งานจราจร

พ.ต.ต. ไพบูลย์ กาศอุดม
สว.จร. สภ.อ.เมืองสุโขทัย


ร.ต.ท.บรรลือศักดิ์ วนะเจริญ
รอง สว.จร.สภ.อ.เมืองสุโขทัย

 

เป้าหมายของงานจราจร คือ ประชาชนต้องได้รับการบริการโดยเร็ว

ดังนั้นจึงได้จัดเจ้าหน้าที่จราจรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องเพียงพอกับพื้นที่รับผิดชอบ

จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจจราจรและจัดบริการประจำชุด

วางแผนการจัดและควบคุมการจราจร

ศึกษาเก็บรวมรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการจราจรและนำวิทยาการต่าง ๆ มาใช้

สอดส่องตรวจสอบแนะนำว่ากล่าวตักเตือนให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติ

ตามกฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับเกี่ยวกับการจราจร

จัดการเบื้องต้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุจราจร

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อร่วมกันป้องกันและลดอุบัติเหตุ