ผกก.สอ.ภ.เมืองสุโขทัย

พ.ต.อ. นพรัตน์ บำรุงชาติ
ผกก.สภ.อ.เมืองสุโขทัย

ดำรงตำแหน่ง ผกก.สภ.อ.เมืองสุโขทัย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2541จนถึงปัจจุบัน

หน้าที่ : เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ ปกครองบังคับบัญชา ควบคุมกำกับดูแลให้คำแนะนำ

แก้ไขปัญหาให้แก่การปฏิบัติของ สภ.อ.เมืองสุโขทัย ดังนี้

 

งานบริการ

1. ปลูกจิตสำนึกแก่ข้าราชการตำรวจ ให้มีความสามัคคีในหมู่คณะและประพฤติปฏิบัติ

ตนให้สมกับคำว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริง

2. ออกคำสั่งควบคุมความประพฤติและระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจในปกครอง

3. ปรับปรุงพัฒนาระบบการปฏิบัติราชการและบริเวณอาคารที่ทำการ ให้มีความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งการใช้กิริยาวาจาให้มีความอ่อนน้อม กระตือรือร้นพร้อมที่จะ

ให้บริการประชาชนด้วยความประทับใจ ตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชนและ

โครงการโรงพักของเรา

4. กระจายอำนาจในการบังคับบัญชาภายใต้ขอบเขตของกฏระเบียบ

 

งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

1. กำชับการปฏิบัติของงานป้องกันปราบปรามให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

2. เร่งรัดและกำชับการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน โดยคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ด้วยการเพิ่มความเข้มในการตรวจตรา ระงับป้องกันมิ

ให้เกิดอาชญากรรมขึ้น ซึ่งจะเกิดผลดีกว่าการปล่อยให้เกิดอาชญากรรมขึ้นแล้ว ค่อยไป

ดำเนินการปราบปราม

3. จัดทำข้อมูลท้องถิ่นให้ทันสมัย จำทำรายละเอียดของข้อมูล สถานที่สำคัญล่อแหลม

รวมทั้งเส้นทางต่าง ๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสกัดกั้นมิจฉาชีพในการกระทำผิด

4. ฝึกอบรมทบทวนและแข่งขันการฝึกระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายป้องกันและปราบ

ปรามเกี่ยวกับยุทธวิธีตำรวจ เช่น การตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ เป็นต้น

5. เสริมสร้างเทคนิคการตรวจสอบของสายตรวจรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ด้วยหลัก

การแม้จะมีกำลังน้อยหากมีการแสดงตัวปรากฏให้เห็นในช่วงเวลาและสถานที่ถี่ขึ้นจะ

ดูเหมือนมีกำลังมากอันจะทำให้มิจฉาชีพเกิดความเกรงกลัวและเป็นการเสริมสร้าง

ความอบอุ่นในให้ก่ประชาชนโดยทั่วไป

 

งานสืบสวนสอบสวน

1. เสริมสร้างจิตสำนึกในจรรยาบรรณของพนักงานสืบสวนสอบสวน

2. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับข้อหาและข้อกฏหมายแจกจ่ายแก่พนักงานสืบสวนสอบสวน

เพื่อยึดถือปฏิบัติให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน

3. พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดของคดีด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

4. ประชุมและแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการปฏิบัติงานระหว่างฝ่ายสอบสวน ฝ่าย

สืบสวนและฝ่ายป้องกันปราบปราม เพื่อปรับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

5. จัดทำข้อมูลความคืบหน้าของงานสืบสวน จัดสารบบหมายจับให้เรียบร้อยสะดวกแก่

การตรวจสอบ เพื่อความถูกต้องแม่นยำในทางปฏิบัติ

6. เร่งรัดสืบสวนติดตามจับกุมคดีค้างเก่าตามหมายจับ

 

งานป้องกันปราบปรามยาเสพติดให้โทษ

1. จัดทำข้อมูลกลุ่มผู้จำหน่ายรายใหญ่และรายย่อยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

2. เร่งรัดการระดมกวาดล้างเป็นช่วงเวลา

3. ฝึกฝนพัฒนาเทคนิคในการตรวจค้นยาเสพติด

4. กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จุดสกัด จุดตรวจค้นยาเสพติดที่

ลำเลียงผ่านเขตพื้นที่รับผิดชอบตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด

5. นำตู้แดงไปติดตั้งไว้ที่สถานศึกษา ซึ่งมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษ

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจตรา อันเป็นการปรามผู้กระทำผิดได้อีกวิธีหนึ่ง

 

งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์

1. กำชับการปฏิบัติของสายตรวจตำบล สายตรวจชุมชนให้ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์

ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเคร่งครัด

2. จัดชุดตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ออกปฏิบัติงานตามสถานศึกษา เพื่อป้องกัน

ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษ

3. เผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูลการปฏิบัติงานของ สภ.อ.เมืองสุโขทัย ให้กับสื่อมวลชน

เพื่อเป็นการกระจายข่าวให้เป็นที่รับรู้ รับทราบแก่ประชาชนทั่วไป

1