Ateist

TÜRKİYE ATEİST DEMOKRAT PARTİ (ADP) MANİFESTOSU

 

Koyutlar

 

 1. Bir ateist, evrenin yaratılmadığını bilir. Bu açıdan Büyük Patlama Kuramı’nda açık var. Bir Papa’nın, kuramın yaratıcısı Stephen Hawking’den, kuramını değiştirmemesini istemesi bile, o kuramın reddi için yeter de artar bile...
 2. Evrim kuramını bilir. Canlılar oldukları gibi yaratılmamışlardır. Olabilecekleri tek biçimde de değillerdir.
 3. Mekanik determinizmi kullanmaz.  Kaos matematiğini kullanır.
 4. Varoluşun ve insanın teolojisi ve teleolojisi yoktur. Yaşamanın anlamı, nedeni, değeri, her insan tarafından kendisince yaratılacaktır. Standart biyografi yok.
 5. Allah-Tanrı ve diğerleri yoktur. Hepsi insan tasarımından ibaretlerdir.
 6. Beden-zihin ölümlüdür. Ölümden sonra yaşam yoktur. Zihin, şimdilik bedenle birlikte tanımlıdır ama kafa nakli bu konuda ilk epsilon farklı artı-değeri yarattı / mümkün kıldı.
 7. Cennet-cehennem yoktur. İnsan türü, cehennemi Yeryüzü’nde yaratmış durumda zaten... Cennet gereksinimimiz de yok.
 8. Kutsal kitapları insanlar yazmıştır. 4 farklı İncil olması bunun kanıtıdır.
 9. Dinler ölüm korkusundan yaratılmıştır.
 10. İnsan var olduğundan beridir dinlerin de var olması, üstelik, yazıdan ve kentten önce yaratılmış olması, onu doğrulamaz.
 11. Dinler, baskıcı telkin yoluyla yaydırılır. Dinsel hoşgörü bir aldatmacadır.
 12. Tek tanrılı dinler, tanım gereği engizitördür (Hristiyanlık’ta cadı yakma, Müslümanlık’ta ‘katli vaciptir’ hükümleri) ve emperyalisttir (Hristiyanlık’ta Haçlı Seferi, Müslümanlık’ta cihat). Museviler’in Filistinliler’e yaptıkları ortada.
 13. Ahlak ve hukuk, dinden önce gelir. İnsanlar arasındaki ilişkileri, tanrı değil, insanlar düzenler. Dinsel evlilik olmaz.
 14. Tarih, sıfır tanrıya doğru evriliyor. Yine de, nüfusun % 50’si ateist olsa bile, bir süre için bu durum kalıcı olmayabilecektir.
 15. Çokdinlilik mümkündür. ‘Hristiyan+Müslüman’ olsa bile...
 16. Ateizm; tanrısız Budizm, spitiüalizm, deizm, panteizm ve animizm değildir ve tersleri de...
 17. Marksizmin ateizmi teolojik değil, ideolojiktir. Keza, uygulandıkları biçimleriyle Leninizm’in, Stalinizm’in ve Maoizm’in de...
 18. Ateist engizisyon olabilir. Bakınız: Çin 1950-2000.
 19. Baskı yoluyla ateizm, ters sonuçlar verebilir. Bakınız: 1990 ertesi Rusya ve Türki Cumhuriyetler.
 20. Alevilik de şeriatla yönetiliyor ve Sünni şeriatçılığı denli katılar.
 21. Şiiler de engizitördürler.
 22. Şeriatı az ya da çok uygulamayan tek Müslüman ülke Türkiye’dir ama dinsel kökenli onlarca halk isyanı oldu.
 23. Hristiyanlıkta, demokrasi eğilimleri nedeniyle, dinsel yoğunluk çok zayıfladı.
 24. İsrail, hem faşist (siyonist, ırkçı), hem de engizitör (şeriatla yönetilen) olduğu kabul edilen, 21. Yüzyıl’ın biricik devletidir. Vatikan engizitördür ama faşist değildir. Faşist en az 10 ülke vardır ama onlar da engizitör değildir.
 25. Tek tanrılı olmayan dinlerde de engizisyon olabilir, eski uygulamalarıyla vudu dini gibi...
 26. Ateizm, daha çok Birinci Dünya ülkelerinde ve büyükkentlerde yaygındır.
 27. Ateizm, bugünkü anlamıyla 1789 Fransa Devrimi’nden beridir tanımlıdır. Kesinkes, ‘azınlıklar içinde azınlık olmak’ anlamına gelir.
 28. 2100’de en kalabalık nüfus ateistler olacağı için, o zaman ateizmin tanımı farklı olacaktır.
 29. Üçüncü Dünya ülkelerinde, 22. Yüzyıl’a doğru, Kolomb öncesi dinlerine geri dönüşler yaşanma oranı artacaktır. Bakınız: Haiti ve İspanya’da İslam’a 500 yıl sonra geri dönenler örneği.
 30. Yeni dinler üretimi yüzyıllarca daha sürecektir. Eski dinlerin harmanlanması da sürecektir.

 

Haklar ve Özgürlükler

 

 1. 18 yaşına dek din belirsiz kalır. 18 yaşında kişi kendi dinini kendi seçer ve yaşamı boyunca istediği zaman din değiştirebilir ve/ya ateist olabilir. Ateistler de herhangi bir dine geçebilirler. Herhangi bir dinin, örneğin Musevilik’in kendine başvuran bir kişiyi değerlendirme hakkı vardır ama reddetme hakkı çok özel durumlar dışında yoktur.
 2. Nüfus kağıdında din hanesi bulunmaz.
 3. 65 yaşından büyükler dinsel sorumluluk taşımazlar.
 4. Gelecekte ‘İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne ‘ateizm hakkı’ maddesi koydurmak gerekir.
 5. Din suçları, zaman aşımsız insanlık suçudur.
 6. Ezanlara sınır konulmalıdır. Ses ve yaygınlık sınırlandırılmalıdır. Belli semtlerde ve mahallelerde ezan okunmamalıdır.
 7. Çanlara sınır konulmalıdır.
 8. Oslo’daki, ateistlerin her gün ‘tanrı yoktur’ anonsu davranışı yok. Gürültü yaparak hiç kimse, hiç bir yere varamaz.
 9. Zorunlu cenaze namazı yok.
 10. Zorunlu gömülme yok. Kişi naaşının ne yapılacağına ölmeden önce kendisi karar verir. Mirasçıları reddetse de istek uygulanır.
 11. Zorunlu oruç yok.
 12. Zorunlu namaz yok.
 13. Zorunlu hac yok. Yerine hayır işleri yapılabilir. Fitre ve zekat verilebilir.
 14. Şeriat yok.
 15. Kadınlar erkeklerle eşittirler. Birlikte ibadet etme hakkına sahiptirler.
 16. İntihar haktır.
 17. Ötenazi haktır.
 18. Bedenini anatomi için bağışlamak haktır. Organ bağışı haktır.
 19. Askerler, sürekli seferi olduklarından dolayı, dini vecibelerden muaftırlar. Orduda mescit yok.
 20. Kutsal inek yok. Diğer dinlerin tabuları yok.
 21. Kudüs boşaltılıp insansızlaştırılmalıdır.
 22. Vatikan ve Papalık tasfiye edilmelidir.
 23. Patrikhane ve Ekümenlik tasfiye edilmelidir.
 24. Diyanet İşleri Başkanlığı ve müftülükler tasfiye edilmelidir.
 25. 100.000 caminin 50.000’i kütüphaneye, okula ve sağlık ocağına çevrilmelidir. İmamlar okumayazma kursu vermelidir.
 26. Alevi köylerinde cami yapılmamalıdır. Olanlar, derhal başka kurumlara dönüştürülmelidir. Aleviler’in camileri meyhane yapma hakkı da saklıdır.
 27. Camilerin altında alışveriş merkezleri olmamalıdır. Olanlar; köy odası, okul, kütüphane ve sağlık ocağına dönüştürülmelidir.
 28. 2000 Eylül itibarıyla 70 milyonluk Türkiye nüfusunun % 40’ı dinden muaf, % 10’u ateist, % 10’u laik, % 10’u Alevi, % 24,5’u cuma namazı kılandan engizitöre dek uzanan açıda Sünni Müslüman, % 5’i belirsiz, %o 5’i gayrımüslimdir. Atesitler azınlıktır ama bugüne dek ülkemizde bu konuda bir araştırma can, ırz ve mal güvenliği nedeniyle yapılamamıştır.
 29. 2000 itibarıyla 6 milyarlık dünyada 909.000.000 ateist, 1.943.000.000 Hristiyan, 1.165.000.000 Müslüman, 1.116.000.000 Hindu-Budist, 250.000.000 Animist, 617.000.000 diğer dinlere mensup nüfus vardır. Aynı istatistik, Türkiye’yi % 99 Müslüman gösterdiği ve 2003’te 8,5 milyonluk Haiti ülkesi Hristiyanlık’tan vudu dinine geçtiği için, bu sayılar biraz farklıdır. Ateistler de çoğunluktur.
 30. Aile kurumu tasfiye edilmelidir. Nüfus denetimi arttırılmalıdır.
 31. Türk Ceza Kanunu’ndaki ‘tek tanrılı dinlerin peygamberlerine küfür’ gibi suç maddeleri kaldırılmalıdır.

 

Parti

 

 1. Yılda bir ulusal ve/ya kürel ateizm kongresi yapılmalıdır. Diğer dinlerin ateizme yaklaşımlarını göstermesi açısından, ilahiyatçılar da çağrılabilir.
 2. Dünya ateist partiler birliği kurulmalıdır. Bu kurum, BM’de ve AB’de temsil edilmelidir. ABD’de temsil edilebilir, edilmeyebilir de...
 3. Basılı bir süreli yayın organı ve internet sitesi olmalıdır.
 4. Ateist Parti programı değişebilir. Partiye üye olmak için ateist olmak yeterlidir. Üye, üye olduğu süre içinde teist davranışlarda bulunmamayı taahhüt eder. ‘Feminist-ateist’ veya ‘asker kaçağı-ateist’ olabilir.
 5. Ateist Parti üyeleri, isterlerse kendi partilerine bile oy vermeyebilirler.
 6. Ateist Parti, ayrallara / azınlıklara önem verir ve onları açıkseçik tanımlar. Ateist Parti, bu açıdan radikal bir partidir. Ateizmi ikinci plana düşürmeke ve ona aykırı davranmamak koşuluyla tüm ayrallara açıktır. Parti başkanının bir kadın olması uygundur.
 7. Ateist Parti, seçimlere ve TBMM’ye girmek için uğraşmaz. Daha çok bir sivil toplum örgütüdür. Aktif politik eyler. Ancak, gerekirse Meclis’e bağımsız bir aday sokabilir, yaşasaydı Aziz Nesin gibi. Eğer, herhangi bir yer için vasiyeti varsa, Aziz Nesin’e bir mezar yeri hazırlar. Nazım Hikmet’in mezarını ise, Rusya’da bırakır.
 8. Ateist Parti’nin 42 ilde, il ve ilçe başkanlığı düzeyinde örgütlenmesi ırz, can ve mal güvenliği açısından mükün olmayabilir ki bunu devlet görevlileri de sağlamak istemeyebilir.
 9. Ateist Parti’nin ekonomik bir programı yoktur.
 10. Ateist Parti’nin parti marşı yoktur. Marş militarist bir eğilim gösterir. Ateist Parti anti-militarist bir partidir.
 11. Ateist Parti, Siyasal Partiler Yasası’na uyar ama yasaların çok uygunsuz olanlarını ihlal edebilir.
 12. Ateist Parti, partiliğin yanısıra, gelir sağlamak ve daha küçük organizasyonlar düzenlemek amacıyla,  dernek ve vakıf olarak da örgütlenebilir.
 13. Ateist Parti, Cumhuriyet döneminin dinsel insanlık suçlarını listeler ve gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne götürür.
 14. Ateist Parti, tarihin dinsel insanlık suçlarını listeler. Onları, kurulmakta olan Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi’ne yargılanmak üzere taşır.
 15. Ateist Parti, öncelikle üniversitelerde örgütlenir. Bunun için de, öncelikle batı kültürüne açık olanlar yeğlenir. (Herhalde İlahiyat Fakültesi yeğlenmez.)
 16. Türkiye Ateizm Müzesi kurulabilir.
 17. İstanbul’da bir ateizm kütüphanesi kurulmalıdır.
 18. Ateizm belgeselleri (hem fotoğraf albümü, hem film oalark) hazırlanmalıdır.
 19. Ateizm ansiklopedisi hazırlanmalıdır. Yabancı dillerde varolanlar çevrilmelidir. (Eski SSCB’nin hazırlattığı  Marksizm veri tabanlı olan gibi...)
 20. Ateizmi tanıtan radyo ve televizyon programları hazırlanmalıdır. Gerekirse, TRT’den hak talep edilebilir.
 21. Ateizm hakkında bir çeviri kitap dizisi yapılabilir.
 22. Ateist Parti, sosyal demokratlarla işbirliği yapar ama adı öyle olup kendileri öyle olmayan CHP ya da DSP ile değil... Geçmişte de HP, SODEP, SHP ve YTP ile değil...
 23. Ateist Parti; (partileri olduğu varsayılarak) Yeşiller’le, Radikaller’le Anarşistler’le, Feministler’le işbirliği yapabilir, yapmayabilir de...
 24. Ateist Parti; milliyetçilerle, muhafazakarlarla, liberallerle, kemalistlerle işbirliği yapmaz. Tanımak için onlarla diyalog kurabilir.
 25. Ateist Parti; anti-koloniyalist, anti-emperyalist, anti-militarist, anti-kapitalist, anti-nasyonalist, anti-etnist, anti-faşist, anti-komünisttir. Bu açıdan sosyal demokratlarla çakışır.
 26. Ateist Parti, eğitim açısından en üst düzeye seslense de, iktidar seçkinleriyle, özellikle de entelejensiya ile işbirliği yapmaz.
 27. Ateist Parti’nin kitleyle ilişkileri kitle-ayral düzeyindedir.
 28. Ateist Parti, fütürolojisttir, İkinci Sanayileşme’cidir, uzaycıdır, anti-globalisttir, Güneyci’dir, Üçüncü Dünyacı’dır. Ülkesiz halkların taleplerini dikkate alır, Türkiye’deki 50-70 tanenin de...
 29. Ateist Parti fesh ve/ya tasfiye edilebilir ve başka bir oluşuma dönüşebilir.