บทบทของพระพุทธศาสนาต่อสังคม

บทบาทของพระพุทธศาสนาต่อสังคม 


บทบทของพระพุทธศาสนาต่อสังคม

  • สอนให้คนมีพื้นฐานของชีวิตที่ดีงาม ทำให้สังคมเป็นสังคมที่ดีงามด้วย สอนคนให้รู้จักแก้ปัญหา ทำให้สามารถช่วยแก้ปัญหาของสังคมด้วย 

  • เป็นแหล่งความรู้และการศึกษาของสังคม 

  • ทำให้สังคมมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม 

  • สอนคนให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือกัน ทำให้สังคมอยู่กันอย่างสงบสุข

  •  ช่วยอบรมให้รู้จักระเบียบสังคม และเป็นกลไกในการควบคุมระเบียบสังคม

  •  พัฒนาจิตใจคนให้ดีขึ้น ทำให้สังคมมีความเจริญก้าวหน้า และมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

  • จัดเป็นแหล่งรวมน้ำใจ เป็นที่พึ่งทางใจ และเป็นสถานที่ให้ความรู้แก่ศาสนิกชนในด้านต่าง ๆ มากมาย

  •  พระในศาสนาพุทธเป็นจุดเป็นจุดรวมน้ำใจที่ชาวบ้านนับถือ จึงทำให้ความคิดสร้างสรรค์ของพระได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในการพัฒนาสังคมได้มาก 

>>

<<

!!