Utgåvan på Internätet 1999.

Finntorparna i Mången.

[Nästa] [Oppåt] [Bakåt]
Nästa: Ett domslut vid Hällefors Opp: Finntorparna i Mången Jord Bakåt: Författarens förord från 1989.


Utgåvan på Internätet 1999.

Textinnehållet ur Per Jonssons bok »Finntorparna i Mången« offentliggöres härmed på Världsväven. Denna hypertextversion är framställd ur text ifrån ordbehandlingsfiler, vilkas innehåll visade sig icke fullt överensstämma med innehållet i den på papper tryckta boken, så att delar av föreliggande text är avskrifter ur pappersboken. Det garanteras icke, att föreliggande text fullkomligt överensstämmer med pappersbokens text.

Den, som vill ha en med pappersbokens text fullkomligt överensstämmande text, hänvisas till den på papper tryckta boken »Finntorparna i Mången. Jord, människor och rättsuppfattning i förproletär bergslagsmiljö« (ISBN 91 85454 25 7). HTML-versionen på Internätet lämpar sig för läsning på skärmen och är inte framställd med tanke på att ta sig bra ut i utskrift; bl.a. kommer sidbrytningar att hamna på olämpliga ställen, och fotnoterna går man miste om, i fall man inte skriver ut hela filen footnode.html. Över huvud taget anbefalles pappersboken dem, som avser läsa hela texten och inte bara ta del av enstaka avsnitt, söka i texten eller citera ur densamma. Någon PDF-fil för Acrobat Reader kommer icke att läggas ut på Internätet, så länge den tryckta boken är tillgänglig på bibliotek eller kan beställas genom bokhandeln.

För övrigt är det endast textinnehållet, som nu lägges ut på Internätet; kartor, fotografier och andra bilder finns även fortsättningsvis uteslutande i pappersboken.

Vid hänvisningar till sidor i pappersboken har infogats hänvisningar (medelst länkar) till motsvarande HTML-sidor samt sidhänvisningen uttryckligen angivits att gälla pappersbokens sidor.

Notapparaten är länkad till brödtexten. Notreferenserna är onumrerade och länkarna är märkta med »[Not]«. Vid nottexten är motsvarande nots nummer i pappersboken angivet (märk, att notnumreringen i pappersboken icke löper genom hela boken utan börjar om för vart kapitel). När man följt länken till en notreferens, sker återgång till brödtexten därigenom, att man backar i läsaren.

Vid noterna finns hänvisningar till litteraturförteckningen såsom länkar till motsvarande ställen i denna. När man följt en sådan länk, sker återgång till fotnotstexten likaledes därigenom, att man backar i läsaren.

Pappersbokens litteraturförteckningar »Otryckta källor«, »Tryckta källor« samt »Citerad och omnämnd litteratur« är i hypertextversionen sammanslagna till en enda litteraturförteckning.

WWW-sidorna är framställda utan ramar (frames), javascript, tabeller eller annat sådant, som kan göra innehållet mer eller mindre svåråtkomligt eller t.o.m. oåtkomligt för en del läsare. Tabeller är återgivna såsom ren text och ej såsom HTML-tabeller. Det viktigaste med HTML (förutom möjligheten att länka ihop dokument med varandra) är ju, att det möjliggör spridning av strukturerade dokument till många läsare, som inte tvunget måste ha samma program till att läsa dem i. Tillägg till HTML, som gör det nödvändigt att använda en vävläsare av ett visst fabrikat eller en viss version för att kunna ta del av textinnehållet, motarbetar själva detta syfte med HTML och bör undvikas.

Man kan inte nog ofta påminna om, att HTML inte är något sidbeskrivningsspråk (som t.ex. PostScript) utan blott tjänar ändamålet att ange dokumentets struktur och länka ihop dess olika delar, så att det är helt och hållet i sin ordning, om sidorna ser olika ut i olika läsare. Typsnitt får man välja själv i sin vävläsare. I Emacs/W3 och Lynx ser sidorna bra ut i något typsnitt med fasta breddsteg och stilkägel 14 punkter. I Netscape och Mosaic är det lämpligt att välja minst 14 punkters stilkägel (men gärna 18 punkter) och inte göra fönstret bredare, än att raderna blir lagom långa för bekväm läsning. Vidare har inga HTML-koder använts för de svenska bokstäverna å, ä och ö m.fl. Om svenska bokstäver visas felaktigt, bör man byta till ett typsnitt, som överensstämmer med teckentabellen iso-8859-1.

Sidorna är granskade i vävläsarna Emacs/W3 20.4/4.0, Lynx 2.8, Netscape 3.01, Netscape 4.51, NCSA Mosaic 2.7b5, Arena beta-3b, Amaya 2.2, Gnome Help Browser och KDE Help Browser samt har befunnits läsliga i dessa program.

Landskrona i oktober 1999

Erik Jonsson.


[Nästa] [Oppåt] [Bakåt]
Nästa: Ett domslut vid Hällefors Opp: Finntorparna i Mången Jord Bakåt: Författarens förord från 1989.


Finntorparna i Mången.

Denna text är hämtad ur Per Jonssons avhandling »Finntorparna i Mången«.
Copyright © 1989 Per Jonsson. .
Copyright © 1999 Erik Jonsson.
Fullkomlig överensstämmelse med den tryckta boken garanteras icke.
Kartor, fotografier och andra bilder i den tryckta boken ingår icke i denna utgåva på Världsväven.
Det är tillåtet att citera ur texten samt skriva ut densamma (vilket dock är olämpligt) i ett enda exemplar för eget, personligt, privat, ickekommersiellt bruk. Övrig exemplarframställning förbjudes.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.
Den, som önskar flera exemplar av denna text eller tillgång till kartor och bilder, hänvisas till den tryckta boken, ISBN 91 85454 25 7.

Fri Nov 5 05:54:35 CET 1999


Per Jonsson (1928-1998)Om goda kagor och torra kakor (»cookies«)