งานสืบสวน


พ.ต.ต.ไพฑูรย์ สุขุมวัฒนะ
สว.สส.สภ.อ.เมืองสุโขทัย


ร.ต.ท.เจริญ แสนปัญญา
รอง สว.สส.สภ.อ.เมืองสุโขทัย


ร.ต.ท.ภูวดล อินชาญ
รอง สว.สส.สภ.อ.เมืองสุโขทัย


ร.ต.ท.สงกรานต์ ด้วงทอง
รอง สว.สส. สภ.อ.เมืองสุโขทัย

 

 

งานด้านสืบสวน จับกุมผู้กระทำผิดคดีอาญาทั่วไป การหาข่าวอาชญากรรมและข้อมูล

ที่เป็นประโยชน์ในด้านการสืบสวน รวมทั้งข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการได้จัด

กำลังออกเป็น 2 ชุดสืบสวนโดยมีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 1 นายเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตำรวจชั้นประทวน 4 นาย เป็นระยะ ตามความเหมาะสมแบ่งพื้นที่ควบคุม อ.เมือง

จังหวัดสุโขทัย เป็น 3 ชุด คือ

ชุดสืบสวนประจำ ต.ธานี

ชุดสืบสวนประจำ ต.ปากแคว

ชุดสืบสวนประจำ ต.บ้านกล้วย , ต.ปากพระ , ต.ยางซ้าย

 

ได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวนแต่ละชุด ชุดละ 4 นายเตรียมพร้อม

ณ ที่ตั้งตลอด 24ชั่วโมงเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันทีและออก

ทำการสืบสวนยังที่เกิดเหตุเพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์เสนอผู้บังคับ

บัญชาในกรณีที่ไปถึงที่เกิดเหตุก่อน