แบบฝึกหัดพุทธศาสนา

ข้อสอบบทที่ ๑

         ๑. ประเทศใดต่อไปนี้ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาครั้งสมัยพุทธกาลมากที่สุด?
ก. ไทย
ข.อินเดีย
ค. ธิเบต
ง.เนปาล

๒. สถานที่ที่พระบรมศาสดามีความสัมพันธ์ ๔ ที่ สถานที่เหล่านั้นเรียกว่าอะไร?

ก. เจดีย์สถาน
ข. พุทธสถาน
ค. สังเวชนียสถาน
ง.ธรรมสภามหาสถาน

๓. พระพุทธเจ้าประสูตรในสถานที่ใดต่อไปนี้?

ก.พระเชตวันมหาวิหาร
ข.วัดเวฬุวัน
ค. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
ง.สวนลุมพินี

๔. พระพุทธเจ้าตามประวัติที่ปรากฏ ว่าเป็นบุตรของพระราชาพระองค์ใด?

ก.พระเจ้อโศกมหาราร
ข. พระเจ้าสุทโธทนะ
ค.เจ้าชายสิทธัตถะ
ง.พระเจ้ากาลาโศก

๕. หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ได้ ๓ เดือนก็สามารถเทศนาสั่งสอนจนมีพระสาวกที่เป็นทั้งพระอรหันต์และไม่บรรลุธรรมถึงเท่าไร?

ก. ๖๐รูป
ข.๕๐ รูป
ค.๗๐ รูป
ง.๑๒๕๐ รูป

๖. ตำราในทางพระพุทธศาสนา ที่บรรจุหลักธรรมและคำสั้งคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าอะไร?

ก.พระไตรภูมิ
ข.พระรัตนตัย
ค. พระไตรปิฏก
ง.พระอภิธรรมปิฏก

๗. ประเทศอินเดียเป็นแหล่งอารยธรรม วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณีและระบบปรัชญาเก่าแก่ที่สุดในโลกตั้งแต่ก่อนคริสต์ศักราชกี่พันปี?

ก. ๓,๐๐๐-๔,๕๐๐ปี
ข.๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ ปี
ค.๑,๐๐๐-๒,๐๐๐ปี
ง.๑,๕๐๐-๓,๕๐๐ปี

๘. ปรัชญาที่กล่าวมาในข้อข้างต้นนั้นคือปรัชญาอะไร?

ก. ปรัชญาจารวาก
ข. ปรัชญาเชน
ค.ปรัญาเถรวาท
ง.ปรัชญาพระเวท

๙. ลักษณะของปรัชญาอินเดียหรือปรัชญาตะวันออกนั้นเริ่มต้นจากการค้นหาความจริงเพื่ออะไร?

ก.เพื่อการเข้าถึงพระเจ้า
ข.เพื่อการเข้าถึงความสมหวัง
ค.เพื่อให้มีความเข้าใจถึงธรรมชาติ
ง.เพื่อการเข้าถึงความต้องการคือความตายเป็นที่สุด

๑๐. แหล่งการเกิดความรู้จากปรัชญาตะวันออกได้จากอะไรตามแนวคิดนี้

ก..การปฏิบัติสมาธิจิต จนจิตใจแน่วแน่
ข.การปฏิบัติศีล
ค..การปฏิบัติระเบียบวินัย
ง.การปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๑๑. ปรัชญาตะวันออกเน้นในกาารปฏิบัติให้เกิดความรู้ความเข้าใจก่อนแล้วจึงสอนผู้อื่นให้กระทำตามลักษณะเช่นนี้เรียกว่าอะไร?

ก. ทุติยภาพ
ข. ปัจเจกภาพ
ค.ปัญจภาพ
ง.จตุภาพ

๑๒. ปรัชญาตะวันออกเน้นในกาารปฏิบัติให้เกิดความรู้ความเข้าใจก่อนแล้วจึงสอนผู้อื่นให้กระทำตามและการปฏิบัตินั้นจะเน้นในเรื่องใดเป็นสำคัญ?

ก.เน้นในเรื่องจิต คือการพัฒนาจิตเพื่อความรู้จริง
ข.เน้นในเรื่องการทรมานร่างกาย
ค.เน้นในเรื่องการหาความสุขทางกาย
ง.เน้นในเรื่องการเสพความบันเทิงทางจิต

๑๓. ปรัชญาตะวันตกได้มีวิวัฒนาการขึ้นมาในสงคมใดต่อไปนี้?

ก.กรีกและโรมัน
ข.อิตาลีและสเปน
ค.กรีกและฝรั่งเศษ
ง.โรมันและอิตาลี

๑๔. จุดเริ่มต้นในการพัฒนาปรัชญาในสมัยแรกๆยึดถือลัทธิอะไร?

ก.ยึดถือลัทธิจิตนิยม
ข.ยึดถือลัทธิสสารนิยม
ค.ยึดถือลัทธิอัตตานิยม
ง.ยึดถือลัทธิเทวนิยม

๑๕. ธาเลสมีทัศนะว่า ปฐมธาตุของโลก หรือของสรรพสิ่งคืออะไร?

ก. ดิน
ข.ไฟ
ค.ลม
ง.น้ำ

๑๖. อแนกซิมิเนสมีทัศนะว่าปฐมธาตุของโลกคืออะไร?

ก.ดิน
ข.น้ำ
ค.ลม
ง.ไฟ

๑๗. ผู้ที่สถาปนาปรัชญาตะวันตกส่วนมากเป็นการสถาปนาจากคนกลุ่มใด?

ก.คนถือศีลอย่างเคร่งครัด
ข.นักบวชในศาสนา
ค.ฆารวาส
ง.ผิดทุกข้อ

๑๘. ปรัชญาตะวันตกถึงแม้จะมีแนวคิดที่มีความแตกต่างกันไปแต่ก็ยังมีสิ่งที่เหมือนกันคืออะไร?

ก.แนวความคิด
ข.การตั้งสมมติฐาน
ค.ถูกทั้ง ก และ ข
ง.ข้อ ข ถูกที่สุด

๑๙. พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีแนวคิดร่วมกับปรัชญาตะวันออกได้หรือไม่?

ก.ได้
ข.ไม่ได้
ค.ไม่มีข้อถูก
ง.ข้อ ข ถูก

๒๐. คำสอนของพระพุทธเจ้ามีกี่พระธรรมขันธ์

ก. ๘๒,๐๐๐
ข. ๘๓,๐๐๐
ค. ๘๔,๐๐๐
ง. ๘๕,๐๐๐

๒๑. จริตในพระพุทธศาสนามีทั้งหมดกี่ประการ

ก. ๖
ข. ๗
ค. ๘
ง. ๙

๒๒. ข้อใดไม่ใช้จริตในทางพระพุทธศาสนา

ก. ราคจริต
ข. ตัณหาจริต
ค. โทสจริต
ง. สัทธาจริต

๒๓. พุทธิจริตหรือญาณจริต เป็นผู้ที่มีปัญญาหนักไปในทางด้านใด

ก. ความรู้
ข. รักงาม
ค. นึกคิด
ง. ความคิด

๒๔. วิตกจริต เป็นบุคคลที่มีความประพฤติเช่นใด

ก. เลวทราม
ข. ดื้อรั้น
ค. เป็นปกติ
ง. เอาแต่ใจตนเอง

๒๕. ลักษณะคำสอนของพระพุทธเจ้ามีกี่ลักษณะ

ก. ๒
ข. ๓
ค. ๔
ง. ๕

๒๖. ข้อใดเป็นลักษณะคำสอนของพระพุทธเจ้า

ก. คำสอนที่ทรงตั้งขึ้นมาเอง
ข. คำสอนในลักษณะปฏิรูป
ค. คำสอนในลักษณะปฏิวัติ
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

๒๗. ลักษณะของปรัชญาแบ่งได้เป็นกี่ลักษณะ

ก. ๑
ข. ๒
ค. ๓
ง. ๔

๒๘. ข้อใดเป็นลักษณะของปรัชญา

ก. ปรัชญาในความหมายที่เป็นทัศนะคติแนวคิดหรือหลักการในการดำเนินงานบางอย่าง
ข. ปรัชญาในความหมายของ "วิชาปรัชญา"
ค. ปรัชญาในความหมายของ "ทัศนะคติ"
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

๒๙. ปรัชญาในบางครั้งอาจมีความหมายว่าอย่างไร

ก. การคำนวนค่า
ข. การหาค่า
ค. การตีค่า
ง. การตีราคาของค่า

๓๐. ปรัชญาในลักษณะใดที่หมายถึง วิชาที่ศึกษากันในระดับสูง

ก. ปรัชญาในความหมายที่เป็นทัศนคติแนวคิดหรือหลักการในการดำเนินงานบางอย่าง
ข. ปรัชญาในความหมายของ "วิชาปรัชญา"
ค. ปรัชญาในความหมายของ "ทัศนะคติ"
ง. ไม่มีข้อถูก

๓๑. ปรัชญาในความหมายขงวิชาปรัชญา เป็นปรัชญาชนิดใด

ก. ปรัชญาเทียม
ข. ปรัชญาแท้จริงมีความหมายลึกซึ้ง
ค. ปรัชญาน้ำเน่า
ง. ไม่มีข้อถูก

๓๒. ปรัชญาจะเกิดขึ้นได้ต้องทำเช่นไร

ก. ต้องสิ้นความรู้
ข. ต้องสิ้นความแปลกใจ
ค. ต้องสิ้นความสงสัย
ง. ถูกทั้งข้อ ข.และข้อค.

๓๓. ปรัชญาในความหมายที่แท้จริงคืออะไร

ก. รอบรู้
ข. รู้จริง
ค. รู้อย่างประเสริฐ
ง. ถูกทุกข้อ


<[หน้าหลัก]>