สิ่งที่ชาวพุทธควรใช้ปัญญาในความเชื่อ

ชาวพุทธควรเชื่ออย่างไร และเชื่ออะไร


          พระพุทธเจ้า คือท่านผู้ตรัสรู้สัจธรรม พระองค์ทรงค้นพบความจริงอันสูงสุด และมิได้ทรงบังคับผู้ใดให้เชื่ออย่างงมงายในคำสอนของพระองค์ ความมีเหตุผลของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า อยู่ที่การเปิดโอกาสให้มีการสอบสวนอย่างถี่ถ้วนในทุกขั้นตอนแห่งวิถีทางไปสู่การตรัสรู้ เพื่อที่จะเข้าใจสภาพแห่งปรากฏการณ์ทั้งปวง จำเป็นจะต้องอาศัยปัญญาญาณกำกับตลอดสาย
          
          สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนชาวกาลามะ ผู้อาศัยอยู่ในเกสปุตตนิคม ในราชาอาณาจักร หรือแคว้นโกศล ถึงท่าทีอันเหมาะสมเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา  พระองค์ตรัสว่า "อย่าเชื่อหรือถือเอาสิ่งใด ๆ เพียงการฟังตามๆ กันมา ,อย่าเชื่อเพียงที่ถือสือกันมา, อย่าเชื่อเพียงข่าวลือ, อย่าเชื่อโดยอ้างตำรา, อย่าเชื่อโดยนึกเดาเอา, อย่าเชื่อโดยการคาดคะเน, อย่าเชื่อเพียงตรึกคิดไปตามอาการ , อย่าเชื่อเพียงเพราะน่าเชื่อถือ, อย่าเชื่อเพียงเพราะว่าสมณะผู้นี้เป็นครูของเรา ,อย่าเชื่อเพียงเพราะความคิดเห็นของตน" และแล้ว พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนชาวกาลามะต่อไป ให้พิจารณาทุกสิ่งด้วยตนเองอย่างถี่ถ้วน
          "เมื่อใด ท่านรู้ด้วยตนเองว่า  สิ่งเหล่านี้ไม่ดี นักปราชญ์ติเตียน เมื่อรับไว้และปฏิบัติแล้ว จะนำไปสู่ภัยอันตราย ก็จงสละละทิ้งเสีย ในทางตรงกันข้าม เมื่อท่านทราบด้วยตนเองว่า สิ่งเหล่านี้ไม่ถูกติเตียน นักปราชญ์สรรเสริญ เมื่อรับไว้และปฏิบัติแล้ว จะนำไปสู่ประโยชน์และความสุข ก็จงรับไว้ปฏิบัติ".

>>

<<

!!