" การเขียนประกาศ "

            การเขียนประกาศ คือ การทำให้สาธารณชนทราบข่าวสาร เรื่องเดียวกันอย่าง

แพร่หลาย โดยอาศัยสื่อสาธารณะ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ ฯลฯ การประกาศอาจเป็นเรื่อง

ของการแจ้งให้ทราบ หรือเพื่อปฏิบัติตาม

        ส่วนสำคัญของการประกาศ มีดังนี้

        1.     ชื่อหน่วยงาน หรือองค์การที่ออกประกาศ

        2.     เรื่องที่ประกาศ

        3.     เนื้อความที่ประกาศ ต้องสื่อสารให้เข้าใจได้ชัดเจน

        4.     วัน เดือน ปี ที่ประกาศ

        5.     ลงนามผู้ออกประกาศ

" การเขียนพาดหัวข่าว "

            การเขียนข้อความในหนังสือพิมพ์นั้น จะมีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ

        1.     พาดหัวข่าว   เป็นข้อความที่ปรากฎเด่นชัด สะดุดตา   เพื่อให้ผู้อ่านติดตาม 

             เนื้อข่าว

        2.     ตัวข่าว   ประกอบด้วยวรรคนำ โดยยกเอาส่วนสำคัญของข่าวมากล่าว   และส่วนที่เป็น

               เนื้อข่าว

                           กลับเมนู                                 หน้าถัดไป

     bil_line.gif

 

1