gaullisté: služba Schomprého – informační služba. V Singapore neměl žádnou autonomie.  Proto de Gaulle pověřil vedením Barona, aby sbíral informace – vzdorovat vytváření pro.brit. skupin

206: Číňané stále ofic. diplomat. vztahy s vládou Vichy. Langlade oficiálně jen prezident výboru Svobodné Francie v Kuala Lumpuru, vykonal jen jednu tajnou misi do Saigonu v lednu 1941. Baron, zástupce gen. de Gaulla, navštíl různé výbory na pokyny Londýna, hlavně v Šanghaji a Hongkongu. Na jaře 1941 řekl, že gaullismus ještě neuspěl:

hnutí na DV slabé a špatně orhanizované, výborné= v Šanghaji, dobré v Malajsku, Manila celkem dobré, Hongkong špatné začátky – diskreditováno. Hledal „rekrutní agentyg pro posílení propagandy, v Šanghaji vydával měsíčník, 14. července patriot. výzva do Fr. Ič.(24)

Od poč. srpna 1944 představuje nový organismus, zůstal generálovým reprezentantem, ale pomáhalo mu mnoho delgátů

207: Baron na DV odhalil vnitř. napětí ve franc. společenstvích. Vliv Fr. loajálních Vichy silný. Zjistil především, že anglické autority nechtějí skoncovat s gen. guvernérem Ičy. (Hongkong).

208: gaulist. propaganda upadá – není kým nahradit Barona. Gen. štáb Singapore nátlak na Barona aby obnovil úřední cestu informací, protože v říjnu 1941 zjevné nebezpečí války. Ale několik lidí kolem de Gaulla nepochopilo úlohu Barona. Gen. Petit, velitel gen. štábu de Gaulla poznamenal, že slyšel o korespondentech Barona, že jsou nevyrovnaní, nic moa a dokonce se chtějí vyhnout svým vojen. povinnostem. (30)

 

Poč. 1941 navázány tajné styky se skupinou v Kočinčíně okolo Hucheta. Jeho přítel Willoquet přehání pokrok této organizace na poč. února 1941.

209: prý 75 % evrop. obyvatel Kočinčíny pro-Gaulle, v Hanoji méně. Až do prosince Willoquet mystifikoval Londýn, ale nikdo tomu nevěřil.

V únoru 1942 vypukla válka Willoquet a Schompré po návratu do Hongkongu: třeba se zdržet jakékoliv podezřelé činnosti proti Japoncům, žádná propaganda.

210

nepodporovat dezerci vojáků na DV nebo fr. policie v Šanghaji.

Londýn oficiálně opatrná politika. konec 1941 fr-thaj. konflikt – Francouzský národní výbor: nyní Fr. nemá postředky na obranu Ič, ale do budoucna cíl bránit práva Francie všude. Nyní hnutí v Ič potlačeno Vichy i Japonci, výbor nedoporučuje za souč. situaci podněcovat hnutí – nejsou síly. Výbor obrany fr. říše dostal nótu, že úřady Vichy v Ič nebudou podnikat žádné akce, které by narušily pořádek na fr. územích v Tichomoří. Dokud souč. ič. autority v opozici proti thaj. a jap. postoj – výbor nebude klást žádné překážky.

211

O 2 týdny později Baron předal instrukce různým výborům Svob.  Francie – udržovat odvahu a naději svobodných Francouzům – tj. v rozporu se závěry výboru.

212: červenec 1941 Vichy přijala požadavky jap.- Gaullisté= přitvrdili v politice. Jap. kontrola pro anglosas. zájmu, jehož vítězství je jediná možnost pro osvobození Francie.

213: Proti Jap- GB a Čína. Čankajšek zájem na změně statut quo – tj. společný zájem se Svobod. Francií- proto Gaullisté nabídku společného jednání na hranici Tonkinu.

214: Březen 1941 Béchamp jmenován ofic. delegátem u čín. vlády, který 12 let pobývat v Se-čuanu.

215: Ale Decoux jej nechal zatknout, protože neopatrně vkročil na koncese Kuangčouwan, převezen do Ič a odsouzen. (50) V květnu 1941 pověřen gaullista Escarra jednat s guvernérem Čankajškem. Známý u čín. důstojníků, znal se s několika význam. čín. osobnostmi včetně Wellingtona Koo, bříbuzného Čankajška.(54)

216: Poč. června 1941 mise navázat spojení s čín. vládou jedna z nejdůležitějších pro Svobod. Francii od 1940 po příjezd de Gaulla do Alžíru v březnu 1943.

217: Podle de Gaulla Čankajšek=významný element k tomu, aby Francie jednoho dne zas získala Ič. Toto vše cíl=zabránit Číňanům na konci války, aby anektovali Tonkin a celou Ič. Escarra: 2 práce? zahájit diplomat. zastupitelství, prosadit vojenskou strukturu učení vůči fr. armádě v ič. V New Yorku se setkal s čín. velvyslancem, v Honolulu s MacArthurem, který nakloněn de Gaullovi. Pak Singapore výbor Svobod. francie a brit. velitel Laytlons. Zde viděl seznam 15 tisíc Francouzů na DV pro-Gaulle.

218: 5. 12. 1941 Escarra v Čung-ťingu. 8. 12. válka v Tichomoří. Po Escarrově návratu do Evropy v lednu 1942 zpráva, že Escarra špatně přijat a Gaullisté nejsou vítáni. Tj. Čína má do budoucna zájmy v Ič. Escarra zůstal poradcem pro fr-čín. věci.

219: Baron musel opust Singapore a přesunul zastupitelství na Jávu (64)

Francouzi se účastnili bojů proti Japoncům: námořníci na Joffre v Singaporu nebo několik málo Francouzů v jednotkách místní obrany Singaporu.

VI

223: Mise v Číně koncem 1941 paralyzována, Číňané zjistili rozpor mezi svými a fr. cíly.

Navíc opozice mezi Giraudisty a Gaullisty jeden rok – zbytečné vnitřní třenice.

De Gaulle svěřil provedení plánu veliteli Tutenges, jednomu z mála seniorů koloniální Informační služby na straně Svobod. F

Září 1941 jmenovaů šéfem Informační služby Sil svobodných francozů pro DV svého zástupce v Singapore Barona.

224:
Escarra do Čung-ťingu: prosinec 1941 třeba aby rozvědka základnu na tonkin. hranici s Jun-nanem a Kuang-si

Začala válka v Tichomoří. Někteří návrhy zorganizovat gerily x zamítnuto kvůli rychlému vývoji opetrací

8. 2. 1942 se Jap. vylodili u Singaporu. 12. 2. kapitulace. Proto změna cílů čín. mise - de Langlade vyslán v březnu 1942 x Číňané kladli překázky, Tutenges poč. května jen 5 spolupracovníků.

225

Gen. Catroux se nepřestal zabývat Ič.

poručík-plukovník Roger Coudrais velitel u saigonského dělostřelectva – 1940 se přidal ke Gaulistům na popud gen. Deredingera, velitele Kočinčínské armády. Decoux jej poslal do F x když loď prohlíželi Gbtové, vystoupil v Cap a přidal se k FFL v říjnu1941. V lednu 1942 předal Catrouxovi dlouhou zprávu. Koncem února vyslán do Číny, kde jej v červnu 1942 v Čung-ťingu přijal Escarra a Tutenges (13).

226: Jeho cíl: navázat kontakt se starými kolegy v Číně. Usadil se Thuy Can naproti fr. základně Taloung s angl. tlumočníkem praporčíkem Sorianno a radistou od Číňanů (zpráva z prosince 1944)

227: Coudrais překročil své pověření, chtěl tajně kontaktovat ič. autority. V červenci 1943 se seznámil s kpt. Guillermaz, vojen- atašé na fr. ambasádě v Číně – vichstické ambasádě.

228: Konzul ambasády si myslel, že Decoux nakloněn spolupráci s čungťingskou misí.

Courdrais konflikt s nadřízeným.

229: Coudrais spojen s jinými civil. skupinami – v rozporu s pokyny z Alžíri pověřil gen. Mordanta vnitřním odbojem. Tj. Čungťingská mise s pomocí Mordanta proti Decouxovi

230. V dubnu Coudrais odvolán, 27. 5. 1944 opustil Čung-ťing

2. problém: konflikt s čín. službami. Gen. Tai Li  šéf čín. rozvědky. Číňané všechny infor Američanům. Nešlo spolupracovat s čín. rozvědkou.

231: Během několika měsíců fr. rozvědka paralyzována. Červen 1944 vylodění v Normandii – čín. plukovník sdělil fr. misi příkaz, že jim má zabránit v práci – toto jim sdělil čistě z přátelství.=zablokování mise. Od konce dubna 1944 žádné zprávy na čín. pozice. (21) Zrušeno stanovistě v Long-čou, kte. Číňané zapůjčili pro spojení s Ič. Francouzi volní x pod dohledem.

232: postupně čín. agenti proti gaulistům.

 

VII

241: de Gaulle v Londýně založil sekci pověřenou Ič – v čele Catroux.

242: Giraud pevnou pozici v Číně. V únoru 1943 Meyer-May objevil projekt, že gen. Giraud má v úmyslu zabývat se obranou fr. zájmů v Ič, chce vytvořit malou jednotku, aby bojovala po boku čín. vojsk v den ofenzívy proti Ič.

Gaullisté v Číně protest proti „dvojitému zastupitelství v Číněg x v březnu 1943 Catroux v Alžíru jedna o sblížení mezi Gaullem a Giraudem.

243: Ale Giraud se nedal. 14. 5. , 2 týdny před de Gaullovým příjezdem do Alžíru jmenoval gen. Blaizota agentem pro kontakty s Ič, pověřen organizací mise spojení s gen. Wavellem, vrchním velitelem v Indii.(13)

Meynier a jeho skupina v Čině. Efektivnost jeho mise nepochybná, ale opomíjená členy gaullist. mise. De Gaulle nemohl zabrániet jeho odjezdu. 29. 6. 1943 s gen. Giraudem kontresignoval jeho příkaz k misi.

244 Meynier měl spolupracovat s šéfem gaullist. mise Pechkoffem. O měsíc později přišel příkaz od de Gaulla, že je pod Pechkoffem.

246 Problémy spolupráce – Giraudisté nedůvěřují Gaullistům kvůli jejich spolupráci s GB, jejíž politika na DV není zcela v souladu s F.

Vytvoření Comité francais de Libération National a tím se gen. Pechkoff stal šéfem Mission militaire Francaise en Extrem-Orient (MMFEO) a všech voj. organizací na DV (22).

Šéf ame. rozvědky gen. Donovan. Roosevelt koncem 1941 přijal plán operací proji-jap.  geril hlavně v Ič. x jednotky v Číně převeleny do Barmy, kde během léta 1942 tvrdé boje. am. rozvědka souhlasila, že se podřídí velení gen. Tai Li. Od ledna 1943 Donovan  se svou službou se také musel podřídit velení Tai Liho.

247: Sino-am. spolupráce.

Během léta 1943 Meynierova mise užitečná, nemusí fungovat pro sino-am. rozvědku. V říjnu 1943 si v Alžíru myslí, že Meynier svobodný.

Únor 1944 poručík-plukovník Emblanc, šéf SREO (Service de renseignement dfExtreme-Orient) znepokojen.

248: Tai li (Tay Li) jej nechal kontrolovat čín. důstojníkem.

Meynierův tým přijel do Čungťingu v 27. 8. 1943. Pak na podzim do Nanningu (hl. m. Kuang-si, parníkem po Sťiangu a železnicí Heng-yang na tonkin. hranici). Fr. konzul Siguret zde  vztahy s Decouxem, ale tajný spolenec CFLN.

250: Meyner měl dobré kontakty s důležitými lidmi v Ič. (konkrét. jména)

253: Odvolán 19. 6. 1944 do S Afriky=výsledek trvalého konfliktu s Emblancem. Spojení Svobod. Francouzů v Alžíru vedlo i ke spojení mise v Číně x třeba brát ohled na rozvědku USA a jejich spolupráci s Číňany

256: Tay Li pohněván, že Emblanc nespolupracuje s Čínou, protože špatně pochopil Emblancovu snahu, když informoval v březnu 1945 Washington, že Meynier už nezávisí na Pechkoffovi.- Reakce: žádat odvolání Emblanca, omezit amer. misi v Číně.

257: Jedině Pechkoff a Emblanc byli páni informací, které se předávali sino-am. službám – podle instrukcí z Alžíru.

259 Vnitř. konflikt fr. rozvědek Meynier x Gaullisté

260: Emblanc bývalý kolega Meyniera proti něm.

Květěn 1944 Meynier odvolán. Emblanc nedůvěra k Meynierovi, že se zaprodal Američanům a Číňanům nebo Vichystům.

264: De Gaulle chtěl speciální fr. služby a postupně vytlačoval Girauda z CFLN. 27. 11. 1943 sjednoti všechny fr. tajné služby pod generálním velením – v čele Soustelle.

 

276: Cazeaux, generální inspektor Kolonií, ředitel financí předvolán před vojenský soud 5. 3. 1941, protože navázal spojení s brit. konzulem v Saigonu. Pak byl odvolán do Francie.

Před válkou velitel Salan, šéf Services de Renseignement intercolonial v gen, štábu Kolonií instaloval antény v Číně a Ič. Název změněn na Bureau des statistiques militaires (BSM), v říjnu 1940 její sídlo v krytu v Hue, v srpnu 1941 přesunuto do Hanoje. Plk. Maupin, šéf sekce DV.

277

Projekt na obranu Chajnanu – čín. důstojníci do Ič tajně spolupráce se Francouzi. Gen. guv. Varenners proti tomu. Takto navázány vztahy s Č.

Maupain spojení s „Navy Intelligence Serviceg ze Singapore přes Saigon – šéf kpt. Graille.

Dále spojení s Hongkongem přes velitele Charlot, veliter malého parníku, který pravidelně jezdil ven.

278 předával obálky Henrysovi, gen. agentu Charbonnage du Tonkin v Hongkongu. Další spojení s amer. službou v Manile. V 1942 zaměstnanec junnanské železnice dopravil několik dopisů do Junnanu. (10)

Koncem 1941 tedy existovalo několik míst. Agenti pracovali pro angl. centrály proti Japoncům. Četní byli svobodní zedníci jako Plasson nebo členové SFIO.

 

291: Okolo odboje boje: pozornost autorit věrných Vichy, které se snažili co nejdéle oddálit celkovou vojen. okupaci; soutěžení Giraudistů a Gaullistů po listopadu 1942. Tajné akce především polit. boj mezi Američany a Francouzi, kt. se projevovala napětím mezi Alžírem a Washingtonem až do poč. 1945. Fr. agent Bonnet V Kchung-mingu: Američané nás jen využívají, protože potřebují.