Home คำนำ บทนำ กลไกการฝังเข็ม เข็มและการใช้เข็ม จุดฝังเข็มและเส้นลมปราณ การใช้การฝังเข็มในเวชปฏิบัต แหล่งข้อมูลอ้างอิง เอกสารอ้างอิง WHO Recommendation for Acupuncture การเบิกค่ารักษาพยาบาล ผู้เรียบเรียง

 

ผู้เรียบเรียง

นายแพทย์เกียรติคุณ ศิลาบุตร

การศึกษา

พ.ศ. 2529 มัธยมศึกษาตอนปลาย (สอบเทียบ) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พ.ศ. 2535 แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2543 สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต เบลเยียม

ประวัติการอบรมด้านการฝังเข็ม

- การอบรมเวชกรรมฝังเข็มแนวใหม่สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 3 วันที่ 22 – 26 มีนาคม 2536 โรงพยาบาลศรีธัญญา

ประสบการณ์การฝังเข็ม
พ.ศ. 2535 – 2536 คลีนิคดุลยภาพบำบัดและฝังเข็ม ร.พ. ค้อวัง จังหวัดยโสธร
พ.ศ. 2536 – 2542 คลีนิคดุลยภาพบำบัดและฝังเข็ม ร.พ. ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน คลีนิคดุลยภาพบำบัดและฝังเข็ม ร.พ. บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่ โรงพยาบาลบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120

Email address: kiattikhuns@hotmail.com

 
 

Webmaster

1