นิยามศัพท์เกี่ยวกับ "หุ้น"

  - Stock Exchang of Thailand   =  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  - margin  =  ตัวอย่าง :- ผู้ซ้อหุ้น สามารถซ้อหุ้น 100 หุ้น โดยจ่ายเงินจริงเพียง 80 หุ้น  อีก 20หุ้น  ตลาดหลักทรัพย์ ให้กู้มาซื้อก่อน   ช่วยให้ผู้ซ้อหุ้นสามารถซื้อหุ้นได้มากขึ้น    ผู้ที่จะซื้อหุ้นในลักษณะนี้ได้ ต้องมีหลักทรัพย์/หลักฐานพอเพียง
  - short sales   =  ลักษณะผู้ซื้อหุ้น "จับเสือมือเปล่า" โดยสั่งให้ Bkoker ซ้อหุ้นตัวใดตัวหนึ่งที่กำลังตก และคาดได้ว่า กำลังจะขึ้นด้วย  เมื่อสั่งซื้อหุ้นตัวนี้แล้ว ก็สั่งให้  Broker ขายในวันเดียวกันเมื่อหุ้นตัวนั้นราคาขึ้น

  - Suspend pending (sp)  = (หุ้นตัวนั้น) ถูกแขวนป้าย
  - Notice pending (np)  = (หุ้นตัวนั้น) ถูกจับตามอง

  - ราคา PAR   = ทุนจดทะเบียน  ปกติ 10
  - ราคาจอง     = ราคา ณ วันเข้าตลาดหลักทรัพย์วันแรก

  ** - Earning per share (EPS) = ผลกำไรจากการประกอบการตลอดปี
    (กำไรต่อหุ้น)(หน่วยเป็น bht.)  หารด้วย จำนวนหุ้น  (เปลี่ยนทุกไตรมาส)
  ** - P/E Ratio (PER)  = ราคาหุ้นที่ปิด ณวันนั้น หารด้วย EPS (bht.)
     (หน่วยเป็น Times)  (ไม่ควรเกิน 17,16,15  จึงจะถือว่า พื้นฐานดี)
 ** - book value     = ราคาสินทรัพย์ทั้งหมดที่มี ลบด้วย หนี้สินที่มี       (มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น)       หารด้วย จำนวนหุ้น
 ** - market value  = ราคาหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
     **  market value หารด้วย book value   ค่าที่ได้ไม่ควรเกิน 2  จึงจะถือว่าดี

 ** - ค่า "เบต้า"   = ค่าสัมประสิทธตัวเปรียบเทียบระหว่างหุ้นตัวใดตัวหนึ่งกับ set index ว่ามีแนวโน้มอย่างไร ดังนี้
    --  ถ้าค่า "เบต้า" ของหุ้นตัวนั้น = 1   หุ้นตัวนั้นจะขึ้น/ลงเป็นปฏิภาคโดยตรงกับ set index
    -- ถ้าค่า "เบต้า" ของหุ้นตัวนั้น มากกว่า 1   หุ้นตัวนั้นจะขึ้น/ลง เร็วกว่า set index
    -- ถ้าค่า "เบต้า" ของหุ้นตัวนั้น  น้อยกว่า 1   หุ้นตัวนั้นจะขึ้น/ลง ช้ากว่า set index
    -- ถ้าค่า "เบต้า" ของหุ้นตัวนั้น ติดลบ  หุ้นตัวนั้นจะขึ้น / ลง เป็นปฏิภาคผกผัน กับ set index

  - แนวรับ / แนวต้าน   (แนวจิตวิทยา)
    -- แนวรับ  คือ แนวที่ผู้ลงทุนตั้งใจไว้ว่า ถ้าหุ้นตัวนั้นราคาตกลงถึงจุดนั้น ก็จะตัดสินใจซื้อ
    -- แนวต้าน คือ แนวที่ผู้ลงทุนตั้งใจไว้ว่า ถ้าหุ้นตัวนั้นราคาขึ้นถึงจุดนั้น ก็จะตัดสินใจขาย

  - แนวนอน / แนวตั้ง

 - NASDAG (National Association of Securities Dealers Automated Quotations)
        = ระบบการรายงานราคาและปริมาณ "ซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์" ซึ่งควบคุมโดยสมาคมผู้ค้า
หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (national association of securities dealers)
  - Dow Jones Industrial Index (Average)
   ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (ค่าเฉลี่ย)
       = ดัชนี หรือ ราคาเฉลี่ยโดยเปรียบเทียบของหลักทรัพย์ที่สำคัญๆ ในกิจการอุตสาหกรรม การขนส่ง และสาธารณูปโภค
ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ในนครนิวยอร์ก   หลักทรัพย์ที่นำมาหาค่าดัชนีจะมีอยู่ประมาณ 40 หลักทรัพย์ มีมูลค่าเงินทุนในตลาด
ประมาณร้อยละ 25 ของหลักทรัพย์ทั้งหมด จะมีการคิดคำนวณและประกาศให้ทราบทุกวันทำการ  ถือเป็นตัววัดค่าที่สำคัญที่สุด
ในเรื่องหลักทรัพย์ในย่าน Wall Street ในนครนิวยอร์ก ซึ่งเป็นแหล่งธุรกิจการเงินที่สำคัญที่สุดในโลก

1