จุดหมายปลายทางสูงสุดของพระพุทธศาสนา

จุดหมายปลายทางสูงสุดของพระพุทธศาสนา จุดหมายปลายทางสูงสุดของพระพุทธศาสนา


ศาสนาพุทธมีจุดหมายปลายทางสูงสุดของชีวิตอันเป็นความสงบสุขอย่างนิรันดรและอย่างแท้จริงคือ  พระนิพพาน  ซึ่งได้แก่  ความดับอย่างสนิทซึ่งความทุกข์  ความเดือดร้อนโดยดับกิเลส  อันเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ความเดือดร้อน วิธีที่จะบรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตได้นั้น ชาวพุทธจะต้องปฏิบัติตามอริยมรรค มีองค์ ๘ โดยเคร่งครัดและถูกต้อง.


>>

<<

!!