Finntorparna i Mången.

[Nästa] [Oppåt] [Bakåt]
Nästa: Om detta dokument … Opp: Finntorparna i Mången Jord Bakåt: Die Finnbauer in Mången


Litteraturförteckning

WA 35
Wilhelm Abel: Agrarkrisen und Agrarkonjunktur im Mitteleuropa 13. bis zum 19. Jahrhundert. Berlin 1935.

WA 74
Wilhelm Abel: Massenarmut und Hungerkrisen im vorindustriellen Europa. Hamburg und Berlin 1974.

EA 46
Ernst Abramson: Kost, individ, samhälle. Stockholm 1946.

CAA 1838
C.A. Agardh: Om de lägre folkklassernas upplysning. Stockholm 1838.

CAA 1863
C.A. Agardhs Samlade Skrifter af blandadt innehåll, första bandet. Lund 1863.

JCA 34
Jan Carl Almquist: Bördsrättsförordningen 1720, i Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland 1934.

JEA 62
Jan Eric Almquist: Johan Skyttes kommentar till den svenska stadsrätten 1608, I. Stockholm 1962.

JEA 29
Jan Eric Almquist: Om ärftlig besittningsrätt till jord före det sjuttonde seklets slut. En studie i romersk och svensk rätt. Uppsala 1929.

JEA 34
Jan Eric Almquist: Till frågan om skattebondens jordäganderätt under perioden 1719-1789, i Minnesskrift ägnad 1734 års lag, II. Stockholm 1934.

JAA 1899
Joh.Ax. Almquist: Uddeholmsverken. Historisk skildring. Stockholm 1899.

JAA 1909
Joh.Ax. Almquist: Bergskollegium och bergslagsstaterna 1637-1857. Administrativa och biografiska anteckningar. Stockholm 1909.

JAA 1838
J.A. Almqvist: Nödvändigheten af en flitig och ändamålsenlig kyrkogång. Carlstad 1838.

RA 78
Ronny Ambjörnsson: Familjeporträtt. Essäer om familjen, kvinnan, barnet och kärleken i historien, 1978.

PA 80
Perry Anderson: Den absoluta statens utveckling. Malmö 1980.

DA
Dan Andersson: Kolvaktarens visor. Stockholm 1915.

IA 60
Ingvar Andersson: Uddeholms historia. Stockholm 1960.

BA 85
Bengt Ankarloo: Romersk rätt. Lund 1985.

BA 87
Bengt Ankarloo: Kornets väg. Om bönders fattigdom i 1600-talets Skåne, i Över gränser. Festskrift till Birgitta Odén. Lund 1987.

AA 1894
Adolf Arndt: Bergbau und Bergbaupolitik. Leipzig 1894.

AA 1903
Adolf Arndt: Einige Bemerkungen zur Geschichte des Bergregals, i Zeitschrift für Rechtsgeschichte 1903.

AA 23
Anders Arner: Studier öfver svenska kyrkans ställning till frågan om de fattigas vård under 1800-talet. Umeå 1923.

PA 88
Peter Aronsson: Sockenstämman som social arena, opubl. sem.-uppsats, Hist. institutionen. Lund 1988.

EA 1905
Erik Arup: Den europeiske Regalismes Oprindelse, i Nationaløkonomisk tidsskrift 1905.

AA 58
Artur Attman: Fagerstabrukens historia. Adertonhundratalet. Uppsala 1958.

BLÖ 85
Göran Behre, Lars-Olof Larsson, Eva Österberg: Sveriges historia 1521-1809. Stormaktsdröm och småstatsrealiteter. Stockholm 1985.

FB 62
Fritz Behrens: Grundriß der Geschichte der politischen Ökonomie, I. Berlin 1962.

CB 1779
Christer Berch: Om Bergs-Domstolar under Herr Christer Berchs inseende af Andreas Nicolaus Tunborg. Uppsala 1779.

CB 1780
Christer Berch: Författningar vid jernhyttor i Sverige under Herr Christer Berchs inseende af Eric Swartz ifrån Norrköping. Uppsala 1780.

CB 1781
Christer Berch: Om brott och missgärningar som vid bergvärk förefalla, under Herr Christer Berchs inseende, af Carl Steen, auscultant i Höglofl. Kongl. Bergs Collegio. Uppsala 1781.

BNK
Bergmästarämbetet i Nya Kopparberg: Hällefors silververks domböcker (i Landsarkivet, Uppsala).

HJB 83
Harold J. Berman: The formation of the Western Legal Tradition. Cambridge, Massachusetts and London, England, 1983.

HB 55
Hilding Bergström: Handledning i milkolning. Stockholm 1955.

BA
Bergverksrelationer Nya Kopparberg (i Bergskollegii arkiv (BA), Huvudarkivet).

OBHJ 78
Ole Bernild og Henrik Jensen: Den feudale produktionsmådes historie i Danmark ca. 1200 til ca. 1800, bind 1. København 1978.

SB 1792
Stephan Bennet: Kort underrättelse om det Sawolaxska Swedje-Bruket på torra Marker, i Ny Journal uti Hushållningen för Januarius och Februarius år 1792.

Biblia 1729
Biblia thet är all then Helga Skrift på Swensko [ … ] efter then stora Kyrckio-Bibeln af åhr 1703 [ … ]. Stockholm 1729.

BRP 4748
Bihang till samtlige Riks-ståndens protocoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1847 och 1848. Sjunde samlingen, 2dra Afdelningen.

BRP 5051
Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid Lagtima Riksdagen i Stockholm. Åren 1850 och 1851. Sjunde saml., 1sta afdelningen.

JOB 74
Jan Olof Björkman: Bonde och tjänstehjon. Om social stratifiering i äldre mellansvensk agrarbygd. Uppsala 1974.

CB 81
Claus Bjørn: Bonde, Herremand, Konge. Bonden i 1700-talets Danmark. Viborg 1981.

OB 50
Otto Blixt: Det gamla Grangärde. Arbetsliv och folktradition i en skogsbygd i Västerbergslagen. Skogsbruk. Uppsala-København 1950.

KB 70
Karl Bodell: Stad, bondebygd och bergslag vid mitten av 1600-talet. Stockholm 1970.

HBPUR 1840
Hederwärda Bondeståndets Protokoller vid Urtima Riksdagen i Stockholm år 1840. Andra Bandet.

HBPUR 1844
Hedervärda Bondeståndets Protokoller vid Urtima Riksdagen i Stockholm År 1844. Tredje Bandet.

BRP 1939
Bondeståndets riksdagsprotokoll. På riksgäldskontorets uppdrag utgivna av Sten Landahl. Uppsala 1939-.

PBS 1840
Protocol hållna hos välloflige Borgare-ståndet, vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1840. Första bandet.}

PBS 1851
Protocoll hållna hos vällofliga Borgare-ståndet, vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1850 och 1851. Fjerde bandet.

EB 73
Ester Boserup: Jordbruksutveckling och befolkningstillväxt. Lund 1973.

AaB 1799
Anders af Botin: Beskrifning om Swenska Hemman och Jorde-Gods. Stockholm 1798-1799.

HB 77
Harry Braverman: Arbete och monopolkapital. Stockholm 1977.

YB 48
Yngve Brilioth: Medeltiden. Stockholm 1948.

RB 5758
Richard Broberg: Utdrag ur domboken för Grythytte och Hällefors bergslag 1657-1669, i Grythyttan i ord och bild 1957-1958.

RB 67
Richard Broberg: Invandringar från Finland till mellersta Skandinavien före 1700, i Svenska landsmål och svenskt folkliv, 1967.

RB 70
Richard Broberg: Invandringar från Finland till Sverige före 1700-talet i verklighet och tradition, i Migration mellan Sverige och Finland, Nordiska rådet, Nordisk utredningsserie. Stockholm 1970.

RB 80
Richard Broberg: Finska språket i Sverige. Invandringen från Finland till mellersta Skandinavien före 1700. Stockholm 1980.

PEB 53
Per-Erik Brolin: Hattar och mössor i borgarståndet 1760-1766. Uppsala 1953.

RB 1739
Reinerus Broocman: En fulständig Swensk Hus-hålds-bok. Norrköping 1736-1739.

JB 80
Jan Brunius: Bondebygd i förändring. Bebyggelse och befolkning i västra Närke 1300-1600. Lund 1980.

EB 50
Erik Brännman: Frälseköp under Gustav II Adolfs regering. Lund 1950.

KB 84
Kalle Bäck: Bondeopposition och bondeinflytande under frihetstiden. Centralmakten och böndernas reaktion i näringspolitiska frågor. Stockholm 1984.

MB 70
Mauritz Bäärnhielm: När bönderna blev självägande. Från förhistorien till jordabalken, i Svensk juristtidning 1970.

MB 77
Mauritz Bäärnhielm: Sameland och samerätt. Ett aktuellt minoritetsproblem i rättshistorisk belysning, i Rättshistoriska studier 5. Lund 1977.

MB 82
Mauritz Bäärnhielm: Gladstone och jordabalken. Från förhistorien till 9:14 JB, i Festskrift till Erik Anners 1982.

MB 83
Mauritz Bäärnhielm: Från samfällt bruk till enskilt ägande, i Om äganderättens historia. Nordiskt rättshistoriskt symposium i Åbo den 1.-3.12.1983.

JOC 1879
J.O. Carlberg: Historiskt sammandrag om svenska bergverkens uppkomst och utveckling samt grufvelagstiftningen. Stockholm 1879.

CC 86
Christina Carlsson: Kvinnosyn och kvinnopolitik. En studie av svensk socialdemokrati 1880-1910. Lund 1986.

SC 86
Sten Carlsson: Finland och det svenska riket, i Finland i det svenska riket. Stockholm 1986.

C 1811
Catechesen. Till Hans Kongl. Höghets Hertigens af Södermanland, Prins Joseph Frans Oscars bruk. Stockholm 1811.

LAC 1904
Lars Aug. Cederbom: Jakob Serenius i opposition mot hattpartiet 1738-1766. Skara 1904.

SC 1895
Sam. Classon: Till Reduktionens förhistoria. Gods- och ränteafsöndringarna och de förbudna orterna. Upsala 1895.

FDC 1830
Frantz D. Craelius: Beskrifning öfver Säfs socken i Westerdalarne och Stora Kopparbergs län. Falun 1830.

FD 51
Folke Dovring: De stående skatterna på jord 1400-1600. Lund 1951.

LE 87
Lars Edgren: Lärling, gesäll, mästare. Hantverk och hantverkare i Malmö 1750-1847. Lund 1987.

LE 83
Lars Ekdahl: Arbete mot kapital. Typografer och ny teknik -- studier av Stockholms tryckeriindustri under det industriella genombrottet. Lund 1983.

LE 87
Lars Ekdahl: Arbete mot kapital inom boktryckerierna: Facket och den nya tekniken förr och nu, i Arbetets historia 1. Lund 1987.

BE 11
Birger Ekeberg: Om frälseränta. En rättshistorisk utredning, på offentligt uppdrag utarbetad af. Stockholm 1911.

BE 34
Birger Ekeberg: Giftermålsbalken, i Minnesskrift ägnad 1734 års lag, I. Stockholm 1934.

PE 74
Per Eklund: Rätten i klasskampen. En studie i rättens funktioner. Stockholm 1974.

EE 1783
Emanuel Ekman: Undersökning om årsväxtens förhållande och i synnerhet missväxtåren i Sverige, från år 1523 till år 1781, i Samling af rön och afhandlingar rörande Landtbruket, som til Kongl. Wetenskaps Academien blifvit ingifne, Tom IV. Stockholm 1783.

EE 1793
Emanuel Ekman: Tankar om spannemålshandeln, till landtbrukets uphjelpande. Upsala 1793.

VE 45
Valter Elgeskog: Svensk Torpbebyggelse. Från 1500-talet till laga skiftet. En agrarhistorisk studie. Lund 1945.

KE 66
Karl Elliger: Leviticus, i Handbuch zum alten Testament. Tübingen 1966.

AE KMHM
Arthur Engberg: Karl Marx eller Hendrik de Man? En kritisk granskning av »Socialismens Psykologi«. Stockholm.

EE 74
Ernst Engelberg: Über die Revolution von oben, i Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 1974.

FE 1904
Friedrich Engels: Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft. Stuttgart 1904.

FE 69
Friedrich Engels: Über den Verfall des Feudalismus und das Aufkommen der Bourgeoisie, i Marx/Engels, Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert. Frankfurt am Main 1969.

JOTE 1913
J.O.Th. von Engeström: Jordegendomsförhållandena under 1700-talet, i Kungl. Landtbruks-akademiens handlingar och Tidskrift 1913.

HOE 87
Hans-Olof Ericson: Vanmakt och styrka. Studier av arbetarrörelsens tillkomst och förutsättningar i Jönköping, Huskvarna och Norrahammar 1880-1909. Lund 1987.

BE 70
Birgitta Ericsson: Bergsstaden Falun 1720-1769. Uppsala 1970.

BE 85
Birgitta Ericsson under medverkan av Karl-Gustaf Andersson och Per-Arne Karlsson: Privilegiegivningen till järnbruk och järnmanufaktur i Sverige under frihetstiden, i Industri og bjergværksdrift. Privilegiering i Norden i det 18. århundrede. Oslo 1985.

BE 86
Birgitta Ericsson: Från fällande dom till kunglig nåd, i Historisk Tidskrift 1986.

ME 40
Märta Eriksson: Järnräntor under 1500-talet. Stockholm 1940.

SE 29
Sigurd Erixon: En släktby och dess stamfader, i Svenska kulturbilder I. Stockholm 1929.

GF 63
Günter Fabiunke: Martin Luther als Nationalökonom. Berlin 1963.

RFM 32
Rolf Falck-Muus: Osmundsvekten, i Med hammare och fackla IV, 1932.

RF 50
Erik Falk: Om Säfsfinnarnas bygd i 1700-talets början. Jernkontorets bergshistoriska skriftserie, N:r 13. Stockholm 1950.

ZWF 64
Ze'ev W. Falk: Hebrew law in biblical times. Jerusalem 1964.

LBF 1885
Ludvig B. Falkman: Om mått och vigt i Sverige. Stockholm 1884-1885.

EF 1779
Erik Fernow: Beskrifning öfver Wermeland, Tredje Afdelningen. Göteborg 1779.

AF 87
Anders Florén: Disciplinering och konflikt. Uppsala 1987.

MF 30
Uppteckning av M. Forsslund 1926-30 (i Landsmålsarkivet, Uppsala).

NF 75
Nils Friberg: Om Dalarnas folkmängd och befolkningsfördelning under 1600- och 1700-talen, i Regionala utvecklingslinjer och strukturförändringar i Sveriges befolkningsgeografi. Stockholm 1975.

BF 72
Birgitta Fritz: Hus, land och län. Förvaltningen i Sverige 1250-1434, 1. Stockholm 1972.

SF 67
Sven Fritz: Studier i svenskt bankväsen 1772-1789. Stockholm 1967.

JF 77
Jonas Frykman: Horan i bondesamhället. Lund 1977.

AF 1858
And. Fryxell: Jämförelse mellan Psalmböckerna af 1695 och 1819. Föredrag i Carlstads stifts prestsällskap, hållet den 7 September 1853, i Utlåtanden rörande klandret emot Swenska Psalmboken [ … ] afgifne af domkapitlet och medlemmar af prestsällskapet i Carlstads stift. Carlstad 1858.

CJG 83
Carl-Johan Gadd: Järn och potatis. Jordbruk, teknik och social omvandling i Skaraborgs län 1750-1860. Göteborg 1983.

DG 76
David Gaunt: Familj, hushåll och arbetsintensitet. En tolkning av demografisk variation i 1600- och 1700-talens Sverige, i Scandia 1976.

EGG 1819
E.G. Geijer: Feodalism och republicanism. Ett bidrag till samhällsförfattningens historia, i Svea 1818-1819.

EGG 1846
E.G. Geijer: Svar till professor Fryxell. Stockholm 1846.

EGG 23
E.G. Geijer: Om sann och falsk upplysning med avseende på religionen, i Samlade skrifter, första delen. Stockholm 1923.

OG 57
Ove Gerard: Feodalism i de norrländska sågverksbolagens arrendekontrakt vid sekelskiftet, i Från Fugger till Kreuger. Lund 1957.

GSL 35
Germanenrechte. Neue Folge. Sachsenspiegel. Landrecht. 1935.

HG 1868
Hans Golcher: Goslar. 1000 Jahre Harzer Bergbau. Rechtsgeschichtliche Aspekte. i Zeitschrift für Erzbergbau und Metallhüttenwesen. 1868.

RG 43
Richard Gothe: Från trolldomstro till kristendom. Stockholm 1943.

CAG 31
C.A. Gottlund: Dagbok öfver dess resor på Finnskogarne i Dalarne, Helsingland, Vestmanland och Vermland år 1817. Stockholm 1931.

GHA
Grythytte häradsrätts arkiv: Domböcker, småprotokoll, bouppteckningar. (i Landsarkivet, Uppsala).

GFM 68
Grangärde församlings minnesbok. Falun 1968.

AJG 79
Aron J. Gurevitj: Feodalismens uppkomst i Västeuropa. Stockholm 1979.

HH 83
Hanna Haack: Ländliche Bevölkerung und Siedlung in Mecklenburg-Schwerin und preußischen Ämtern Vorpommerns im 18. Jahrhundert, i Jahrbuch für Geschichte des Feudalismus, Band 7. Berlin 1983.

GH 68
Gerhard Hafström: Den svenska fastighetsrättens historia. Lund 1968.

GH 70
Gerhard Hafström: Land och lag. Uppsala 1970.

CHGH 1823
Christian Heinrich Gottfried Hake: Bergrecht mit steter Rücksicht auf die vornehmsten Bergordnungen verbunden mit der für den Juristen nothwendigen Technick. Sulzbach 1823.

BRH 1915
B. Rud. Hall: Kulturella interiörer från storhetstidens uppryckningsarbete. Tidsbelysande urval ur Joh. Rudbeckii Domkapitels- och visitationsprotokoll 1629-1646. Stockholm 1915.

HSH 1864
Handlingar rörande Sveriges historia, Andra serien. Stockholm 1864.

DH 40
David Hannerberg: Mantalsskriven befolkning och total folkmängd. i Meddelande från Göteborgs Högskolas Geografiska Institution 1940.

DH 42
David Hannerberg: En Närkessockens folkmängd och spannmålsproduktion på 1690-talet, i Meddelande från Göteborgs Högskolas Geografiska Institution 1942.

BH 76
Börje Hanssen: Hushållens sammansättning i österlenska byar under 300 år. En studie i historisk strukturalism, i Rig 1976.

HH 86
Hartmut Harnisch: Landgemeinde, feudalherrlich-bäuerliche Klassenkämpfe und Agrarverfassung im Spätfeudalismus, i Deutsche Agrargeschichte des Spätfeudalismus. Berlin 1986.

EFH 49
Eli F. Heckscher: Sveriges ekonomiska historia från Gustav Vasa. Stockholm 1935-1949.

EFH 44
Eli F. Heckscher: Historieuppfattning, materialistisk och annan. Stockholm 1944.

SH 33
Syster Heijkenskjöld: En bergsmanssläkts historia. Stockholm 1933.

GH 86
Gerhard Heitz: Der Zusammenhang zwischen den Bauernbewegungen und der Entwicklung des Absolutismus in Mitteleuropa, i Deutsche Agrargeschichte des Spätfeudalismus. Berlin 1986.

NH 45
Nils Helger: Hällefors socken. Hembygdsbeskrivning i historisk framställning. Falun 1945.

AH 1892
Amund Helland: Norsk Bergret. Kristiania 1892.

BH 49
Björn Helmfrid: Tiondelängderna som källa till ett byalags historia 1555-1753. Stockholm 1949.

BH 35
Beth Hennings: Gustav III som kronprins. Uppsala 1935.

EH 74
Ekkehard Henschke: Landesherrschaft und Bergbauwirtschaft. Zur Wirtschafts- und Verwaltungsgeschichte des Oberharzes Bergbaugebietes im 16. und 17. Jahrhundert. Berlin 1974.

LH 74
Lars Herlitz: Jordegendom och ränta. Omfördelningen av jordbrukets merprodukt i Skaraborgs län under frihetstiden. Lund 1974.

AH 1784
Anders Hernberg: Om Skattehemman, II. delen, under Herr Doct. Anders Hernbergs inseende, af Carl Fredric Furtenbach. Uppsala 1784.

AH 1786
Anders Hernberg: Skillnaden emellan härads- och bergstingsrätternes jurisdiction, i anseende till the bergs-bruk och egendomar rörande mål, under Anders Hernbergs inseende af Eric Thimotheison. Uppsala 1786.

LOH
Lars-Olof Herou: Släktnamn bland säfsfinnarna, i Årsskriften Gränge nr. 15-16.

UJH 60
Uwe-Jens Heuer: Allgemeines Landrecht und Klassenkampf. Die Auseinandersetzungen um die Prinzipien des Allgemeinen Landrechts Ende des 18. Jahrhunderts als Ausdruck der Krise des Feudalsystems in Preußen. Berlin 1960.

KGH 57
Karl-Gustaf Hildebrand: Fagerstabrukens historia. Sexton- och sjuttonhundratalen. Uppsala 1957.

HH 1866
Historiska handlingar: Femte delen. Stockholm 1866.

EH 51
Erland Hjärne: Alsnöfrälset, Kungl. humanistiska vetenskaps-samfundet i Uppsala, årsbok 1951.

EJH 79
E.J. Hobsbawm: Revolutionens tidsålder, Stockholm 1979.

NH 34
Nils Holmberg: Medelklassen och proletariatet. Studier rörande 1840-41 års riksdag och dess förutsättningar i svenskt samhällsliv. Lund 1934.

NH 39
Nils Holmberg: Enskiftet i Malmöhus län, förebilder och resultat. Lund 1939.

EH 45
Erik Holmkvist: Bergslagens hyttspråk. Uppsala 1945.

LH 78
Leo Hubermann: Människans rikedomar 1978.

HBA
Hällefors bruksarkiv (HBA) (utom serie A) (i Värmlandsarkiv, Karlstad, depå Forshaga). Hällefors bruksarkiv (HBA) (serie A) (Stora Skog, Skoghall, Billeruds arkiv).

KHBE 1809
Karta över Hällefors bruks egendomar 1809 med beskrivning (Lantmäterikontoret, Örebro).

HK
Hällefors kyrkoarkiv: Dopböcker, vigselböcker, begravningsböcker, kommunionlängder, husförhörslängder, bänklängd (i Landsarkivet, Uppsala).

BAHS
Huvudböcker, avräkningsböcker (i Bergskollegii arkiv (BA), Samlingen Hällefors silververk (HS)).

AH 45
Albert Hämäläinen: Bostads- och byggnadsskick hos skogsfinnarna i Mellanskandinavien. Stockholm 1945.

OH 1968
Ole Højrup (utg.): Levnedsløb i Sørbymagle og Kirkerup kirkebøger 1646-1731, I-II. København 1963 og 1968.

CGI 1916
C.G. Ihrfors: Om häradsallmänningar enligt svensk rättsutveckling. Ett bidrag till den svenska jord- och skogslagstiftningens historia. Uppsala 1916.

GI 77
Göran Inger: Tillkomsten av 1895 års lag angående vad till fast egendom är att hänföra, i Rättshistoriska studier, femte bandet. Lund 1977.

EI 49
E. Ingers: Bonden i svensk historia. Stockholm 1948-1949.

MI 79
Maths Isacson: Ekonomisk tillväxt och social differentiering 1680-1860. Bondeklassen i By socken, Kopparbergs län. Uppsala 1979.

MILM 77
Maths Isacson och Lars Magnusson: Bonden plöjde vinster till industrisamhället, i Forskning och framsteg, 4, 1977.

SOJ 50
S.O. Jansson: Måttordbok, 1950.

EJ 77
Egil Johansson: Gå i skola hemma, i Forskning och framsteg 5-6, 1977.

EJ 82
Egil Johansson: »Läser och förstår«, i Tvärsnitt 1982.

JJ 1872
Johan Johansson: Något om vederlaget för tackjernstionden. Nora 1872.

JJ 1884
Johan Johansson: Om Noraskog. Stockholm 1875-1884.

KJUT 81
Ketty Johansson, Ulla Thomasen: Landboreformerne i Danmark 1758-1810 og på Bratskov hovedgård, Brovst 1784-1810. Aalborg 1981.

MJ 62
Mauno Jokipii: Satakunnan varhaisimmasta teollisuudesta ennen isoavihaa, i Studia Historica Jyväskyläensis I. Jyväskylä 1962.

PJ 84
Per Jonsson: Är finskan ett invandrarspråk? Sydsvenska Dagbladet 21/2 1984.

PJ 88
Per Jonsson: Släkten Muhoinen i Mången. Matts Jakobsson och hans barn, i Finnmarken förr och nu 1988.

JB
Jordeböcker (i Kammararkivet).

EJ 63
Eino Jutikkala: Bonden i Finland genom tiderna. Helsingfors 1963.

EJ 81
Eino Jutikkala: The Way Up, i Desertion and Land Colonization in the Nordic Countries c. 1300-1600. Comparative Report from the Scandinavian Research Project on Deserted Farms and Villages. Stockholm 1981.

SJ 63
Stig Jägerskiöld: Studier rörande reception av främmande rätt i Sverige under den yngre landslagens tid. Lund 1963.

SJ 84
Stig Jägerskiöld: Rätt och rättskipning i 1600-talets Sverige, i Rättshistoriska studier, nionde bandet. Stockholm 1984.

RK 79
Rolf Karlbom: Från Kopparbergsprivilegierna till Åkarpslagen. Rättshistoriska studier rörande bestraffningen av arbetsvägran och strejker. Göteborg 1979.

MK 5971
Max Kaser: Das römische Privatrecht. München 1959-1971.

SK 57
Sven Kjöllerström: Guds och Sveriges lag under reformationstiden. Lund 1957.

MK 86
Matti Klinge: Sverige, svensk -- Finland, finsk, i Finland i det svenska riket. Stockholm 1986.

KMBW 1823
Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Wärmelands län till Kongl. Maj:t afgifne Femårs berättelse år 1822. Stockholm 1823.

KSFPR 1837
Kongl. Stadgar, Förordningar, Privilegier och Resolutioner angående justitien och hushållningen wid bergwerken och bruken. Stockholm 1736-1837.

HK 31
Halvdan Koht: Det nye i norderlendsk historie kringom år 1300, i Scandia 1931.

TK 87
Tyge Krogh: Staten og de besiddelseslöse på landet 1500-1800. Odense 1987.

CWUK 1916
Carl W.U. Kuylenstierna: Om rekognitionsskogar och under bruk skatteköpta hemman. Lund 1916.

JK 87
Jörgen Kyle: Striden om hemmanen. Studier kring 1700-talets skatteköp i västra Sverige. Göteborg 1987.

KH 1810
Kyrko-Handbok hwaruti stadgas, huru Gudstjensten i Swenska Församlingar skall behandlas. Stockholm 1810.

KL 36
1686 års kyrkolag, utg. av samfundet Pro Fide et christianismo. Stockholm 1936.

ASK 77
Ann-Sofie Kälvemark: Att vänta barn när man gifter sig. Föräktenskapliga förbindelser och giftermålsmönster i 1800-talets Sverige, i Historisk Tidskrift 1977.

AK 1918
Alfred Kämpe: Svenska allmogens frihetsstrider, I. Stockholm 1918.

AWK 1786
Alex. Wilh. Köhler: Anleitung zu dem Rechten und der Verfassung bey dem Bergbaue in Chursachsen und dazu gehörigen Landen. Freyberg 1786.

LRL 82
Le Roy Ladurie: Montaillou, En fransk by 1294-1324. Stockholm 1982.

JL 1758
Jacob Langebek: Anledning til en historie om de norske bergverkers oprindelse og fremvext. Kjøbenhavn 1758.

LOL 72
Lars-Olof Larsson: Kolonisation och befolkningsutveckling i det svenska agrarsamhället 1500-1640. Lund 1972.

LOL 75
Lars-Olof Larsson: Borgrätt och adelsjurisdiktion i medeltidens och 1600-talets Sverige, i Historia och samhälle. Malmö 1975.

LOL 77
Lars-Olof Larsson: Bergkvara under sju sekler. Växjö 1977.

LOL 83
Lars-Olof Larsson: Bönder och gårdar i stormaktspolitikens skugga. Studier kring hemmansklyvning, godsbildning och mantalssättning i Sverige 1625-1750. Växjö 1983.

GEL 1891
Gustav E. Laube: Die Waldordnung und das Bergformelbuch des Matthes Enderle, i Mitteilungen des Vereins für Geschichte der deutschen in Böhmen. 1890/91.

LPK 32
Laurentius Petris Kyrkoordning. Uppsala 1932.

LL 46
Lars Levander: Barnuppfostran på svenska landsbygden i äldre tid, Kungl. Gustav Adolfsakademiens småskrifter. Stockholm 1946.

CHL 1871
C.H. Levin: Samfundet Pro Fide et Christianismo, ett hundraårigt minnesblad. Stockholm 1871.

GL 68
Gösta Lext: Mantalsskrivningen i Sverige före 1860. Göteborg 1968.

JL 85
Jonas Liliequist: Tidelagstabuet i 1600- och 1700-talets Sverige. En forskningsansats, i Historisk Tidskrift 1985.

JL 80
Jan Lindegren: Utskrivning och utsugning. Produktion och reproduktion i Bygdeå 1620-1640. Uppsala 1980.

TL 73
Torgny Lindgren: »Riksdalers räkningen«. Kring tillämpningen av 1776 års realisationsförordning, i Nordisk Numismatisk Årsskrift 1972, tr. 1973.

ML 87
Mats Lindkvist: Klasskamrater. Lund 1987.

TL 83
Thomas Lindkvist: Storegendom och enskilda brukningsenheter, i Om äganderättens historia. Nordiskt rättshistoriskt symposium i Åbo den 1.-3.12.1983.

SL 55
Sten Lindroth: Gruvbrytning och kopparhantering vid Stora Kopparberget intill 1800-talets början, I, Gruvan och gruvbrytningen. Uppsala 1955.

CvL 71
Carl von Linné: Flora oeconomica, eller Hushålls-Nyttan af de i Swerige wildt wäxande örter, med Medicinska Facultetens bifall wid Kongl. Academien i Upsala, under [ …  ] Carl Linnæi inseende, uti et academiskt prof, år 1748, på latin, och nu på modersmålet utgifven af Elias Aspelin. Stockholm (1749) 1971.

LKH 60
Ljusnars-Kopparberg: En hembygdsbok. Lindesberg 1960.

LL 1830
L. Lloyd: Field Sports of the North of Europe, vol. I. London 1830.

JL 1673
Johannes Loccenius: Synopsis Juris Publici Svecani, editio prima. Gothoburgi 1673.

AL 79
Aleksander Loit: När kronans jord blev böndernas. Bördsrättsköpen under Johan III:s tid, i Bördor, bönder, börd i 1600-talets Sverige. Motala 1979.

WA
Martin Luther: D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe (WA). Weimar 1883-.

MLLK 29
Martin Luthers Lilla Katekes (1567) 1929.

FL 63
Friedrich Lütge: Geschichte der deutschen Agrarverfassung. Stuttgart 1963.

OL 75
Orvar Löfgren: Arbetsfördelning och könsroller i bondesamhället -- kontinuitet och förändring, 1975.

OL 77
Orvar Löfgren: Familj och hushåll -- släkt och äktenskap, i Mats Hellspong och Orvar Löfgren: Land och stad. Lund 1977.

SL 1902
Sven Lönborg: Finnmarkerna i mellersta Skandinavien, i Ymer 1902.

EL 40
Erik Lönnroth: Statsmakt och statsfinans i det medeltida Sverige. Studier över skatteväsen och länsförvaltning. Göteborg 1940.

EL 86
Erik Lönnroth: Den stora rollen. Kung Gustaf III spelad av honom själv. Stockholm 1986.

AMF 70
Alan MacFarlane: The family life of Ralph Josselin. A seventeenthcentury clergyman. An essay in historical anthropology. New York-London 1970.

CAM 1916
Carl Axel Maedge: Über dem Ursprung der ersten Metalle, der See- und Sumpferzverhüttung der Bergwerksindustrie und ihrer ältesten Organisation in Schweden. Jena 1916.

ÅM 32
Åke Malmström: Till frågan om villkor för fastighetsköp, I. Uppsala 1932.

ÅM 34
Åke Malmström: Rättsutvecklingen 1736-1809, i Minnesskrift ägnad 1734 års lag. Stockholm 1934.

CHM 58
Carl Henric Martling: Nattvardskrisen i Karlstads stift under 1800-talets senare hälft. Lund 1958.

KM 1867
Karl Marx: Kapitalet. Kritik av den politiska ekonomin (1867). I svensk översättning av Richard Sandler. Stockholm 1930-1932.

KM 78
Karl Marx: Der 18te Brumaire des Louis Napoleon, Ausgewählte Werke II. Berlin 1978.

RGM 1829
R.G.Modée: Utdrag utur alle ifrån den 7. Decemb. 1718 till 1794 års slut utkomne publique handlingar. Stockholm 1742-1829.

SM 59
Sigvard Montelius: Fagerstabrukens historia 1600-1815. Uppsala 1959.

SM 62
Sigvard Montelius: Säfsnäsbrukens arbetskraft och försörjning 1600-1865. Falun 1962.

SM 71
Sigvard Montelius: Dalarnas finnbygder, i Böcker om Dalarna, litteraturvägledning från Dalarnas biblioteksförbund hft. 16. Falun 1966-1971.

MM 87a
Mats Morell: Eli F. Heckscher. 'The Food Budgets' and Swedish Food Consumption from the 16th to the 19th Century. The summing up and conclusions of a long debate, i Scandinavian economic history review 1987 (a).

MM 87b
Mats Morell: Studier i den svenska livsmedelskonsumtionens historia. Hospitalshjonens livsmedelskonsumtion 1621-1872. Uppsala 1987 (b).

PM 1791
P. Mozelius: Försök till en beskrifning öfver Nora och Lindes bergslagers fögderi uti Örebro höfdingedöme. örebro 1791.

JFM 1844
Westerås Stifts Herdaminne, af Joh. Fr. Muncktell. Upsala 1844.

HM 36
H. Munktell: Mose lag och svensk rättsutveckling. Lychnos 1936.

WM 1910
Walter Mück: Der Mansfelder Kupferschieferbergbau in seiner rechtsgeschichtlichen Entwicklung, I. Eisleben 1910.

IM 84
Ilkka Mäntylä: Brännvinets användning och dess betydelse under frihetstiden, i Skog och brännvin. Studier i näringspolitiskt beslutsfattande i Norden på 1700-talet, 1984.

DN 1729
David Nehrman: Inledning till then swenska iurisprudentiam civilem af naturens lagh och Sveriges Rikes äldre och nyare Stadgar uthdragen och upsatt. Lund 1729.

DN 1752
David Nehrman: Föreläsningar öfwer Ärfda-Balken hållne wid Kongl. Academien i Lund. Stockholm och Upsala 1752.

HN 1913
Helge Nelson: En bergslagsbygd. En historisk-geografisk öfverblick, i Ymer 1913.

CN 1900
C. Neuburg: Untersuchungen zur Geschichte des römischen Bergbaus. i Zeitschrift für die gesamte Staatwissenschaft 1900.

SN 21
Sven Nilson: Samfundet Pro Fide et christianismo. Minnesskrift med anledning av dess etthundrafemtioårsjubileum. Stockholm 1921.

NHDGB
Nora härads m.fl. domböcker, Grythytte bergslag (i Svea hovrätts arkiv, Riksarkivet).

NSA 27
Noraskogs arkiv. Bergshistoriska samlingar och anteckningar. Stockholm 1893-1927.

PN 1888
Petrus Nordmann: Finnarne i Mellersta Sverige. Helsingfors 1888.

JJN 1840
J.J. Nordström: Bidrag till den svenska samhällsförfattningens historia. Efter de äldre Lagarne till sednare hälften af sjuttonde seklet. Andra afdelningen. Helsingfors 1840.

IN 87
Ingemar Norrlid: Invita Minerva. Tankar kring talanglöshetens didaktik, i Över gränser. Festskrift till Birgitta Odén 1987.

BN 1784
Barthold Nyström: Beskrifning om swenska hemman och lägenheter. Stockholm 1784.

PN 33
Per Nyström: Problem i svensk socialhistoria. Några anteckningar, i Atheneum 1933.

PN 55
Per Nyström: Stadsindustriens arbetare före 1800-talet. Stockholm 1955.

PN 74
Per Nyström: Historieskrivningens dilemma och andra studier. Stockholm 1974.

PN 83
Per Nyström: Reduktionen reviderad (1983), i I folkets tjänst. Historikern, journalisten och ämbetsmannen Per Nyström. Stockholm 1983.

BO 60
Birgitta Odén: Kopparhandel och statsmonopol. Studier i svensk handelshistoria under senare 1500-talet. Stockholm 1960.

BO 75
Birgitta Odén: Läskunnighet och samhällsförändring, i Forskning om utbildning. Stockholm 1975.

EPE 1769
Oförgripeliga Bewis Emot Adelens Rättighet öfwer Skatte-Gods, Författade af Kongl. Rådet och Cantsli-Rådet Edvard Philipsson Ehrensten. Stockholm 1769.

ASO+HN 84
Ann-Sofie Ohlander och Hans Norman: Kriser och katastrofer. Ett forskningsprojekt om effekterna av nöd, svält och epidemier i det förindustriella Sverige, i Historisk Tidskrift 1984.

BO 83
Birgitta Olai: Storskiftet i Ekebyborna. Svensk jordbruksutveckling avspeglad i en östgötasocken. Uppsala 1983.

BO 43
Bror Olsson: Från Martin Luther till Sven Lidman. En historisk översikt över andaktsböckerna i svenskt fromhetsliv. Lund 1943.

LO 80
Lars Olsson: Då barn var lönsamma. Om arbetsdelning, barnarbete och teknologiska förändringar i några svenska industrier under 1800- och början av 1900-talet. Stockholm 1980.

LO 83
Lars Olsson: En typ bland typer i Lund. Lund 1983.

ONVL 39
Ortnamnen i Värmlands län. På offentligt uppdrag utgivna av Kungl. Ortnamnskommissionen. Uppsala 1922-1939.

UP 49
S.U. Palme: Edvard Philipsson Ehrensten, i Svenskt Biografiskt lexikon, tolfte bandet. Stockholm 1949.

TP 86
Thomas Paine: Sunt förnuft. Stockholm 1986.

AP 28
Albert Palmqvist: Karl Ax. Gottlunds och prosten J. Boethii brev om finnmarkerna i Dalarna och bergslagen. Efter Mnemosynä utgifna af. Filipstad 1928.

AP 38
Albert Palmqvist: Christopher Myhrman d.ä. och Rämmen. 1. Bidrag till en undersökning rörande den första Myhrmanstiden. Filipstad 1938.

MP 84
Martti Parvio: Den svenska kyrkorätten under 1600-talet, i Rättshistoriska studier, IX. Stockholm 1984.

AP 81
Anders Persson: Svedalabygden från svensktidens början till skiftena (1658-c:a 1800), i Svedala genom tiderna. Svedala 1981.

JP 61
Jan Peters: Die Landarmut in Schwedisch-Pommern. Zur sozialen Entwicklung und politischen Bedeutung der Landarmen und landlosen ländlichen Produzenten in Vorpommern und Rügen 1630-1815. Greifswald 1961.

HP 44
Hilding Pleijel: Bouppteckningarnas bokbestånd. Historiskt principiella synpunkter. Lund 1944.

HP 70
Hilding Pleijel: Hustavlans värld. Kyrkligt folkliv i äldre tiders Sverige. Stockholm 1970.

SPB 1819
Den svenska Psalmboken af Konungen gillad och stadfästad år 1819. Stockholm 1819.

SPB 1765
Then Swenska Psalm-Boken, med the Stycken som ther til höra, och på följande sida upteknade finnas. Uppå Kongl. Maj:ts nådigste befallning år MDCXCV. Öfwersedd och nödtorfteligen förbättrad. Stockholm 1765.

MR 63
Manfred Reissland: Grundzüge der Ständepolitik in dem Gebiet von Vorpommern und Rügen während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Greifswald 1963.

KR 29
Karl Renner: Die Rechtsinstitute des Privatrechts und ihre soziale Funktion. Ein Beitrag zur Kritik des bürgerlichen Rechts. Tübingen 1929.

PR 67
Pentti Renvall: Finsk representation i Sveriges riksdag. Stockholm 1967.

JGR 1822
J.G. Richert: Ett och annat om Corporationer, Privilegier, Nämnd i Domstolar etc. etc. etc. i anledning af Consistorii Academici i Upsala Betänkande, om den Academiska Jurisdictionen. Stockholm 1822.

PRA 1840
Protocoll hållna hos Högloflige Ridderskapet och Adeln vid Lagtima Riksdagen i Stockholm år 1840. Tredje Häftet.

PRA 1851
Protocoll hållna hos högloflige Ridderskapet och Adeln vid Lagtima Riksdagen i Stockholm åren 1850 och 1851. Nionde häftet.

SR 1788
Sven Rinman: Bergwerks Lexicon. Första delen. Stockholm 1788.

ER 35
Edvard Rodhe: Den religiösa liberalismen. Stockholm 1935.

UR 1748
Ulric Rudenschöld: Tal om Skogarnes Nyttjande och vård, hållit uti Kongl. Svenska Vetenskapsacademien vid praesidii afläggande den 16. julii 1748. Stockholm 1748.

EFR 1770
Eduard Fr. Runeberg: Fortsättning af Kongl. Tabell-Commissionens Oeconomiska Anmärkningar, och särdeles om Landtbruket samt om den därvid arbetande Folkhopen, Kongl. Vetenskaps-Academiens Handlingar för år 1770. Stockholm 1770.

GR 85
Göran Rydeberg: Skatteköpen i Örebro län 1701-1809. Uppsala 1985.

ÅR 1787
Åke Rålamb: En liten och kårt handbok utaf adelig öfning, at bruka vid många tillfällen, til stor hjelpreda i åtskilliga mål, hwars innehåll på andra sidan förmäles. Stockholm 1787.

BA
Rättsprotokoll Nya Kopparberg (i Bergskollegii arkiv (BA), Advokatfiskalens arkiv).

CS 31
Carl Sahlin: Svenskt stål före de stora götstålsprocessernas införande, historiska anteckningar av, i Med hammare och fackla III. Stockholm 1931.

ES 1727
Eric Salander: Utförlig gårdsfogdeinstruction. Stockholm 1727.

KS 51
Kurt Samuelsson: De stora köpmanshusen i Stockholm 1730-1815. En studie i den svenska handelskapitalismens historia. Stockholm 1951.

KS 68
Kurt Samuelsson: Från stormakt till välfärdsstat. Stockholm 1968.

BS 77
Bengt Sandin: Slaven som medelklassamerikan. Fogel och Engerman och debatten om slaveriet i USA, i Historisk Tidskrift 1977.

BS 84
Bengt Sandin: Familjen, gatan, fabriken eller skolan? Miljöer för stadsbarn i Sverige i ett historiskt perspektiv, i Barn i tid och rum. Malmö 1984.

BS 86
Bengt Sandin: Hemmet, gatan, fabriken eller skolan. Lund 1986.

KP 54
Domböcker för Savolax 1559 och 1561-1565, utgivna av Riksarkivet, redigerade av Kauko Pirinen. Helsinki 1954.

NS 36
Nils Schager: Ägaregrupperingen inom det svenska skogsbruket, i Svenska Skogsvårdsföreningens tidskrift, 2, 1936.

ES 37
Erik Schalling: Efterskrift till »Kyrkogodset i Skåne, Halland och Blekinge under dansk tid«, i Statens offentliga utredningar 1937:22. Stockholm 1937.

ES 27
Erik Schalling: Skatterätt, stadgerätt och frälserätt. En historia om äganderättens relativitet, i Historisk Tidskrift 1927.

GS 1910
Georg Schauman: Studier i frihetstidens nationalekonomiska litteratur och strömningar 1718-1740. Helsingfors 1910.

FWS
Friedrich Wilhelm von Schubert: Resor genom Sverige, Norrige, Lappland, Finnland och Ingermanland. Tredje bandet. Stockholm 1825.

SS
Segerstedts samlingar (i Vitterhetsakademins arkiv och i Helsingfors universitetsbibliotek).

ES 68
Elsa Sjöholm: Några arvsrättsliga problem i de svenska medeltidslagarna. i Scandia 1968.

ES 78
Elsa Sjöholm: Rättshistorisk metod och teoribildning. i Scandia 1978.

ES 85
Elsa Sjöholm: Rättlösa. Ett testfall till projektet »De svenska medeltidslagarna som historiska källor«, i Rättshistoriska studier XI, Stockholm 1985.

ES 88
Elsa Sjöholm: Sveriges medeltidslagar. Europeisk rättstradition i politisk omvandling, i Rättshistoriskt bibliotek. Stockholm 1988.

SS 22
S. Skappel: Om husmandsvæsenet i Norge, dets oprindelse og utvikling. Kristiania 1922.

FS 40
Fridlev Skrubbeltrang: Husmand og inderste. Studier over sjællandske landboforhold i perioden 1660-1800. København 1940.

AMS 74
Arvo M. Soininen: Vanha Maataloutemme. Maatalous ja maatalousväestö suomessa perunäisen maatalouden loppukaudella 1720-luvulta 1870-luvulle. Abstract: Old traditional agriculture in Finland in the 18th and 19th centuries, i Journal of the Scientific Agricultural Society of Finland 1974.

WS 1902
Werner Sombart: Der moderne Kapitalismus. Leipzig 1902.

ES 1910a
Ernst Sommarin: Det svenska bergsregalets ursprung, i Statsvetenskaplig tidskrift 1910.

ES 1910b
Ernst Sommarin: Sveriges äldsta bergverks första anläggning och organisation under Magnus Ladulås (omkring år 1280). Stora Kopparberget och Rammelsberg, i Statsvetenskaplig tidskrift 1910.

RS 74
Rodolfo Stavenhagen: De sociala klasserna i jordbrukssamhället. Stockholm 1974.

AS 1775
And. Anton Stiernman: Alla Riksdagars och mötens Besluth samt arfföreningar [ … ] utgifne af. Stockholm 1747-1775.

ETS 56
Ernst Ture Ström: Hällefors och Grythytte bergslag från år 1640 till omkring 1700. Lund 1956.

JS 1800
J. Strömbom: Försök till handbok för bruksbetjenter. Första delen. Stockholm 1800.

CGS 1864
Carl Gustaf Styffe: Framställning af de så kallade grundregalernas uppkomst och tillämpning i Sverige intill slutet af sextonde århundradet, med anledning af den uppdiktade berättelsen om ett riksdagsbeslut på Helgeandsholmen år 1282. Stockholm 1864.

IS 42
Isidor Sundberg: Finnmarksräfsten i Norge 1686. Falun 1942.

GS 1913
Gustav Sundbärg: Betänkande i Utvandringsfrågan och därmed sammanhängande spörsmål jämlikt kungl. brefvet den 30 januari 1907, afgifvet af. Stockholm 1913.

HS 32
Herman Sundholm: Bergstekniskt och bergshistoriskt varjehanda, Blad för bergshandteringens vänner, 19-20, 1928-1932.

JS 81
Jan Sundin: Control, punishment and reconciliation. A case study of parish justice in Sweden before 1850, i Tradition and transition. Umeå 1981.

JS+LGT 81
Jan Sundin och Lars-Göran Tedebrand: Swedish blacksmiths in the nineteenth century. Individual and collective life histories. Umeå 1981.

HS 74
Hans Sundström: Bebyggelseutveckling i Övre Norrland under senmedeltiden, i Scandia 1974.

OS 1744
Enfaldig förklaring öfwer Lutheri Lilla Catechismum stäld genom spörsmål och swar af Olao Swebilio, A. Ups. Jemte en utläggning öfwer Hustaflan. Stockholm 1744.

SAOB
Svenska Akademiens ordbok.

SLL 79
Svenska Landskapslagar. Tolkade och förklarade av Åke Holmbäck och Elias Wessén. Stockholm 1933-1979.

SFF 1850
Svensk Författningssamling 1850.

SRL 1734
Sveriges Rikes lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734. Stockholm (1780) 1981.

SRLL 1726
Swerikes Rijkes Lands-Lag, som af Rijksens Råd blef öfwersedd och förbättrat: Och af K. Christofer [ … ] 1442 stadfäst [ … ] efter [ … ] Carls then Nijondes [ … ] nådige befalning åhr 1608 af Trycket utgången (med kommentarer av P. Abrahamsson). Stockholm 1726.

FSRL 1900
Förarbetena till Sveriges rikes lag 1686-1736 efter offentligt uppdrag utgifna af Wilhelm Sjögren, I, Lagkommissionens protokoll. Uppsala 1900.

TS 32
Tom Söderberg: Stora Kopparberget under medeltiden och Gustav Vasa. Stockholm 1932.

IT 61
Ilmar Talve: Den nordosteuropeiska rian. En etnologisk undersökning. Helsingfors och Köbenhavn 1961.

AT 23
Arthur Thomson: Grundskatterna i den politiska diskussionen 1809-1866. Ett bidrag till lantmannapartiets förhistoria, I. Lund 1923.

DT 1896
D[aniel] Tilas: Dagbok öfver Prins Gustavs resa 1768. Falun 1896.

DT 74
Daniel Tilas: Anteckningar och brev från riksdagen 1765-1766. Utgivna genom Olof Jägerskiöld, Kungl. Samfundets handlingar 2. Stockholm 1974.

HT 41
Herbert Tingsten: Den svenska socialdemokratins idéutveckling, I. Stockholm 1941.

HT 69
Herbert Tingsten: Gud och Fosterlandet. Studier i hundra års skolpropaganda. Stockholm 1969.

HT 1782
Hans Toll: Comminister Tolls kolningssätt. Linköping 1782.

ST 22
Sven Tunberg: Stora Kopparbergets historia, I. Förberedande undersökningar. Uppsala 1922.

GU 57
Gustaf Utterström: Jordbrukets arbetare, 2. Stockholm 1957.

GU 59
Gustaf Utterström: Fagerstabrukens historia 1815-1870. Uppsala 1959.

MEW 1746
Magnus E. Wallner: Kolarekonsten uti Swerige, korteligen beskrifwen. Stockholm 1746.

MV 82
Martin Vejbrink: En kontrollerad brottsling som historiskt fenomen. Om social kontroll för hundra år sedan och nu. En presentation av en individ och hans samhälle, i Kontroll och kontrollerade. Formell och informell kontroll i ett historiskt perspektiv. Umeå 1982.

MW 1972
Monica Wernstedt: Fastighetsrättens historia. Stockholm 1972.

MV 1978
Michael Vester: Proletariatets opståen som læreproces, fremkomsten af antikapitalistisk teori og praksis i England 1792-1848. Kongerslev/Tranehuse 1978.

PW 71
Peter Westerlind: Kommentar till jordabalken. Stockholm 1971.

KW 77
Karin Widerberg: 1800-talets lagreformer frigjorde kapitalet -- inte kvinnan, i Forskning och framsteg 4, 1977.

PW 1827
P. Wieselgren: Hwilken är Sveriges Religion? en fråga till medborgare med hjerta, till embetsmän med samvete. Första häftet: Hwilken är Svenska Statens Religion? Stockholm 1827.

SW 1877
Sigfrid Wieselgren: Om de arbetande klasserna i historien och nu, i Arbetarens vän 1877.

GW 36
Gösta Wieslander: Skogsbristen i Sverige under 1600- och 1700-talen, i Svenska skogsvårdsföreningens tidskrift 1936.

KV 53
Kustaa Vilkuna: Varpå beror den finske svedjebondens kolonisationsförmåga? i Värmland förr och nu, Meddelande från Värmlands fornminnes och museiförening. Karlstad 1953.

RW+GT 70
R. Willoch, G. Turner: Grundriß des Bergrechts. Berlin-Heidelberg-New York 1970.

GW 1878
G. Wilmanns: Die Römische Bergwerksordnung von Wipaska, Brasserts Zeitschrift für Bergrecht 1878.

CW 77
Christer Winberg: Folkökning och proletarisering. Kring den sociala strukturomvandlingen på Sveriges landsbygd under den agrara revolutionen. Lund 1977.

CW 82
Christer Winberg: Krig och feodalism på 1600-talet, i Historisk Tidskrift 1982.

CW 85
Christer Winberg: Grenverket. Studier rörande jord, släktskapssystem och ståndsprivilegier. Stockholm 1985.

NW 1908
Nils Wohlin: Torpare-, backstugu- och inhysesklasserna. Öfversikt af deras uppkomst, tillväxt och aftagande med särskild hänsyn till torpareklassens undergräfvande. Stockholm 1908.

NW 1909
Nils Wohlin: Den jordbruksidkande befolkningen i Sverige 1751-1900. Stockholm 1909.

NW 1912
Nils Wohlin: Den svenska jordstyckningspolitiken i de 18:e och 19:e århundradena. Stockholm 1912.

KW+DL 79
Kent Wrightson, David Levine: Poverty and piety in an English village, Terling, 1525-1700. London 1979.

VW 79
Vagn Wåhlin: Omkring studiet af de folkelige bevægelser, i Historisk Tidskrift 1979.

HY 78
Heikki Ylikangas: Upproret i Rautalampi, i Historisk Tidskrift för Finland 1978.

AZ 1900
Adolf Zycha: Das böhmische Bergrecht des Mittelalters auf Grundlage des Bergrechts von Iglau. Berlin 1900.

ÅKB 1918
Åbokommitténs Betänkanden, I. Förslag till lag om åborätt till under bruk skatteköpta hemman och lägenheter. Stockholm 1918.

KÅ 64
Kurt Ågren: Adelns bönder och kronans. Skatter och besvär i Uppland 1650-1680. Uppsala 1964.

MÅ 88a
Maria Ågren: Den skuldsatte inför rätta. Bergstingets och häradsrättens handläggning av skuldmål på 1740-talet, opubl. sem.-uppsats, Historiska institutionen. Lund 1988 (a).

MÅ 88b
Maria Ågren: Att lösa ekonomiska tvister -- domstolarnas främsta sysselsättning på 1700-talet? i Historisk Tidskrift 1988 (b).

KAN 88
Kai Aalbæk-Nielsen: Reaktionens jubilæer, i Information 4-5 juni 1988.

GÅ 85
Gösta Åqvist: Till den svenska regalrättens historia. i Rättshistoriska studier XI. Stockholm 1985.

AÅ 1897
Adolf Åström: Om svensk jordäganderätt. Stockholm 1897.

PJÖ 87
Per Johan Ödman: Konformismens triumf. Utvecklingslinjer i svensk 1600-talspedagogik. Stockholm 1987.

SÖ 24
Samuel Ödman: Hågkomster från hembygden och skolan jämte tillägg: Prosten Lenaeus i Delsbo och hans församling på 1760-talet. Stockholm 1924.

ÖLR
Örebro länsräkenskaper (i Kammararkivet, tiondelängder).

ÖLL
Örebro länsstyrelse, landskontoret: Jordeböcker, mantalslängder (i Landsarkivet, Uppsala).

EÖ 71
Eva Österberg: Gränsbygd under krig. Ekonomiska, demografiska och administrativa förhållanden i sydvästra Sverige under och efter nordiska sjuårskriget. Lund 1971.

EÖ 77
Eva Österberg: Kolonisation och kriser. Bebyggelse, skattetryck, odling och agrarstruktur i västra Värmland ca 1300-1600. Lund 1977.

EÖ 82a
Eva Österberg: »Den gamla goda tiden«. Bilder och motbilder i ett modernt forskningsläge om det äldre agrarsamhället, i Scandia 1982 (a).

EÖ 82b
Eva Österberg: Sämja, i Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid från vikingatid till reformationstid, 17, 1982 (b).

EÖ 84
Eva Österberg: Alternativa protester i det gamla bondesamhället, i Tvärsnitt 1984.

EÖ 86
Eva Österberg: Bönder och annat folk. Det äldre svenska agrarsamhället i historiografisk belysning, i Historisk Tidskrift 1986.

EÖ 87
Eva Österberg: Brott och straff i svenska småstäder under medeltid och vasatid. Svensk kriminalitet i europeiskt perspektiv, i Över gränser. Festskrift till Birgitta Odén. Lund 1987.

PAÖ 1896
P.A. Östergren: Tvisten om ägande- och nyttjanderätten till skattejord. Lund 1896.


Finntorparna i Mången.

Denna text är hämtad ur Per Jonssons avhandling »Finntorparna i Mången«.
Copyright © 1989 Per Jonsson. .
Copyright © 1999 Erik Jonsson.
Fullkomlig överensstämmelse med den tryckta boken garanteras icke.
Kartor, fotografier och andra bilder i den tryckta boken ingår icke i denna utgåva på Världsväven.
Det är tillåtet att citera ur texten samt skriva ut densamma (vilket dock är olämpligt) i ett enda exemplar för eget, personligt, privat, ickekommersiellt bruk. Övrig exemplarframställning förbjudes.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.
Den, som önskar flera exemplar av denna text eller tillgång till kartor och bilder, hänvisas till den tryckta boken, ISBN 91 85454 25 7.

Fri Nov 5 05:54:35 CET 1999


Per Jonsson (1928-1998)Om goda kagor och torra kakor (»cookies«)