1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

OVI

Satulahuo-

ne

Rehuvaras-

to

 

VB

 

VB

 

VB

 

VB

Loimihuo-

ne

10.

11.

 

OVI

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.