พุทธศาสนสุภาษิต

หมวดบุคคล๑ . ผู้เกลียดธรรมเป็นผู้เสื่อม
ธมฺมเทสฺสี ปราภโว 

๒ . อ่อนไปก็ถูกเขาหมิ่นแข็งไปก็มีภัยเวร 
ปริภูโต มุทุ โหติ อติติกฺโข จ เวรวา 

๓ . คนไม่ถูกนินทา ไม่มีในโลก 
นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต 

๔ . ผู้มีความรู้ในทางชั่ว เป็นผู้เสื่อม 
ทุวิชาโน ปราภโว 

๕ . ผู้มีความรู้ในทางที่ดี เป็นผู้เจริญ 
สุวิชาโน ภวํ โหติ 

๖ . พวกโจรเป็นเสนียดของโลก 
โจรา โลกสฺมิมพฺพุทา 

๗ . ผู้ชอบธรรม เป็นผู้เจริญ 
ธมฺมกาโม ภวํ โหติ 

๘ . ผู้เคารพผู้อื่น ย่อมมีผู้เคารพตนเอง 
ครุ โหติ สคารโว 

๙ . ควรทำแต่ความเจริญ อย่าเบียดเบียนผู้อื่น 
ผาตึ กยิรา อวิเหฐยํ ปรํ 

๑๐ . ความซื่อสัตย์นั่นแล ดีกว่ารสทั้งหลาย 
สจฺจํ หเว สาธุตรํ รสานํ

>>

<<

!!