^^ขอพระพุทธศาสนาจงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยนิรันดร์^^

Webmaster Info :

 • ชื่อ: สุทธิเดช           นามสกุล :  ไกรนรา
   
  EmaiL : sutdet@hotmail.com 
  ICQ : 796637 
  Tel. 0-2891-2760

 • ชื่อ Website : ศากยบุตร

 • ความหมายของ website 
  คำว่า sakyaputto อ่านว่า สา-กะ-ยะ-ปุต-โต
  เป็นอักษรโรมัน ใช้แทนคำ บาลี และคำว่า สากยปุตฺโต นี้
  แปลว่า ผู้เป็นบุตรของพระศากยมุนี (เป็นพระนามหนึ่ง
  ของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นชาวศากวงศ์)

 • วัดถุประสงค์
  1. เพื่อเผยแผ่หลักคำสอนของของพระพุทธเจ้า
  2. เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตัวข้าพเจ้า
  3. เพื่อเพื่อเป็นพุทธบูชา
  4. เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลในครั้งนี้ให้แก่ บิดา มารดา ครูอาจารย์ ตลอดถึงผู้มีพระคุณทั้งหลายด้วย

               ด้วยศรัทธาอย่างยิ่งต่อพระพุทธศาสนา

                                          ^-^

>>

<<

^-^